เที่ยวจอร์แดน ครบทุกไฮไลท์
เที่ยวจอร์แดน ครบทุกไฮไลท์
ทัวร์ ตะวันออกกลาง จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ BET : BT-AMM01_RJ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • มหานครเพตรา
PETRA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า** ระดับ 4 ดาว **
  3 เพตรา • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา
LACOSTA HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดับ 4 ดาว **
  4 ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี
DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดับ 4 ดาว **
  5 นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
  6 กรุงเทพฯ • สุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • มหานครเพตรา
อาหาร :    
โรงแรม : PETRA BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า** ระดับ 4 ดาว **

3
สถานที่ : เพตรา • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา
อาหาร :    
โรงแรม : LACOSTA HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดับ 4 ดาว **

4
สถานที่ : ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี
อาหาร :    
โรงแรม : DEAD SEA RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า ** ระดับ 4 ดาว **

5
สถานที่ : นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์
อาหาร :    
โรงแรม :

6
สถานที่ : กรุงเทพฯ • สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
เที่ยวจอร์แดน ครบทุกไฮไลท์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
21 - 26 พ.ย. 62
53,900
53,900
53,900
 
60,900
-
SOLD OUT
27 ธ.ค. 62 - 01 ม.ค. 63
69,900
69,900
69,900
 
76,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com