ATH SDT-06 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN TAKE A BREAK 3 วัน 2 คืน บิน CI
ATH SDT-06 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN TAKE A BREAK 3 วัน 2 คืน บิน CI
ทัวร์
ไต้หวัน
ไต้หวัน ไทเป
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ ATH SDT-06
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น
X
TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว
  2 เถาหยวน - ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –ชิมชา – ไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
HOTEL HALF TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า
  3 ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปด้านหน้าตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – GERMANUIM – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เหยหลิ่ว – จิ่วเฟิ่น
อาหาร :    X
โรงแรม : TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว

2
สถานที่ : เถาหยวน - ไทจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินอู่ –ชิมชา – ไทจง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
อาหาร :    
โรงแรม : HOTEL HALF TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า

3
สถานที่ : ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปด้านหน้าตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – GERMANUIM – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
อาหาร :    X
โรงแรม :
ATH SDT-06 ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN TAKE A BREAK 3 วัน 2 คืน บิน CI

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
21 - 23 มิ.ย. 61
15,999
15,999
15,999
15,999
20,899
-
27 - 29 มิ.ย. 61
15,999
15,999
15,999
15,999
20,899
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

05.30 น.
 
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW R ประตู 8.เคาท์เตอร์ สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง)
08.35 น.
 
ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837
13.15 น.
 
ถึงท่าอากาศยานเมืองเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง
บ่าย
 
บริการอาหารว่าง แฮมเบอร์เกอร์ + ชานม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เหย่หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม ซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกประกอบด้วยโขดหินชะง่อนทรายรูปร่างต่าง ๆ เช่น หินเศียรราชินี และรองเท้าเทพธิดา รูปเทียน ดอกเห็ด เต้าหู้ รังผึ้งซึ่งมีชื่อเสียงทั่วทั้งเกาะไต้หวัน และ ทั่วโลก จากนั้นเดินทางสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้ แห่งราชวงศชอง จึงมีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไป เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ " เปยฉิงเฉิงชื่อ " และ " อู๋เหยียนเตอะซันซิว " ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาชื่นชมความงดงามของที่นี่ นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน ทำให้จิ่วเฟิ่นกลับมาคึกคักชีวิตชีวาอีกครั้ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินในการจับจ่ายซื้อของกินที่แปลกตา อีกทั้งยังมีบัวลอยเผือกที่โด่งดังที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากมีรสชาติแบบดั้งเดิมไม่เหมือนที่ไหน ท่านสามารถซื้อกลับมาเป็นของฝากได้ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอีกมากมายที่ทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับถนนคนเดินที่ยาวที่สุดในหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูป ตามอัธยาศัย ได้
ค่ำ
 
อิสระอาหารเย็น บนหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย
พักที่
 
โรงแรม TAO GARDEN HOTEL ระดับ 4 ดาว

วันที่สอง

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่หนานโถว ทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน รอบๆทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยวมากมาย ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร นําท่านล่องเรือชมบรรยากาศและชมเกาะที่เล็กที่สุดในโลก พร้อมกับให้ท่านนมัสการรูปเคารพของ พระถังซําจั๋ง ณ วัดพระถังซ้าจั๋ง ที่ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบสุริยันจันทรา จากนั้น นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินอู่ เช่น นักปราชญ์ขงจื้อ นักปราชญ์แห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญ ไต้หวันโดยระหว่างทางท่านจะสามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา และแวะชิมชาอู่หลง ขึ้นชื่อ
เที่ยง
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ปลาประธานาธิบดี จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไทจง เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวันทั้งอาหารท้องถิ่นและอาหารนานาชาติสไตล์ Street Food ทำให้ดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นได้มากมาย มีอะไรน่าสนใจสำหรับคนทุกเพศทุกวัยด้วยความที่ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฟ่งเจี่ย จึงมีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นและวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษาขายในราคาไม่แพงมากด้วย สินค้าขึ้นชื่อได้แก่ รองเท้ากีฬา ONITSUKA TIGER , NIKE , NEW BALANCE , ADIDAS
ค่ำ
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ไต้หวัน
พักที่
 
โรงแรม HOTEL HALF TAICHUNG หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไทเป แวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขนมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก ขนมต่างๆนานชนิด ให้ทุกท่านได้ลองชิม เลือกซื้อก่อนเดินทางกลับบ้านนำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ
เที่ยง
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูเสี่ยวหลงเปา จากนั้นนำท่านไปยัง ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ตึก 101 ชั้น89 ) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้า คู่กับแลนด์มาร์คของประเทศไต้หวัน ตึกที่มีความสูงเป็นอันดับ 5 ของโลกในปัจจุบัน (อันดับในปี 2016) ซึ่งมีความสูงถึง 508 เมตร ซึ่งด้านล่างเป็นห้างสรรพสินค้า ที่รวบรวมร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากมาย จากนั้นนำ ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วยให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆ มากมายตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง อิสระรับประทานอาหารเย็น) จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ ก่อนเดินทางกลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
22.35 น.
 
เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837 (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
01.20 น.
 
ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X