ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ
ลอนดอน  สโตนเฮนจ์  บาธ
ทัวร์ ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 39,999
รหัสทัวร์ DG : HASHTAG LONDON FUN FREE
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – (สนามบินบรูไน)
X X X
  2 (สนามบินบรูไน) – กรุงลอนดอน (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน
X
HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า
  3 กรุงลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน - บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน
X
HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า
  4 กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน
X X
HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า
  5 กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน
X X
HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า
  6 กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ
X X
  7 (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – (สนามบินบรูไน)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : (สนามบินบรูไน) – กรุงลอนดอน (อังกฤษ) – บาธ – โรมันบาธ เมืองซาลส์บัวรี่ – เสาหินสโตนเฮนจ์ – กรุงลอนดอน
อาหาร : X   
โรงแรม : HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : กรุงลอนดอน – หอคอยแห่งลอนดอน - บิสเตอร์เอ้าท์เลท วิลเลจ – กรุงลอนดอน
อาหาร :    X
โรงแรม : HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน
อาหาร :   X  X
โรงแรม : HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : กรุงลอนดอน – อิสระตามอัธยาศัยเต็มวัน
อาหาร :   X  X
โรงแรม : HILTON GATWICK หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : กรุงลอนดอน – พระราชวังวินเซอร์ – (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

7
สถานที่ : (สนามบินบรูไน) – กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
20 - 26 ม.ค. 63
39,999
39,999
39,999
 
48,999
-
24 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63
39,999
39,999
39,999
 
48,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com