ATH SDT03-CI ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN SUPERSTAR 5 วัน 4 คืน บิน CI
ATH SDT03-CI ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN SUPERSTAR 5 วัน 4 คืน บิน CI
ทัวร์ ไต้หวัน
ไต้หวัน ไต้หวันราคาถูก
ราคาเริ่มต้น 26,888
รหัสทัวร์ ATH SDT03-CI
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเกาสง
X X X
โรงแรม CITY SUITE KAOHSIUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
  2 เกาสง–วัดเจดีย์เสือ มังกร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – วัดฝอกวงซัน – เมืองไถตง
โรงแรม LUMINOUS HOTSPRING RESORT & HOTEL TAINAN
  3 เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน) – เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 2018– ถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer – แวะชิมขนมโมจิ - ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียน
X
โรงแรม PARK CITY HUALIEN HOTEL หรือเทียบเท่า
  4 เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา – อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ) – ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง – ชมหินอ่อนและหยก - นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป
โรงแรม LOOK HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า
  5 ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM – ร้านพายสัปปะรด –ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเมืองเกาสง
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : โรงแรม CITY SUITE KAOHSIUNG HOTEL หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : เกาสง–วัดเจดีย์เสือ มังกร - ถ่ายรูปสถานีรถไฟ BOULERVARD – วัดฝอกวงซัน – เมืองไถตง
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม LUMINOUS HOTSPRING RESORT & HOTEL TAINAN

3
สถานที่ : เมืองไถตง - นั่งบอลลูน (รวมค่าบอลลูน) – เข้าชมงานเทศกาลบอลลูนเมืองไถตง 2018– ถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer – แวะชิมขนมโมจิ - ตลาดกลางคืนเมืองฮวาเหลียน – เมืองฮวาเหลียน
อาหาร :    X
โรงแรม : โรงแรม PARK CITY HUALIEN HOTEL หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองฮวาเหลียน – ล่องเรือชมปลาโลมา – อุทยานไท้หลู่เก๋อ (ทาโรโกะ) – ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง – ชมหินอ่อนและหยก - นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม LOOK HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - GERMANUIM – ร้านพายสัปปะรด –ถ่ายรูปด้านหน้า ตึก 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
อาหาร :    X
โรงแรม :
ATH SDT03-CI ทัวร์ ไต้หวัน TAIWAN SUPERSTAR 5 วัน 4 คืน บิน CI

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ
 
12 - 16 ก.ค. 61
26,888
26,888
26,888
24,888
5,000
-
19 - 23 ก.ค. 61
27,888
27,888
27,888
25,888
5,000
-
26 - 30 ก.ค. 61
27,888
27,888
27,888
25,888
5,000
-
02 - 06 ส.ค. 61
27,888
27,888
27,888
25,888
5,000
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก
 
15.30น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ROW ประตู 2-3 .เคาท์เตอร์ D สายการบินไทยสมายด์ (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่อง) 18.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเกาสง โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI840 22.55 น. ถึงท่าอากาศยานเมืองเกาสง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง ค่ำ บริการอาหารว่างบนรถ + เครื่องดื่ม พักที่ โรงแรม CITY SUITE KAOHSIUNG HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สอง
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นชม เจดีย์เสือมังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว ห่างจากศาลาฤดูใบไม้ผลิและศาลาฤดูใบไม้ร่วงไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็นทางเข้าสู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออก สามารถขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศน์รอบ ๆ บึงที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆ รอบบริเวณ เจดีย์คู่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์การเดินเข้าไปทางปากของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี นำท่านแวะถ่ายรูป FORMOSA BOULOVARD โดมแห่งแสง ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน น้ำ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเกาสง เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพื้นเมือง จากนั้นนำท่านสักการะพระอามิตพุทธที่ พุทธสถานฝอกวงซัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในไต้หวัน เป็น 1 ใน 4 วัดใหญ่ที่สุดของไต้หวันประจำภาคใต้ ชมพระอุโบสถพระพุทธรูป 14,800 องค์ ที่สามารถบรรจุศาสนิกชนได้ถึง 1,000 คน ไฮไลท์ของที่นี่คือพระพุทธรูปองค์ใหญ่สูงถึง 33 เมตร ประดิษฐานโดดเด่นอยู่บนเขาล้อมรอบด้วยพระพุทธรูปอีก 480 องค์ มีอาณาเขตกว้างขวางปกคลุมภูเขาทั้งลูก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถตง (ไถ) มาจากคำว่า (ไต้หวัน) (ตง) แปลว่า ตะวันออกดังนั้น (ไถตง) จึงแปลว่า ไต้หวันฝั่งตะวันออกเมืองนี้ขึ้นชื่อเรื่องธรรมชาติที่สวยงาม เมืองไถตง ตั้งอยู่ในเขตเทศมณฑล Taitung ของ ไต้หวัน บริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของไต้หวัน ติดกับมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของเทศมณฑล Taitung และเป็นหนึ่งในเมืองหลักทางชายฝั่งทะเลตะวันออกของไต้หวันการจะเดินทางไปยังใจกลางของเทือกเขาของไต้หวัน มีการเดินทางที่ค่อนข้างจะจำกัด ส่วนสถานที่เป็นที่นิยมมากในหมู่นักท่องเที่ยวเมื่อมาที่นี่ก็คือ Green Island และ Orchid Island ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม เมนู ชาบู ชาบู พื้นเมือง พักที่ โรงแรม LUMINOUS HOTSPRING RESORT & HOTEL TAINAN ให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ ห้องพักส่วนตัว
วันที่สาม
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นให้ท่านได้ขึ้นบอลลูลชมวิว เมืองไถหนาน บริเวณหน้าโรงแรมที่พัก ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า จากนั้นนำท่านเดินไป งานเทศกาล 2018 Taiwan International Balloon Festival. เป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศไต้หวันที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยไต้หวันได้จัดงานเทศกาลนี้ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันเชิงอนุรักษ์ เทศกาลบอลลูนนานาชาติครั้งนี้มีความยิ่งใหญ่อลังการและมีความสวยงามของบอลลูนหลากสีสันที่ลอยอยู่ในอากาศเป็นอย่างมาก รอคอยให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ในการนั่งบอลลูนที่จะพาคุณลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าชมความงดงามของหุบเขา วิวทิวทัศน์อันงดงามของไต้หวัน และนอกจากจะมีโชว์ความยิ่งใหญ่ของบอลลูน งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 6 สิงหาคม 2560 นี้ โดยงานจัดอยู่ที่เมืองไถตง (Taitung) นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมืองฮวาเหลียน เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารจีนพื้นเมือง จากนั้นแวะถ่ายรูป Monument marking the Tropic of Cancer จากทั้งหมดมี 9 แห่งในโลก ซึ่ง 3 แห่ง อยู่ในไต้หวัน และสองแห่งนั้นอยู่ที่ฮวาเหลียน เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงจุดที่เส้น Tropic of Cancer พาดผ่านไต้หวัน ซึ่งจากที่นี่ท่านสามารถมองไปถึงชายฝั่งทะเลได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮวาเหลียน “เมืองฮวาเหลียน” เป็นเมืองใหญ่อันดับแรกของภาคตะวันออกของไต้หวัน เป็นเมืองที่ยังรักษาประเพณีดั้งเดิม มีพื้นที่ที่ มีความหลากหลายในลักษณะภูมิประเทศ ทั้งที่เป็นภูมิประเทศแบบภูเขาสูง ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของธรรมชาติ ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี จากนั้นให้ท่าน อิสระ ช้อปปิ้ง ตลากลางคืน เมืองฮวาเหลียน ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็น ตลาดกลางคืน เมืองฮวาเหลียน พักที่ โรงแรม PARK CITY HUALIEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมปลาวาฬ เมืองฮวาเหลียน เป็นแหล่งกำเนิดแห่งขุนเขาและทะเล เป็นสวรรค์ของปลาวาฬและปลาโลมา มาอาศัยอยู่ประมาณ 20 ชนิด การออกทะเล ชมปลาวาฬ และปลาโลมา โอกาสที่จะได้ชมนั้นมีถึง 95% จึงทำให้ทะเลนอกฝั่งของฮวาเหลียนนั้นเป็นแหล่งชมปลาวาฬที่เป็นที่นิยมที่สุดของไต้หวัน ชมความน่ารักของเหล่าปลาวาฬ จากนั้นนำท่านชม นำท่านสู่ “ อุทยานแห่งชาติไท่หลู่เก๋อ ” อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ นอกจากจะเป็นอุทยานที่มีทัศนียภาพของหุบเขาและเทือกเขาสลับซับซ้อนสวยงามแล้ว ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นสิ่งดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเช่นกัน เส้นทางจากเทียนเสียงจนถึงทาโรโกะถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ เลาะเลียบริมหน้าผาของหุบเขาหินอ่อนไปตลอดแนว ระหว่างทางผ่านชมจุดชมวิวที่น่าประทับใจในอุทยานฯ ได้แก่ ถ้ำนกนางแอ่น และอุโมงค์เก้าโค้ง บนเส้นทางคดเคี้ยวผ่านหุบเขาและหน้าผาที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทางหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของเกาะไต้หวัน และแวะชม น้ำตก ฉางชุน อนุสรณ์สถานฉางชุน จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งที่มีทัศนียภาพของหุบเขาสลับซ้อนสวยงามตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมจีน ด้านข้างมีน้ำตกไหลจากยอดเขาสูงลงสู่ลำธารลี่อู และอีกที่คือ ปากถ้ำนกนางแอ่น ถ้ำนกนางแอ่นเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการไหลผ่านกัดเซาะของลำธารลี่อูทำให้นกนางแอ่นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่มีทัศนียภาพแปลกตา เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ นั่งรถไฟความเร็วสูง เดินทางสู่เมืองไทเป เย็น บริการอาหารเย็นบนรถไฟ ชุดเบนโตะเซต +พร้อมเครื่องดื่ม พักที่ โรงแรม LOOK HOTEL TAIPEI หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2523 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้น เหมือนท่านเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์ จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อส ร้างเป็นไปตามวัฒนธรรมจีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สีแดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน เป็นตัวแทนของท้องฟ้า พระอาทิตย์และเลือดเนื้อที่สูญเสียไป เป็นสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพ ความเสมอภาคและภราดรภาพ นำทุกท่านแวะเยี่ยมชิม ขนมพายสับปะรด ซึ่งพายสับปะรดเป็นขนมชื่อดังของไต้หวัน มีรสชาติกลมกล่อมจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก อิสระให้ทุกท่านได้ลองทานขนมพายสับปะรด นอกจากนี้ยังมีขสมอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชิม เช่น ขนมพระอาทิตย์ ขนมพายเผือก จากนั้นนำ ศูนย์เครื่องประดับ GERMANIUM เป็นสร้อยมีพลังพิเศษช่วยในการปรับสมดุลใน ซึ่งสามารถปรับสภาพประจุลบ บวกในร่างกายให้สมดุล ร่างกายเป็นปรกติ ระบบไหลเวียนโลหิตดี ช่วย ให้ร่างกายสดชื่น ลดอาการปวดเมื่อยและนอกจากน้ันยังมีนาฬิกา หลากหลายแบรนด์จากทั่วโลกให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยังมีสินค้าชนิดอื่นให้ท่านได้เลือกชม เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา บ่าย จากนั้น นำท่านถ่ายรูป ด้านหน้า ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ตึกระฟ้า แห่งนี้มีความสูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 508 เมตร สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยมสามารถทนทานต่อการสั่นสะเทื่อนของแผ่นดินไหว และการป้องกันวินาศกรรมทางอากาศ และยังมีลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วต่อนาทีอยู่ที่ 1,010 เมตร อิสระท่านช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้งที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของไทเปบริเวณตึก101ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชั้นนำราคาถูกกว่าเมืองไทยประมาณ 20 % จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดซีเหมินติง จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งแหล่งช้อปปิ้ง ซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมาย อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนใหม่ๆมากมายตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควร (อิสระอาหารเย็น เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) 22.05 น. เหินฟ้าเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบิน CHINA AIRLINES เที่ยวบินที่ CI837 00.50+1 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.ขอบคุณทุกท่านที่ใช้บริการ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X