ATH CBD01 นครวัด-นครธม 2 วัน 1 คืน บิน WE
ATH CBD01 นครวัด-นครธม 2 วัน 1 คืน บิน WE
ทัวร์ วันแม่
วันรัฐธรรมนูญ
วันปีใหม่
เอเชีย กัมพูชา
เอเชีย
ราคาเริ่มต้น 7,999
รหัสทัวร์ ATH CBD01
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) -วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
X
Holy Angkor Hotel / Sovanmealea Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  2 บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม-นครวัด
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ-เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) -วัดเพรียพรหมรัตน์ - โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
อาหาร :    X
โรงแรม : Holy Angkor Hotel / Sovanmealea Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม-นครวัด
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
ATH CBD01 นครวัด-นครธม 2 วัน 1 คืน บิน WE

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
24 - 25 พ.ย. 61
8,555
8,555
8,555
8,555
9,555
-
SOLD OUT
09 - 10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ
9,999
9,999
9,999
9,999
10,999
วันรัฐธรรมนูญ
22 - 23 ธ.ค. 61
8,555
8,555
8,555
8,555
9,555
-
29 - 30 ธ.ค. 61
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888
-
31 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
10,888
10,888
10,888
10,888
11,888
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

06.00 น.
 
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินไทยสมาย เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
07.45 น.
 
นำคณะเดินทางสู่ประเทศกัมพูชา โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE588 รับประทานอาหารเช้า (1)บนเครื่อง
08.50 น.
 
ถึง ประเทศกัมพูชา หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระเรียบร้อย จากนั้น นำท่านขึ้นรถปรับอากาศ เดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ นำท่านสักการะ ศาลพระองค์เจ๊ะพระองค์จอม (เปรี๊ยะอองเจ๊ะขเปรี๊ยะอองจอม) เปรียบเหมือนศาลหลักเมือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเสียมเรียบ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้สักการะและขอพร ตามประวัติเล่าว่า องค์เจ๊กกับองค์จอม เป็นพี่น้องกัน และมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างมาก วันหนึ่งหลังจากไปทำบุญกลับไปก็นอนหลับไม่ตื่นขึ้นมาอีก บิดามารดามีความเสียใจ และอาลัยกับลูกสาวทั้งสองคนอย่างมาก จึงได้สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาสององค์ องค์ใหญ่นามว่าองค์เจ๊ก องค์เล็กเป็นน้องนามว่าองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเสียมราฐ ประชาชนที่นี่ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
จากนั้น
 
นำท่านชม วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร ) วัดแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่สำหรับทิ้งศพผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเขมรแดง จนต่อมามีการสร้างวัดขึ้นคร่อมทับพื้นที่เดิม และนำเอาโครงกระดูกและกะโหลกศีรษะของผู้ที่เสียชีวิตมารวบรวมจัดแสดงในตู้กระจกภายในบริเวณวัดแห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานถึงความโหดร้ายของครามสงครามเขมรแดงในอดีต วัดเพรียพรหมรัตน์ (Preah Prohm Rath) เป็นวัดสร้างใหม่ของกัมพูชา ภายในพระวิหารของวัดมีพระนอนศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยกาบเรือของพระชื่อดังที่ชื่อว่า Preah Ang Chong Han Hoy ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวพนมเปญ และ กัมพูชา มาตั้งแต่สมัย พ.ศ.1900ภายในโบสถ์มีพระประธานที่ถูกสร้างอย่างเรียบง่าย แต่หากเดินไปทางด้านหลังพระองค์ใหญ่นั้น นักท่องเที่ยวก็จะได้พบพระนอน ที่นอนซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างน่าเลื่อมใส ภายนอกอาคารของวัดมีศาลารายที่ประดับตกแต่งด้วยภาพพุทธประวัติซึ่งเป็นศิลปะแบบใหม่ที่ศิลปินแนวใหม่ของกัมพูชาสร้างสรรค์ขึ้นมีเอกลักษณ์แตกต่างตรงเล่นความนูนต่ำที่ยื่นออกมาจากฝาผนังให้ดูมีมิติมากขึ้น
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ภัตตาคาร++เมนูบุฟเฟต์
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ให้ท่านได้ล่องเรือชมภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมืองเขมรที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
จากนั้น
 
จากนั้นนำทุกท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากอาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าทอ ของฝากพวกพวงกุญแจและอื่นๆ เครื่องเงิน อัญมณี นอกจากการซื้อของฝากแล้ว ท่านลองชิมปาเตที่มีขายอยู่ทั่วไปในเมืองเสียมเรียบ
เย็น
 
****อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย แนะนำทานที่ตลาดกลางคืน PUP STREET**** พัก โรงแรม Holy Angkor Hotel / Sovanmealea Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

08.00 น.
 
รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
09.00 น.
 
นำท่านชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์ (พ.ศ.1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆกลุ่มหนึ่ง สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลัก ภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบันทายสำเหร่ (Banteay Samrei) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 องค์ปราสาทคล้ายกับปราสาทหินพิมาย และนำท่าน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ซึ่งสร้างในปี พ.ศ.1729 โดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศถวายแด่พระราชมารดาเป็นวัดในพุทธศาสนา เป็นปราสาทที่สวยงามและมีมนต์ขลังมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากให้ความสนใจปราสาทนี้มากพอสมควร นำคณะ
จากนั้น
 
เดินทางสู่ เมืองพระ นครธม นำท่านเข้าชม ปราสาทบายน สัมผัส”รอยยิ้มบายน”เป็นศูนย์กลางของนครธมเป็นสุดยอดปราสาทของเขมรในยุคเสื่อมคือในรัชสมัยของเจ้าชัยวรมันที่ 7ยอดปราสาทขนาดยักษ์ทุกหลังจะแกะเป็นเทว พักตร์ 4 หน้า หันออกไปทอดพระเนตรความสุข ความทุกข์ของประชาชน เดินทางสู่ ปราสาทตาพรหม ที่สร้างโดยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เพื่ออุทิศให้แก่พระ มารดา ชมต้นสะปงขนาดใหญ่ที่แผ่รากเกาะกุม ระเบียงคต ดูลึกลับเหมือนอยู่ในเขาวงกต
เที่ยง
 
****อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย แนะนำร้าน ANGKOR CAFÉ NARRY KHMER REACH ANGKOR **** เดินทางสู่ “มหาปราสาทนครวัด”หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในรอบพันปีชมภาพแกะสลักหินทรายนูนต่ำที่ระเบียงคตทั้ง 4 ด้าน ซึ่งแกะสลักเป็นเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การยกทัพของชาวขอม,ภาพการกวนเกษียรสมุทร ส่วนท่านใดที่สนใจกิจกรรมในการขึ้นบอลลูน เพื่อดูมุมสูงของปราสาทนครวัด/พนมบาเค็ง เป็นบอลลูนที่อยู่กับที่ จะขับเคลื่อนขึ้นลงๆ สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นดิน ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาร 10-15 นาที่ ก็ลงกลับคืนสู่พื้นดิน สถานที่อยู่บริเวณถนนตรงทางเข้าปราสาทนครวัดไปทางทิศตะวันตกประมาณ 800 เมตร แนะนำให้ชมตอนเย็นจะได้รูปภาพที่สวยกว่า เพราะดวงอาทิตย์อยู่ทางทิศตะวันตกแล้ว รับรองว่าท่านจะได้รูปภาพที่สวยๆกลับบ้านอย่างแน่นอน ***ค่าใช้จ่ายในการขึ้นบอลลูน ท่านละ 1,000 บาท *** (การขึ้นบอลลูน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะ ฝนตก ลมแรง ปิดให้บริการจ้า)
21.25 น.
 
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทยสไมล์ เที่ยวบิน WE591 รับประทานอาหารค่ำ(4)บนเครื่อง
22.30 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X