จอร์แดน โปรโมชั่น ดูดาวที่วาดิรัม ทะเลสาปเดดซี
จอร์แดน โปรโมชั่น ดูดาวที่วาดิรัม  ทะเลสาปเดดซี
ทัวร์ ตะวันออกกลาง จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น 39,990
รหัสทัวร์ VW : VWKU01
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – คูเวต – อัมมาน
X X
SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  2 อัมมาน – มานาบา – เมาท์เนโบ – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม
RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM หรือเทียบเท่า
  3 วาดิรัม – เพตรา
SELLA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4 เพตรา - เดดซี
GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  5 ทะเลเดดซี – อัมมาน
X
  6 คูเวต – กรงุเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – คูเวต – อัมมาน
อาหาร : X  X  
โรงแรม : SULAF LUXURY HOTEL, AMMAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : อัมมาน – มานาบา – เมาท์เนโบ – ปราสาทเครัค – ทะเลทรายวาดิรัม
อาหาร :    
โรงแรม : RAHAYEP DESERT CAMP, WADI RUM หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : วาดิรัม – เพตรา
อาหาร :    
โรงแรม : SELLA HOTEL, PETRA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เพตรา - เดดซี
อาหาร :    
โรงแรม : GRAND EAST HOTEL, DEAD SEA ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : ทะเลเดดซี – อัมมาน
อาหาร :    X
โรงแรม :

6
สถานที่ : คูเวต – กรงุเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
จอร์แดน โปรโมชั่น ดูดาวที่วาดิรัม ทะเลสาปเดดซี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
23 - 28 พ.ย. 62
39,990
39,990
39,990
 
47,490
-
28 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63
43,990
43,990
43,990
 
51,490
-
18 - 23 ม.ค. 63
39,990
39,990
39,990
 
47,490
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com