BIC BT-VN01_VJ ทัวร์ เวียตนามใต้ บินตรงดาลัด 3 วัน 2 คืน บิน VJ
BIC BT-VN01_VJ ทัวร์ เวียตนามใต้ บินตรงดาลัด 3 วัน 2 คืน บิน VJ
ทัวร์ เวียดนาม เวียดนาม ราคาถููก
เวียดนาม

เวียดนาม ดาลัด มุยเน่
ราคาเริ่มต้น 8,900
รหัสทัวร์ BIC BT-VN01_VJ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
X
VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า
  2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า
  3 ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
อาหาร : X   
โรงแรม : VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน-สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
อาหาร :    
โรงแรม : VIETSOVPETRO or KING or LA SAPENETT HOTELหรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ดาลัท-หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด-กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
BIC BT-VN01_VJ ทัวร์ เวียตนามใต้ บินตรงดาลัด 3 วัน 2 คืน บิน VJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
28 - 30 ก.ย. 61
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
05 - 07 ต.ค. 61
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
12 - 14 ต.ค. 61
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
SOLD OUT
19 - 21 ต.ค. 61
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
03 - 05 พ.ย. 61
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
10 - 12 พ.ย. 61
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
01 - 03 ธ.ค. 61
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
14 - 16 ธ.ค. 61
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
31 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
10,900
10,900
10,900
9,900
13,400
-
04 - 06 ม.ค. 62
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
11 - 13 ม.ค. 62
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
18 - 20 ม.ค. 62
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-
25 - 27 ม.ค. 62
9,900
9,900
9,900
8,900
12,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

08.00 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาท์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์ ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
10.20 น.
 
ออกเดินทางสู่ ดาลัด โดยเที่ยวบิน VZ 940
12.05 น.
 
เดินทางถึง สนามบินเลียนคังLien Khuongดาลัด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นที่เวียดนาม เท่ากับประเทศไทย)เดินทางเข้าสู่เมืองดาลัด ดาลัท ซึ่งเป็นเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่ง “ปารีส