ATH SXC-10 ทัวร์ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน VJ
ATH SXC-10 ทัวร์ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน VJ
ทัวร์ เวียดนาม เวียดนาม ราคาถููก
เวียดนาม
เวียดนาม ดาลัด มุยเน่
วันปิยะมหาราช
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ ATH SXC-10
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน
X X
LIBERTY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
  2 โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว
PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
  3 มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด
KING’S HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
  4 สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ – นครโฮจิมินห์ – ไชน่าทาวน์-วัดเทียนหาว-โบสถ์นอร์ทเทรอดาม-ไปรษณีย์กลาง-ตลาดเบนถัน – ล่องเรือชมทรรศนีย์ภาพของแม่น้ำไซ่ง่อน
อาหาร : X  X  
โรงแรม : LIBERTY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

2
สถานที่ : โฮจิมินห์ - มุยเน่ - ฟานเทียต - Fairly stream – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว
อาหาร :    
โรงแรม : PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : มุยเน่ - ดาลัด -น้ำตกดาทันลา -กระเช้าไฟฟ้า - วัดจรุ๊กลำ – พระราชวังฤดูร้อน – ถนนคนเดินดาลัด
อาหาร :    
โรงแรม : KING’S HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

4
สถานที่ : สวนดอกไม้เมืองหนาว - สนามบิน
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
ATH SXC-10 ทัวร์ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4 วัน 3 คืน บิน VJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
21 - 24 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
13,888
13,888
13,888
13,888
13,788
วันปิยมหาราช
26 - 29 ต.ค. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
16,388
-
02 - 05 พ.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
16,388
-
09 - 12 พ.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
16,388
-
16 - 19 พ.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
16,388
-
23 - 26 พ.ย. 61
12,888
12,888
12,888
12,888
16,300
-
07 - 10 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ
14,888
14,888
14,888
14,888
18,688
วันรัฐธรรมนูญ
28 - 31 ธ.ค. 61 วันสิ้นปี
16,888
16,888
16,888
16,888
20,388
วันสิ้นปี
30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 วันปีใหม่
16,888
16,888
16,888
16,888
20,388
วันปีใหม่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

08.30 น.
 
คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยเวียดเจ็ทแอร์ (VJ)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
11.50 น.
 
ออกเดินทางสู่ โฮจิมินห์ โดยเที่ยวบินที่ VJ802 (ไม่มีอาหารบนเครื่อง)
13.20 น
 
เดินทางถึง สนามบินเตินเซนเหยิด นครโฮจิมินห์ เมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศเวียดนาม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางต่อโดยรถบัสปรับอากาศ
บ่าย
 
บริการอาหารว่างบนรถ ขนมปังฝรั่งเศสสไตล์เวียดนาม ท่านละ1อัน จากนั้น เดินทางสู่ ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวติความเป็นอยู่ ของชาวจีนในเวียดนาม ชมวัดเทียนหาว วัดจีนในเขต ไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับ แม่พระผู้ครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุง้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อ ว่าเทพองค์คนมีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง จากนั้นนำท่านสู่ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของ ฝรั่งเศส โดยสร้างเพื่อให้ เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศสนำท่าน ชมไปรษณีย์กลาง ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรตระการตา จากนั้น อิสระท่านช้อปปิ้ง ตลาดเบนถัน ซื้อของฝากคนทางบ้านตามอัธยาศัย
เย็น
 
ล่องเรือแม่น้ำไซ่ง่อน พร้อมกับบริการอาหารเย็นบนเรือ / เข้าที่พัก LIBERTY HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

วันที่สอง

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ เมืองมุยเน่ เมืองชายหาดริมทะเล (ระยะทางประมาณ 200 กม.ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชม.)
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำคณะท่าน ออกเดินทางไปยัง เมืองฟานเทียต เป็นเมืองชายทะเลตากอากาศและแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงทางภาคใต้ของเวียดนาม ระหว่างการเดินทางผ่านชมธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายแดง ที่เกิดจากการรวมตัวกันของทรายสีชมพูแดงจนเป็นลานทรายกว้างที่มีชื่อเสียงของเมืองมุยเน่ แล้วนำท่าน ชม “แกรนด์แคนย่อนแห่งเวียดนาม” ลำธาร FAIRY STREAM ที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมเป็นลำธารลึกกว่า 20 เมตร เปิดให้เห็นชั้นของดินและทรายหลากสี ซึ่งทั้งหมดล้วนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สมควรแก่เวลา นำท่าน สู่ ทะเลทรายขาว กองเนินภูเขาทรายสีขาวกระจ่างตากว้างใหญ่สุดสายตา มองไปทางไหนจะเห็นเพียงผืนทรายและท้องฟ้าเท่านั้น ไม่ไกลกันมีแหล่งน้ำจืด (โอเอซิส) สำหรับให้นักท่องเที่ยวใช้พักผ่อน ถ่ายรูป และชมวิว ที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น เช่ารถจี๊ป หรือรถ ATV ตะลุยเนินทราย หรือสนุกสนานกับการเล่นแซนด์ดูนลื่นไถลจากจากเนินทรายสูงกว่า 40 เมตร (ค่าใช้จ่ายในการนั่งรถจิ๊บ 1คัน นั่งได้ 4-5ท่าน ราคาท่านละ 300 บาท)
เย็น
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก PEACH RESORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า เชิญท่านพักผ่อนหรือท่องราตรีตามอัธยาศัย

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง เมือง ดาลัด อยู่ในจังหวัดลามดงดาลัดเป็นอีกหนึ่งเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอันและโรแมนติคที่สุดและของเวียดนามเนื่องจากตั้งอยู่บนที่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,500 เมตร ทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั้งในฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 15-25 องศาเซสเซียส แวดล้อมด้วยขุนเขา ไร่ กาแฟ และสวนดอกไม้ อาคารบ้านเรือนต่างๆปลูกสร้างรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยอาณานิคม Alexdra Yersin ได้ค้นพบเมืองดาลัด และเห็นว่าบรรยากาศค่อนข้างดี ทางฝรั่งเศสจึงได้เข้ามาพัฒนาและสร้างเมืองดาลัด เพื่อให้เป็นเมืองตากอากาศสำหรับชาวฝรั่งเศส
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร จากนั้น นำท่าน นั่งรถราง (Roller Coaster) ผ่านผืนป่าอันร่มรื่นเขียวชอุ่มลงสู่หุบเขาเบื้องล่าง เพื่อชมและสัมผัสกับความสวยงามของ น้ำตกดาทันลา (Thac Datanla) น้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากแต่มีชื่อเสียง อีกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของดาลัดที่ไม่ควรพลาด!! จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าไฟฟ้า เคเบิลคาร์ กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้เป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูงที่สุดท่านจะได้ ชมวิว ของเมืองดาลัด ที่มองเห็นได้ ทั้งเมือง ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชม วัดจรุ๊กลำ เป็นวัดที่สร้างอยู่บนเนินเขาเหนือ ทะเลสาบเตวียนลาม แวดล้อมไปด้วยใบไม้ดอกไม้ นานาพันธุ์ กับทิวสนที่ยืนต้นตระหง่านปกคลุมทุกหุบเขา จากนั้นนำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังตากอากาศของกษัตริย์เบ๋าได๋ จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายของเวียดนาม ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นพระราชวังสุดท้าย ที่สร้างขึ้นในสมัยเรืองอำนาจของฝรั่งเศส ก่อนที่จะเกิดสงครามเวียดนาม แล้วทำให้จักรพรรดิ์บ๋าวได้ต้องลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศส แล้วไม่ได้กลับมาเหยียบผืนแผ่นดินบ้านเกิดอีกเลย
เย็น
 
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Huong Rung Restaurant ... พร้อมเสริฟไวน์ดาลัด.. จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ย่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ของเมืองดาลัดให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า นานาชนิดตามอัธยาศัย เข้าที่พัก KING’S HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9) จากนั้น นำท่านเข้าชม สวนดอกไม้เมืองหนาวและถ่ายรูปกับหมู่มวลไม้ดอกเมืองหนาวนานาพันธุ์ที่อวดโฉมรูปทรงและสีสันอันสุดตระการตาตลอดทั้งปีในบรรยากาศที่แสนโรแมนติกของเมืองดาลัด ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินดาลัด
12.45 น.
 
เดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai VietJet Air เที่ยวบินที่ VZ941
14.30 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X