ATH AEC04 ทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน QV
ATH AEC04 ทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน QV
ทัวร์ เอเชีย ลาว
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ ATH AEC04
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
X
โรงแรมภูศรี ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
  2 ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า -พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
โรงแรมภูศรี ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
  3 สนามบินหลวงพระบาง-สุวรรณภูมิ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด
อาหาร : X   
โรงแรม : โรงแรมภูศรี ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า -พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง-วัดเชียงทอง-บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา- วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมภูศรี ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : สนามบินหลวงพระบาง-สุวรรณภูมิ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
ATH AEC04 ทัวร์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน บิน QV

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
 
25 - 27 พ.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
01 - 03 มิ.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
08 - 10 มิ.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
15 - 17 มิ.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
22 - 24 มิ.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
29 มิ.ย. 61 - 01 ก.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
06 - 08 ก.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
13 - 15 ก.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
20 - 22 ก.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
27 - 29 ก.ค. 61 อาสาฬบูชา
12,999
12,999
12,999
12,999
2,500
อาสาฬบูชา
03 - 05 ส.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
10 - 12 ส.ค. 61 วันแม่
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
วันแม่
17 - 19 ส.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
24 - 26 ส.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
31 ส.ค. 61 - 02 ก.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
07 - 09 ก.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
14 - 16 ก.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
21 - 23 ก.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
28 - 30 ก.ย. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
05 - 07 ต.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
12 - 14 ต.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
2,500
-
19 - 21 ต.ค. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
22 - 24 ต.ค. 61 วันปิยะมหาราช
11,999
11,999
11,999
11,999
2,500
วันปิยะมหาราช
26 - 28 ต.ค. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
02 - 04 พ.ย. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
09 - 11 พ.ย. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
16 - 18 พ.ย. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
23 - 25 พ.ย. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
30 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
08 - 10 ธ.ค. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
2,500
-
14 - 16 ธ.ค. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
21 - 23 ธ.ค. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
2,500
-
28 - 30 ธ.ค. 61 วันปีใหม่
11,999
11,999
11,999
11,999
2,500
วันปีใหม่
29 - 31 ธ.ค. 61 วันปีใหม่
11,999
11,999
11,999
11,999
2,500
วันปีใหม่
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 วันปีใหม่
13,999
13,999
13,999
13,999
3,000
วันปีใหม่
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 วันปีใหม่
13,999
13,999
13,999
13,999
3,000
วันปีใหม่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก
 
08.00น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 สายการบิน Lao Airline โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวก 10.25น. ออกเดินทางสู่เมืองหลวงพระบาง โดยเที่ยวบินที่ QV634 พักผ่อนตามอัธยาศัยบนเครื่อง 12.05น. เดินทางถึงเมืองหลวงพระบาง นำท่านเปลี่ยนภาหนะโดยรถตู้ปรับอากาศ D4D บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกตาดกวงซี เป็นน้ำตกหินปูน สูงราว 70 เมตรมีสองชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆน้ำตกและสามารถเลาะข้างน้ำตกไปชมน้ำตกชั้นบนสามมารถเล่นน้ำบริเวณลำธารได้ นอกจากจะชื่นชมความงามของน้ำตกแล้ว ยังหาซื้อของที่ระลึกที่ทางเข้าน้ำตก ซึ่งเป็นสินค้าพื้นเมืองที่ทำจากไม่ไผ่เป็นของใช้หลายชนิด และมีร้านอาหารตามสั่งให้บริการอยู่หลายร้าน น้ำตกกวางชีมีน้ำตลอดปี ในฤดูร้อนน้ำจะน้อย จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พระธาตุภูษี สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอนุรุท ประมาณพุทธศักราช 2337 พระธาตุนี้ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดของพูสีี บนความสูง 150 เมตรพระธาตุนี้มองเห็นได้แต่ไกลแทบจะทุกมุมเมืองของหลวงพระบาง ตัวพระธาตุเป็นทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมทาสีทอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริดเจ็ดชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ช่วงที่พระธาตุนี้งดงามที่สุดคือช่วงตอนบ่ายแก่ๆแสงแดดจะกระทบองค์พระธาตุเป็นสีทองสุก รอบๆพระธาตุจะมีทางเดินให้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะมองเห็นสนามบิน ส่วนด้านทิศตะวันตกจะมองเห็นแม่น้ำโขง ช่วงที่คดเคี้ยวเข้าหากันในกลีบเขาและจากยอดภูสียังมองเห็นพระราชวังเดิมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง พระธาตุจอมษีมิได้เป็นสิ่งก่อสร้างแห่งเดียวบนยอดภูษี ยังมีสิ่งก่อสร้างทางพระพุทธศาสนาอีกหลายแห่งเช่น วัดถ้ำพูสี วัดป่าแค วัดศรีพุทธบาท วัดป่ารวก เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านชอปปิ้ง ณ ตลาดมืด หรือตลาดกลางคืนถือเป็นแหล่งช็อปปิ้งแหล่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวหลวงพระบางนำสินค้าของตนมาวางจำหน่ายอาทิเช่น เสื้อยืดสกรีนภาษาลาว, เครื่องเงิน, ผ้าทอ, ผ้าห่ม,ปลอกหมอน, โคมไฟที่ทำจากกระดาษสา ฯลฯ จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมภูศรี ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
 
เช้าตรู่ นำท่านชมบรรยากาศของการ ตักบาตรข้าวเหนียว ซึ่งจามีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน 400-500 รูปออกมารับบิณฑบาต (ไม่รวมค่าตักบาตรข้าวเหนียว ชุดละประมาณ100บาท) จากนั้น นำท่านเดินชม ตลาดเช้าหลวงพระบาง ทุกๆเช้าชาวเมืองหลวงพระบางจึงต้องออกมาจับจ่ายซื้อข้าวของจากตลาดเพื่อนำกลับไปปรุงเป็นอาหารที่บ้าน โดยเฉพาะที่ตลาดเช้าแห่งนี้ สำหรับสินค้าที่่วางขายอยู่ทั่วไปก็มีตั้งแต่ ผัก ผลไม้ อาหารปรุงสำเร็จ ขนมพื้นบ้าน ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อสัตว์ทั่วไป รวมถึงปลาแม่น้ำโขงและสัตว์ป่านานาชนิด ที่คนลาวนิยมนำมาปรุงอาหาร เรียกได้ว่าโดยพื้นเพแล้วตลาดเช้าหลวงพระบางแห่งนี้เป็นตลาดเพื่อคนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตลาดที่เปิดมาเพื่อรองรับนักทองเที่ยวโดยเฉพาะ เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ (ราชวังเก่า) ตั้งอยู่กลางเมืองหลวงพระบาง ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส ลักษณะอาคารเป็นชั้นเดี่ยวยกพื้นสูง สถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส แต่เป็นการผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสและลาว ด้านนอกอาคารเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ จากนั้นชม หอพระบาง นอกจากอาคารพระราชวังเดิมซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางแล้ว ทางด้านขวามือของประตุทางเข้ายังมี "หอพระบาง" อาคารสีทองขนาดใหญ่ ทรงสิมแบบหลวงพระบาง ตกแต่งด้วยลายดอกดวง (กระจกสี) เพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพระบาง โดยทางเมืองหลวงพระบาง ได้อัญเชิญพระบางย้ายมาประดิษฐานที่หอพระบางแห่งนี้เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ส่วนทางด้านซ้ายมือของประตูทางเข้าก็คือ "อนุสาวรีย์เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์" (ครองราชย์ตั้งแต่ พ.ศ. 2448-2502) โดยพระองค์ถือเป็นกษัตริย์ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก (ที่เขียนโดยคนลาว) ให้แก่ประเทศลาวในปี พ.ศ. 2490 จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและมีความงดงามที่สุดแห่งนี้ จนได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นดั่งอัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเชียงทองถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช หลังจากสร้างวัดนี้ไม่นานพระองค์ก็ทรงย้ายเมืองหลวงไปยังนครเวียงจันทน์ และวัดนี้ยังได้รับการอุปถัมภ์ดูแลจากเจ้ามหาชีวิตสว่างวงศ์และเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านสู่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250 ครอบครัว ผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า ในอดีตบ้านผานมเป็นแหล่งทอผ้าถวายเจ้ามหาชีวิตและราชสำนักในปัจจุบันบ้านผานมได้รับการยกระดับจากทางการให้เป็น “หมูบ้านวัฒนธรรม” ผ้าทอมือจากบ้านผานมเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงมาก มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นศูนย์หัตถกรรมแสดงสินค้า มีการสาธิตการทอผ้าด้วยกี่กระตุกแบบดั้งเดิมและยังมีผ้าทอรูปแบบต่างๆ จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ผ้าทอบ้านผานมมีทั้งผ้าแพรเบี่ยงลวดลายแบบลื้อแท้ๆและผ้าที่ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าปูโต๊ะ, ผ้าคลุมเตียง, ผ้ารองแก้วรองจาน ฯลฯ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดโพนเพา เป็นวัดเล็กๆ ที่สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์สายสมุทร มีศาสนสถานส่วนใหญ่อยู่บริเวณเชิงเขา จุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สันติเจดีย์บนยอดเนิน สร้างขึ้นใน ปีพ.ศ. 2531 ลักษณะเป็นอาคารทรงพระธาตุ ภายนอกชั้นบนทาสีทอง ส่วนชั้นล่างเป็นโถงทรงเหลี่ยมรอบๆ พระธาตุ มีหน้าต่างแกะสลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ภายในแบ่งเป็น 4 ชั้น แต่ละชั้นจะประดับภาพฝาผนังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ นรก-สวรรค์ และพุทธศาสนสถาน ที่สำคัญๆ หลายแห่งทั่วโลก บริเวณระเบียงชั้นสอง สามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางได้กว้างไกล ตั้งแต่สนามบิน ตัวเมือง สะพานเหล็ก แม่น้ำคาน พระธาตุพูสีและเทือกเขาที่โอบล้อมด้านหลัง มีประตูทางเข้าทั้งสี่ทิศ จากนั้น เดินทางสู่ วัดวิชุนราช วัดวิชุนราชนี้สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน พระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ ภายในวัดวิชุนราชมีปทุมเจดีย์หรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ ซึ่งพระนางพันตีนเชียง พระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชโปรดฯให้สร้างขึ้นในพ.ศ. 2057 หลังจากสร้างวัดแล้ว 11 ปี ด้วยรูปทรงของเจดีย์มีลักษณะคล้ายแตงโมผ่าครึ่งทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางเรียกว่า พระธาตุหมากโม เย็น รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม
 
เช้า นำท่านเชคเอ๊าท์ออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่หนามบินหลวงพระบาง (อาหารเช้าแบบกล่อง) 07.40น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV633 09.20น. ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X