แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์
ทัวร์ ยุโรป สวิส
ราคาเริ่มต้น 82,900
รหัสทัวร์ GZ : GG09
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
X X X
  2 มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
X
Hotel Reine Victoria หรือระดับเดียวกัน
  3 อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง
Hotel Simi หรือระดับเดียวกัน
  4 นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน
Novotel Lausanne Bussigny หรือระดับเดียวกัน
  5 โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง
City oberlanf Hotel หรือระดับเดียวกัน
  6 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น
Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน
  7 ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน
  8 ซูริก – กรุงเทพฯ
X X
  9 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
อาหาร : X   
โรงแรม : Hotel Reine Victoria หรือระดับเดียวกัน

3
สถานที่ : อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง – ช้อปปิ้ง
อาหาร :    
โรงแรม : Hotel Simi หรือระดับเดียวกัน

4
สถานที่ : นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน
อาหาร :    
โรงแรม : Novotel Lausanne Bussigny หรือระดับเดียวกัน

5
สถานที่ : โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง
อาหาร :    
โรงแรม : City oberlanf Hotel หรือระดับเดียวกัน

6
สถานที่ : พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น
อาหาร :    
โรงแรม : Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน

7
สถานที่ : ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
อาหาร :    
โรงแรม : Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

8
สถานที่ : ซูริก – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

9
สถานที่ : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
แกรนด์สวิสเซอร์แลนด์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com