ATH AEC01 ทัวร์ เมืองลาว ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร 4 วัน 3 คืน บิน QV
ATH AEC01 ทัวร์ เมืองลาว ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร 4 วัน 3 คืน บิน QV
ทัวร์ เอเชีย ลาว
ราคาเริ่มต้น 12,555
รหัสทัวร์ ATH AEC01
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
X
โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า
  2 ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า
  3 ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า - น้ำตกแดนสวรรค์ - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ
โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ
  4 ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ พูเสลา - ปากเซ - กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ปากเซ – จำปาสัก – ปราสาทวัดพู
อาหาร : X   
โรงแรม : โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : ปากเซ - สีทันดร(สี่พันดร) - น้ำตกหลี่ผี - น้ำตกคอนพะเพ็ง
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ตักบาตรเช้า - ช๊อปปิ้งตลาดเช้า - น้ำตกแดนสวรรค์ - สวนไม้ดอกเมืองหนาว - ไร่กาแฟ
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ

4
สถานที่ : ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ พูเสลา - ปากเซ - กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
ATH AEC01 ทัวร์ เมืองลาว ปากเซ ปากซอง จำปาสัก สีทันดร 4 วัน 3 คืน บิน QV

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
 
25 - 28 พ.ค. 61
12,555
12,555
12,555
12,555
4,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่หนึ่ง
 
09.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การต้อนรับเรื่องของบัตรโดยสารแล้วสัมภาระแด่ท่าน 11.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ เมืองปากเซ สปป.ลาว โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV224 13.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองปากเซ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับหลังผ่านพิธีการประทับลงตราตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เชิญเก็บสัมภาระขึ้นรถท้องถิ่น จากนั้นนำท่าน รับประทานบ๊ะหมี่โบราณเจ้าดังของเมืองปากเซ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัว เมืองปากเซ เมืองเอกของแขวงจำปาสัก ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสปป.ลาว ครันยุคจักรวรรษฝรั่งเศสตั้งเมืองนี้เพื่อค้านอำนาจกับนครจำปาสัก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนขึ้นไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอมโบราณ เมืองปากเซเป็นเมืองเศรษฐกิจมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาอาศัยและตั้งรกรากทำมาหากินจำนวนมาก บรรยากาศโดยทั่วไปในเมืองปากเซเงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย นั่งรถชม เมืองปากเซ ผ่านชมตึกเก่ายุคฝรั่งเศส วังเจ้าบุญอุ้ม วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปากเซ ด้านหลังวัดติดสะพานที่พึงสร้างเสร็จแทนสะพานเหล็กยุคฝรั่งเศสมีอิทธิพลเหนือดินแดนแห่งนี้ นับว่าสะพานสร้างใหม่นี้เป็นสัญลักษณ์ของลาวยุคใหม่ นำคณะออกเดินทางสู่ เมืองจำปาสัก อดีตนครหลวงลาวใต้ เพื่อไปชมมรดกโลก ปราสาทหินวัดซึงถือว่าเป็นปราสาทขอมแห่งแรกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอมเพื่อสักการะพระสิวะ ปราสาทหินวัดพู หรือ วัดพู ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในพ.ศ.2544 ในอดีตที่ตั้งของวัดพู เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และแห่งอารยะธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน คือ อาณาจักรเจนละในช่วงศตวรรษที่ 6 – 8 ค้นพบจารึกกล่าวถึงการฆ่าคนเพื่อบูชาแด่เทพเจ้า ต่อมาเป็นยุคของอาณาจักรขอมสมัยก่อนเมืองพระนคร เป็นที่สร้างปราสาทหินในราวศตวรรษที่ 9 และสุดท้ายอาณาจักรล้านช้างได้เปลี่ยนเทวาลัยในศาสนาฮินดูให้เป็นวัดในพุทธ ศาสนานิกายเถรวาท ทำเลที่ตั้งสวยงามมาก มี ศยัมภูวลงคศิวลึงค์ ธรรมชาติ หรือ ศยัมภูวลงค์ โดดเด่นบนยอดเขาลิงคบรรบต คนลาวเรียกว่า ภูเก้า เย็น  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
วันที่สอง
 
เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ดินแดนตอนใต้สุดเกือบถึงชายแดนเขมร ถึงท่าเรือบ้านนากาสัง นั่งเรือล่องโขงลัดเลาะเกาะแก่งกลางมหานทีสีทันดร มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่นับพันเกาะ ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจ ขึ้นฝั่งที่เกาะดอนเดช ต่อด้วยการนั่งรถห้าแถวไปตามเส้นทางรถไฟเก่าผ่านเกาะดอนคอน สู่น้ำตกหลี่ผี หรือ น้ำตกสัมพะมิตร ที่เกิดจากน้ำที่ไหลถาโถมผ่านเกาะเนินหิน ซึ่งเป็นโขดหิน แก่งหิน อันแข็งแกร่ง เป็นสายน้ำที่ไหลมารวมตัวกันพุ่งกระโจนลงตามซอกหิน ความกว้างกว่า 3 กิโลเมตร ชาวบ้านจะนำเครื่องดักจับปลาภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เรียกว่า หลี่ มาวางดักระหว่างซอกหินที่น้ำไหลผ่านเพื่อดักจับปลาในอดีตชาวบ้านมาวางหลี่ดักปลาไว้ในตอนเช้า ตกสายบ่ายคล้อยกลับมาเก็บปลาบางครั้งก็พบเจอซากศพที่ลอยมาตามน้ำติดกับหลี่ดักปลาจึงเป็นที่มาของคำว่าหลี่ผี เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเพื่อเดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในภูมิภาคอินโดจีน เป็นน้ำตกที่มีหลายชั้น ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงประมาณ 10 เมตร จัดเป็นน้ำตกที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่างน้ำตกคอนพะเพ็งมีความสูง 21 เมตร (69 ฟุต) กระแสน้ำไหลเชี่ยว 9.7 กิโลเมตร (6.0 ไมล์) ปริมาณน้ำตกลงมาด้วยความเร็วประมาณ 11,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (390,000 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที) แม้ว่าปริมาณสูงสุดในบันทึกได้ถึงกว่า 49,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที (1,700,000 ลูกบาศก์ฟุต/วินาที)น้ำตกคอนพะเพ็งได้รับฉายาว่า “ไนแอการาแห่งเอเชีย” ตั้งอยู่ในแขวงจำปาศักดิ์ ประเทศลาว ห่างจากเมืองปากเซประมาณ 150 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อและสวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศลาวโดยคำว่า “คอน” หมายถึง “แก่ง” หรือ “เกาะ” “พะเพ็ง” หมายถึง “พระจันทร์วันเพ็ญ” นอกจากนี้แล้ว น้ำตกคอนพะเพ็งยังเป็นสถานที่อาศัยของสัตว์น้ำหายากหลายชนิด เช่น ปลาค้อคอนพะเพ็ง ที่เป็นปลาค้อเฉพาะถิ่นที่พบได้ในแถบนี้เท่านั้น และเป็นแหล่งอาศัยของโลมาหัวบาตร หรือ “ปลาข่า” ในภาษาลาว โลมาเพียงไม่กี่ชนิดที่อาศัยอยู่ในน้ำจืดได้ของโลก รวมถึงเป็นแหล่งกำเนิดของปลาบึก ซึ่งเป็นปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย เย็น  รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
 
05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์ ณ วัดหลวงอันเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ปากเซเพื่อเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนา หลังจากนั้น นำท่านชมสถาปัตย์กรรมสกุลช่างจำปาสักภายในบริเวณวัดซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี แต่ยังคงสภาพสมบูรณ์ยิ่ง จากนั้น นำท่านสู่ตลาดเช้าเมืองปากเซ เพื่อชมวิถีชีวิตชาวเมืองพร้อมเลือกซื้อของที่ระลึกประเภทสินค้าหัตถกรรม อาทิ ผ้าซิ่นไหม เครื่องเงิน ฝีมือปรานิต สินค้านำเข้าจากเมืองจีนอาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา กระเป๋าหนัง ฯลฯ ราคาย่อมเยา เช้า  รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำคณะมุ่งหน้าสู่ที่ราบสูงโบโลเวน ( Bolaven Plateau ) เป็นแหล่งปลูกกาแฟชั้นดีของลาว โดยแถบนั้นจะมีน้ำตกเยอะมาก แต่ที่นิยมไปกัน มีหลาย แห่ง อาทิ ตาดผาส้วม ตาดฟาน ตาดเยือง ตาดเลาะ ตาดสักการะ ตาดน้ำพาก ตาดตาเกด ตาดขมึด และตาดเสือ เป็นต้น ( ตาด แปลว่า น้ำตก ) คณะเราจะแวะที่น้ำตกตาดเยื้องซึ่งเป็นน้ำตกที่ยังคงสภาพความสมบูรณ์ตามธรรมชาติ ให้ท่านได้เพลิดเพลินและเก็บภาพเป็นที่ระลึก ระหว่างทางแวะให้ท่านชมทัศนีย์ภาพของไร่กาแฟที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มประเทศAEC อิสระเลือกชิมกาแฟสดรสเยี่ยมจากไร่ตามอัธยาศัย เที่ยง  บริการอาหารพื้นเมืองรสเยี่ยมแสนอร่อย ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านสู่สวนดอกไม้เมืองหนาวและสตอร์เบอร์รี่ ซึงมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่เป็นพันไร่โดยเจ้าของผู้ประกอบการได้รับสัมประทานที่ดินจากรัฐบาลลาวเพื่อการพัฒนาไม้ดอกและพืชสวนเมืองหนาวเพื่อการส่งออก ภายในสวนมีการจัดโซลนิ่ง เริ่มตั้งแต่บริเวนประตูทางเข้าเป็นไม้ดอกทุ่งทานตะวันเหลืองอร่าม มาถึงทุ่งดอกดาวกระดาย ปรับภูมีทัศน์เป็นสวนริมทะเลสาบและตบแต่งประดับประดาด้วยไหหินอันเป็นเอกลักษณ์ทางโบราณคดีของลาวคือทุ่งไหหินที่แขวงเซียงแขวงอยู่ทางภาคเหนือของลาว น่าดูชมยิ่ง หลังจากนั้นจะเป็นไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบที่สุดก็คือ โซลดอกไม้เมืองหนาวที่ปลูกเป็นแปลงมีสีสันสดใสปลูกสลับกันเป็นทิวแถวยาวสุดลูกหูลูกตาน่าดูชมยิ่ง อีกทั้งสวนกุหลาบดอกโตหลากสีและไม้แขวนเช่นกล้วยไม้ป่า หรือตระกุลแวนดา แคทริยา หลากหลายละลานตา ตามด้วยสวนสตอเบอร์รี่ลูกโตที่ปลูกกันเป็นพื้นที่หลายสิบไร่เพื่อป้อมตลาดทั้งในและต่างประเทศ เป็นที่น่าดูชมยิ่ง เย็น  รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร ที่พัก โรงแรมเอราวัณ ริเวอร์ไซด์ ระดับ 4ดาว สุดหรูเมืองปากเซ
วันที่สี่
 
06.30  รับประทานอาหาร (7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม 07.30 น. ได้เวลาอันสมควรส่งคณะที่สนามบินนานาชาติเมืองปากเซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ 09.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV223 10.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X