ATH SXC-03 ทัวร์ เวียตนาม ไฮฟอง ฮาลอง นิงบิงห์ ฮานอย 4 วัน 3 คืน บิน VJ
ATH SXC-03 ทัวร์ เวียตนาม ไฮฟอง ฮาลอง นิงบิงห์ ฮานอย 4 วัน 3 คืน บิน VJ
ทัวร์ เวียดนาม
เวียดนาม เวียดนาม ฮาลองเบย์
เวียดนาม เวียดนาม ราคาถููก
วันแม่
วันปิยะมหาราช
ราคาเริ่มต้น 11,555
รหัสทัวร์ ATH SXC-03
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
X X
NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  2 ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
  3 ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)
  4 ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – NIGHT MARKET
อาหาร : X  X  
โรงแรม : NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

2
สถานที่ : ล่องอ่าวฮาลองเบย์ – ถ้ำนางฟ้า – ฮานอย – วัดเฉินก๊วก – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย
อาหาร :    
โรงแรม : Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

3
สถานที่ : ฮานอย – นิงห์บิงห์ – ล่องเรือกระจาด – วัดบายดิงห์ – ฮานอย
อาหาร :    
โรงแรม : Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

4
สถานที่ : ฮานอย - จตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
ATH SXC-03 ทัวร์ เวียตนาม ไฮฟอง ฮาลอง นิงบิงห์ ฮานอย 4 วัน 3 คืน บิน VJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
21 - 24 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
13,555
13,555
13,555
13,555
16,555
วันปิยมหาราช
26 - 29 ต.ค. 61
11,555
11,555
11,555
11,555
14,555
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

11.00 น.
 
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์สายการบิน เวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
15.20 น.
 
เหิรฟ้าสู่ กรุงไฮฟอง โดยสายการบินเวียดเจ็ทแอร์ (VJ) เที่ยวบินที่ VJ906
17.15 น.
 
เดินทางถึงสนามบินเมืองไฮฟอง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านออกเดินสู่ฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ตั้งอยู่ในจังหวัดกว่างนิงห์ (ประมาณ 2 ชม)
เย็น
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) จากนั้นนำท่าน ช้อบปิ้งตลาดไนท์พลาซ่า เมืองฮาลอง พบกับสินค้าของฝาก ของที่ระลึก ที่รวบรวมไว้มากกว่า 100 ร้านค้า ที่พัก เข้าพักที่ NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สอง

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่2) จากนั้น เดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่านชื่นชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ถึง 2 ครั้งด้วยกัน ในด้านความงดงงามตระการตาทางธรรมชาติ และล่าสุดคือ ถูกยกย่องด้านธรณีวิทยา ว่าเป็นเกาะที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งภูมิภาคเอเชีย นำทุกท่านเปิดโลกทัศน์ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่า 2 พันเกาะ ที่สลับซับซ้อนราว กับภาพวาด 3 มิติ นำท่านชม ถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนักถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่าง ๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป ฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำต้นไม้ เป็นถ้ำหินงอกหินย้อยเช่นกัน แต่หินงอกหินย้อยที่นี่ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเหมือนกับต้นไม้ทั้งสิ้น ซึ่งทำให้ผู้ที่ได้เข้าชมรู้สึกราวกับอยู่ในป่าไม้ก็ว่าได้
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (อาหารทะเลซีฟุ้ด สดสด) (มื้อที่3) หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่เมืองฮานอย (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้าอิสระพักผ่อนคลายอิริยาบถ หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า (ใช้ทางด่วนเปิดใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชม.) จากนั้น พาทุกท่านเข้าชม วัดเฉินก๊วก วัดนี้มีประวัติยาวนานกว่า 1,500 ปี ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอย เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งที่ชาวพุทธจำนวนมากมาท่องเที่ยวและกราบ จุดเด่นคือเจดีย์ขนาดใหญ่ประกอบด้วย 11 ชั้น สูง 15 เมตร หอแต่ละชั้นมี 6 ประตูโค้ง ในแต่ละช่องประตูมีรูปปั้นพระพุทธรูป และยังมีการบรรจุอัฐิของเจ้าอาวาสแห่งวัดนี้ลงในเจดีย์ด้วย นำท่านเดินทางต่อไปยังวัดหงอกเซิน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบคืนดาบ (ฮว่านเกี๋ยม) บนเกาะหยกซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ สามารถข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดยข้ามสะพานเทฮุก หรือสะพานแสงอาทิตย์มีสีแดงสดใสถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอยนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกกันเสมอ ปัจจุบันกลางทะเลสาบมีหอคอยเล็กๆ ชื่อว่าหอคอยเต่า ตั้งไว้เพื่อเชื่อมโยงถึงตำนานของวัดแห่งนี้ จากนั้นให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้ง ณ ถนน 36 สาย ซึ่งเป็นแหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย มีทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong และรองเท้าต่างๆ
ค่ำ
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) หลังรับประทานอาหาร นำทุกท่านชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ชมเรื่องราวที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่มีความผูกพันกับสายน้ำ เป็นที่กล่าวขวัญของคนทุกชาติทุกภาษา เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่5) เราจะนำท่านเดินทางสู่ นิงห์บิงห์ (NinhBinh) ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม. เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า ฮาลองบกเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา99 ยอดจึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึก เดียนเบียนฟู จากนั้น นำท่านสู่ท่าเรือ จ่างอาน เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง ในจังหวัดนิงบิ่งห์ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งภูมิทัศน์อันงดงามของยอดเขาหินปูน แม่น้ำหลายสายไหลลัดเลาะ บางส่วนจมอยู่ใต้น้ำ และยังถูกล้อมรอบด้วยผาสูงชัน จึงทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามน่าชม และยังมีร่องรอยทางโบราณคดีที่เผยให้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์สมัยโบราณ ทำให้สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ การชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามในจ่างอานนั้น คือการล่องเรือเล็กประมาณลำละ 4-5 คนเพื่อเข้าไปเยี่ยมชมจ่างอาน เรือแจวก็จะพาเราไปเยี่ยมชมวัด หลังจากนั้นก็จะพาเราไปลอดถ้ำ มีทั้งหมด 49 ถ้ำ ซึ่งแต่ละถ้ำจะมีชื่อแตกต่างกันไปจะใช้เวลาล่องเรือไปกลับร่วมสองชั่วโมงเลย ทีเดียว จ่างอานยังถูกเรียกว่า ฮาลองบก เพราะที่นี้มีเขาหินปูนและถ้ำคล้ายกับที่อ่าวฮาลอง จังหวัดกว่างนิงห์อีกด้วย ระบบนิเวศของจ่างอานก็หลากหลายมีพันธุ์พืชหายากและสัตว์ป่าสงวนอาศัยอยู่ เป็นจำนวนมาก
เที่ยง
 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่6 ) จากนั้น นำท่านชม วัดบ๊ายดิ๊งห์ การเดินทางขึ้นวัดต้องขึ้นบันไดหินกว่า ๓๐๐ ขั้น ทางฝั่งขวามือของวัดคือถ้ำซ้างที่บูชาพระพุทธเจ้าและเทพกาวเซิน ฝั่งซ้ายมือคือถ้ำโต๊ยที่บูชาเจ้าแม่และนางฟ้า สถาปัจยกรรมของวัดตามรูปแบบวัดกับถ้ำสลับกันที่เห็นทั่วไปในเวียดนาม “ ด้านบนของประตูเข้าถ้ำซ้างมีคำว่า มินห์ดิ๋งห์แยงลาม หรือ ทิวทัศน์ที่เลื่องชื่อลือนาม ที่กษัตริย์เลแท้งตงพระราชทานให้อันเป็นการกล่าวถึงความสวยงามของที่นี่ เพดานถ้ำเป็นหลังคาวัดที่ทนทานและปกป้องที่ประทับของพระพุทธเจ้าและเจ้าแม่ หิ้งบูชาได้รับการจัดตามรูปแบบของวัดเวียดโบราณที่มีพระพุทธรูปและเจ้าแม่กวนอิม ” จากนั้นเดินทางกลับสู่ฮานอย ตามเส้นทางเดิม
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) เข้าพักที่ Moon View Hotel โรงแรมระดับ 3 ดาว (หรือเทียบเท่า)

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 8) หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสบาดิงห์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ2488 หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นถึง 48 ปี (ที่นี่จะปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์) **ถ่ายรูปด้านนอก***ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ นำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ
12.15 น.
 
เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ VJ901
14.05 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ…

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X