ST AUTUMNKOREA5D_LJ ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน บิน LJ
ST AUTUMNKOREA5D_LJ ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER  MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน บิน LJ
ทัวร์ เกาหลี เกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เกาหลี เกาหลี ราคาถูก
เกาหลี

ราคาเริ่มต้น 15,900
รหัสทัวร์ ST AUTUMNKOREA5D_LJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
X X X
  2 อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
X
SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  3 สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet –ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
BENIKIA SEOUL HOTEL 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  4 ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
X
BENIKIA BLISS HOTEL 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  5 ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
X
  1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
X X
I bis Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  2 มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต
I bis Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์
I bis Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  4 มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
X
  5 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อินชอน - เกาหลีใต้ – ชมความงดงามของ เกาะนามิ ย้อนรอยซีรีย์ดัง (Winter Love Song) อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
อาหาร : X   
โรงแรม : SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

3
สถานที่ : สวนผลไม้ตามฤดูกาล ( ไร่แอ๊ปเปิ้ล หรือ ไร่สาลี่ ) – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( เล่นไม่จำกัดรอบ ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี Cosmetic Outlet –ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย ณ ตลาดฮงแด (ตลาดย่านมหาลัยฮงอิก )
อาหาร :    
โรงแรม : BENIKIA SEOUL HOTEL 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

4
สถานที่ : ฮ็อกเกตนามู - น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี )
อาหาร :    X
โรงแรม : BENIKIA BLISS HOTEL 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

5
สถานที่ : ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยแอมมาทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ - ล่องเรือแม่น้ำ Moskva
อาหาร : X  X  
โรงแรม : I bis Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

2
สถานที่ : มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ห้างกุม – อนุสรณ์สถานเลนิน - ถนนอารบัต
อาหาร :    
โรงแรม : I bis Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

3
สถานที่ : มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ช้อปปิ้ง IZMAILOVO MARKET – ชมโชว์ละครสัตว์
อาหาร :    
โรงแรม : I bis Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

4
สถานที่ : มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ – สถานีรถไฟใต้ดิน – ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ - สนามบินมอสโคว์
อาหาร :    X
โรงแรม :

5
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ST AUTUMNKOREA5D_LJ ทัวร์ เกาหลี HAPPY TOGETHER MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน บิน LJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
30 ก.ย. 61 - 04 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
SOLD OUT
01 - 05 ต.ค. 61
15,900
15,900
15,900
15,900
20,900
-
SOLD OUT
02 - 06 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
03 - 07 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
04 - 08 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
05 - 09 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
06 - 10 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
07 - 11 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
08 - 12 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
SOLD OUT
09 - 13 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
10 - 14 ต.ค. 61
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
-
11 - 15 ต.ค. 61
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
-
12 - 16 ต.ค. 61 W/L
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
W/L
SOLD OUT
13 - 17 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
14 - 18 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
15 - 19 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
16 - 20 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
17 - 21 ต.ค. 61
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
-
18 - 22 ต.ค. 61
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
-
19 - 23 ต.ค. 61
19,900
19,900
19,900
19,900
24,900
-
20 - 24 ต.ค. 61
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
-
21 - 25 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
SOLD OUT
22 - 26 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
23 - 27 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
24 - 28 ต.ค. 61
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
-
25 - 29 ต.ค. 61
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
-
26 - 30 ต.ค. 61
18,900
18,900
18,900
18,900
23,900
-
27 - 31 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
22,900
-
28 ต.ค. 61 - 01 พ.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
SOLD OUT
29 ต.ค. 61 - 02 พ.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
30 ต.ค. 61 - 03 พ.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
SOLD OUT
31 ต.ค. 61 - 04 พ.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
21,900
-
SOLD OUT

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

21.00 น.
 
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==è HAPPY TOGETHER โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

วันที่สอง

01:00 น.
 
เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
08:00 น.
 
ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว... (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เดินทางไปท่าเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครเกาหลี เพลงรักในสายลมหนาว ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางใบไม้เปลี่ยนสีระหว่าง 2 ข้างทางและถ่ายรูปสวยๆ กับวิวสวยๆรอบๆเกาะท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิชมทิวต้นสน และ ทิวแปะก๋วยที่เป็นไฮไลท์ของเกาะนามิในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้า 2 ข้างทาง อาทิ ร้านซาลาเปา ร้านไส้กรอก ขนมแพนเค้กแสนอร่อย ให้ท่านเลือกซื้อทานได้ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟร้อนๆ ในร้าน Coffee Shop ได้เวลาสมควร นั่งเรือประมาณ 5 นาที
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) เรียกหนึ่งว่า สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ท่านได้ชมความงดงามของสีสันของต้นไม้ที่เปลี่ยนสีแดง สีส้ม สีเหลือง ทั่วทั้งอุทยาน ที่ท่านจะประทับใจไม่รู้เลือน ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ยังเป็นมีวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ นั่นก็คือ วัดชินฮึงซา ซึ่งจะมีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่ตั้งอยู่กลางแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ในนิกายเซน ระหว่างทางเดินทางชมวิวจะได้เห็นกองหินที่ถูกซ้อนขึ้นเป็นชั้นๆสูงๆ เรียกว่า กลุ่มหินอธิฐาน เนื่องจากคนเกาหลีจะนำหินมาซ้อนกันแล้วอธิษฐานขอพร อุทยานแห่งชาติซอรัคซานถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดของเกาหลีใต้ ผู้คนสวนใหญ่ให้ความนิยมไปท่องเที่ยวกันอย่างหนาแน่นทั้งคนเกาหลีเองและคนต่างชาติ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2) นำท่านเข้าสู่ที่พัก SORAK I PARK หรือ SORAK ILSUNG HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3) นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาลของเกาหลี ( ช่วงเดือนตุลาคม – ต้นพฤศจิกายน จะเป็นแอ๊ปเปิ้ล หรือ สาลี่ ) ท่านจะได้ลิ้มรสผลไม้หวานกรอบ อร่อย ลูกโตๆ สดจากไร่เลยที่เดียว ท่านจะได้เห็นวิธีการปลูกของชาวสวนเกาหลีที่มีวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ ให้เวลาท่านได้อิสระถ่ายรูปกับไร่ผลไม้แสนอร่อย และลิ้มรสผลไม้พร้อมซื้อเป็นของที่บ้านได้อีกด้วย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี) (4)
บ่าย
 
จากนั้นพาท่านสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นนานาชนิด (เล่นไม่จำกัดรอบ) ที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ เพื่อลงไปยังหุบเขาด้านล่างเพื่อสนุกกับเครื่องเล่น อาทิ T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่องแก่ง การ์ตูน 4 มิติ บ้านหมุน บ้านผีสิง และ ในสวนสนุกยังมีการแสดงขบวนพาเหรดให้ท่านได้ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ภายในสวนสนุกแห่งนี้ยังมีสวนดอกไม้สวยๆให้ท่านได้ถ่ายรูปอีกด้วย สวยงามจนท่านคิดว่าเป็นดอกไม้ปลอมเลยที่เดียว และท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับ ไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ( ลูกของพ่อสิงโตและแม่เสือ ) พร้อมทั้ง เสือขาว สิงโตเจ้าป่า หมีแสนรู้ ที่ท่านจะหลงรักในความน่ารักและความฉลาดของสัตว์เหล่านี้ นอกจากนี้ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้ามากมาย อาทิ ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านพิซซ่า ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของฝากที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย และในสวนสนุกแห่งนี้ท่านได้พบกับ LINE FRIEND STORE ที่มีสินค้า พรีเมี่ยม สินค้าจากแอปลิเคชั่น LINE ให้แฟนคลับ หรือ สาวก LINE ได้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ตุ๊กตา เสื้อยืด กระเป๋า แผ่นรองเมาส์ แก้ว ปากกา และที่ฮิตสุด คงเป็นหมอนรองคอ ของน้องหมีบราวน์ โคนี่ และตัวการ์ตูนจากแอปลิเคชั่น LINE อื่นๆ ที่จะทำให้ท่านเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว นอกจากความน่ารักแล้ว ยังมีให้เลือกสรรมากมาย บอกได้คำเดียวว่าฟินมากๆ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง เครื่องสำอางปลอดภาษี เวชสำอาง COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้งเครื่องสำอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีชื่อดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมน้ำแตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้งม้าโยก, เซรั่มโบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (6) นำท่านเข้าชม “ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเก็ตนามู” ฮ๊อกเก็ตนี้ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทาน เพื่อช่วยดูแลรักษาตับให้สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทย และ เกาหลี RED PINE หรือ น้ำมันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวก จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG PALACE) เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซ็อน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1937 (ค.ศ. 1394) โดยช็อง โด-จ็อน และได้กลายเป็นพระราชวังหลวงหรือวังหลักสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ของเกาหลีมาโดยตลอด และได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจงและพระเจ้าเซจงมหาราช แต่บางส่วนของพระราชวังนั้นถูกเพลิงเผาวอดในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกประเทศเกาหลี พระราชวังมีเนื้อที่ 5.4 ล้านตารางฟุต โดยในช่วงต้นราชวงศ์โชซ็อนมีตำหนักอาคารมากถึง 200 อาคาร กระทั่งปี พ.ศ. 2135 ที่กองทัพญี่ปุ่นบุกรุกประเทศเกาหลี ตำหนักต่าง ๆ ได้ถูกทุบทำลาย ถูกเผาทิ้งไปเป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะได้รับการบูรณะซ่อมแซมและสร้างพระราชวังขึ้นมาใหม่ในแบบฉบับเดิม
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูซัมจาทัง (ซุปกระดูกหมูสไตล์เกาหลี)กระดูกหมูตุ๋นจนเปื่อย น้ำซุปเข้มข้นหอมอร่อย ทานกับข้าวสวยๆร้อน บอกคำเดียวว่าฟินมาก) (7)
บ่าย
 
พาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย พร้อมชิมสาหร่ายๆ หรือจะซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้ จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัยและเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการทำ คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ หั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำ จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิก็ได้ จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งแหล่งสินค้าปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,เครื่องสำอางค์กระเป๋า, น้ำหอม เครื่องสำอางแบรนด์ชั้นดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนั้น นำท่านไปช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับ รองเท้า เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE , SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งตลาดเมียงดง ยังมีร้านอาหาร แผงลอย จำหน่าย ขนม เครื่องดื่ม ของทานเล็ก รวมถึง ไอศกรีมฟุต ชื่อดัง ให้ท่านเลือกทานแบบจุใจ ทั้ง 2 ข้างทาง จนเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว ค่ำ*** อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ*** ที่พักนำท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA BLISS HOTEL 3 ดาว หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8) จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้น หากมีเวลา จะนำท่านชมโรงงานเจียระไน พลอย อเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านสู่ หอคอย N’SEOUL TOWER (อิสระไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) นำท่านย้อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ ซีรีย์เรื่อง F4 ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา ท่านสามารถไป คล้องกุญแจคู่รัก และอธิษฐานขอพรให้รักกันนานๆ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม บุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหั่นชิ้นพอดีคำ และเนื้อหมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นตำรับจนเข้ากัน (9) จากนั้นนำท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ ข้างพองธัญพืช เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....
19.35 น.
 
เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 002 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)
23.40 น.
 
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X