CU EU-QR01EASY CHRISTMAS EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน บิน QR
CU EU-QR01EASY CHRISTMAS EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน บิน QR
ทัวร์ วันคริสต์มาส

ยุโรป ยุโรปตะวันออก
ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 43,990
รหัสทัวร์ CU EU-QR01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ ) – กรุงโดฮา
X X X
  2 กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก - สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
X
พักค้างแรม ณ โรงแรม Duo Hotel หรือในระดับเดียวกัน
  3 กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค
พักค้างแรม ณ โรงแรม Clarion Congress Ceske Budejovice หรือในระดับ
  4 เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา
พักค้างแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรือในระดับเดียวกัน
  5 เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน – Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์
X X
พักค้างแรม ณ โรงแรม Novotel Budapest City หรือในระดับเดียวกัน
  6 บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ – กรุงโดฮา
X X
  7 กรุงเทพฯ ( สุวรรณภูมิ )
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ ) – กรุงโดฮา
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงโดฮา – ปราก – คุทนา โฮรา – ชมเมือง – วิหารเซนต์บาร์บารา – ปราก - สะพานชาลส์ – จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร : X   
โรงแรม : พักค้างแรม ณ โรงแรม Duo Hotel หรือในระดับเดียวกัน

3
สถานที่ : กรุงปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหาร เซนต์วิตุส – ตรอกทองคำ – เชสกี้ ครุมลอฟ – ชมเมือง – เชสกี้ บูดาโจวิค
อาหาร :    
โรงแรม : พักค้างแรม ณ โรงแรม Clarion Congress Ceske Budejovice หรือในระดับ

4
สถานที่ : เชสกี้ ครุมลอฟ – ฮัลล์สตัทท์ – ชมเมือง – เวียนนา
อาหาร :    
โรงแรม : พักค้างแรม ณ โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรือในระดับเดียวกัน

5
สถานที่ : เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนคาร์ทเนอร์ และมหาวิหารเซนต์ สเตเฟน – Parndorf Designer Outlet – บูดาเปสต์
อาหาร :   X  X
โรงแรม : พักค้างแรม ณ โรงแรม Novotel Budapest City หรือในระดับเดียวกัน

6
สถานที่ : บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง – โบสถ์เเมตเทียส – จัตุรัสวีรบุรุษ – ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ – กรุงโดฮา
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

7
สถานที่ : กรุงเทพฯ ( สุวรรณภูมิ )
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
CU EU-QR01EASY CHRISTMAS EAST EUROPE 7 วัน 4 คืน บิน QR

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
17 - 23 ธ.ค. 61
43,990
43,990
43,990
41,990
52,490
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

16.00 น.
 
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Q ของสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
19.30 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์โดยเที่ยวบินที่ QR833
23.05 น.
 
ถึงท่าอากาศยานโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง

02.30 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก โดยเที่ยวบินที่ QR289 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
06.55 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานวาตสลัฟ ฮาเวล กรุงปราก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ คุทนา โฮรา (Kutna Hora) ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพอๆกับกรุงปราก และเป็นเมืองสำคัญและรุ่งเรืองในอดีต เนื่องจากในสมัยยุคกลาง เมืองแห่งนี้ทำเหมืองเงิน ผลิตเงินตราเหรียญกษาปณ์ จึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคว้นโบฮีเมีย ในช่วงศตวรรษที่ 14 ประชากรของเมืองนี้มีจำนวนเท่ากับประชากรของกรุงลอนดอนเลยทีเดียว ในปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีโบสถ์สไตล์โกธิกที่สวยงามให้เห็นอยู่มากมาย ในปี ค.ศ.1995 เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านชมความสวยงามของย่านเมืองเก่าที่เคยมั่งคั่งและรุ่งเรืองสุดขีดในอดีต และชมโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของเมือง คือ วิหารเซนต์บาร์บารา (St. Barbara’s Cathedral) สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกชั้นสูง หนึ่งในวิหารที่สวยงามที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1388 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1905 ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 517 ปี โดยเหล่าช่างฝีมือและสถาปนิกผู้สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างต่างๆในปราสาทปราก
เช้า
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานวาตสลัฟ ฮาเวล กรุงปราก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว นำท่านเดินทางสู่ คุทนา โฮรา (Kutna Hora) ระยะทางประมาณ 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานพอๆกับกรุงปราก และเป็นเมืองสำคัญและรุ่งเรืองในอดีต เนื่องจากในสมัยยุคกลาง เมืองแห่งนี้ทำเหมืองเงิน ผลิตเงินตราเหรียญกษาปณ์ จึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของแคว้นโบฮีเมีย ในช่วงศตวรรษที่ 14 ประชากรของเมืองนี้มีจำนวนเท่ากับประชากรของกรุงลอนดอนเลยทีเดียว ในปัจจุบันเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีโบสถ์สไตล์โกธิกที่สวยงามให้เห็นอยู่มากมาย ในปี ค.ศ.1995 เมืองแห่งนี้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านชมความสวยงามของย่านเมืองเก่าที่เคยมั่งคั่งและรุ่งเรืองสุดขีดในอดีต และชมโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของเมือง คือ วิหารเซนต์บาร์บารา (St. Barbara’s Cathedral) สถาปัตยกรรมสไตล์โกธิกชั้นสูง หนึ่งในวิหารที่สวยงามที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1388 เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1905 ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 517 ปี โดยเหล่าช่างฝีมือและสถาปนิกผู้สร้างสรรค์สิ่งก่อสร้างต่างๆในปราสาทปราก
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (1)
บ่าย
 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก ระยะทางประมาณ 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20ชั่วโมง เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ได้รับสมญานามว่า “เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศของ สะพานชาลส์ (Charles Bridge) เหนือแม่น้ำวัลตาวา ลักษณะเด่นของสะพานแห่งนี้ คือ มีรูปปั้นนักบุญและบุคคลสำคัญทางศาสนากว่า 30 รูป ประดิษฐานบนสองฝั่งของสะพาน โดยจะมีบรรดาศิลปินมาวาดภาพกันอย่างมากมาย
จากนั้น
 
นำท่านชม จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Old Town Square and The Astronomical Clock) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1410 โดยท่านสามารถชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ โดยจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซู 12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศของจัตุรัสกรุงเก่า ที่แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมบารอค กอธิค และรอคโคโคที่สวยงาม โดยจัตุรัสกรุงเก่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เปรียบดั่งเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของปราก โดยท่านจะเห็นนักท่องเที่ยวและชาวปรากจำนวนมากนั่งดื่มกาแฟหรือเบียร์ตามคาเฟ่หลายแห่งบนย่านแห่งนี้ โดยท่านสามารถเดินชมความงดงามของโบสถ์แม่พระ หรือท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งเครื่องแก้วโบฮีเมี่ยน หรือสินค้าเบรนด์เนมต่างๆมากมายในบริเวณนี้
จากนั้น
 
จากนั้น นำท่านชม จัตุรัสกรุงเก่าและหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (The Old Town Square and The Astronomical Clock) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1410 โดยท่านสามารถชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ โดยจะมีรูปปั้นตุ๊กตาสาวกของพระเยซู 12 ตน ปรากฏโฉมออกมาในทุกๆชั่วโมง อิสระให้ท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศของจัตุรัสกรุงเก่า ที่แวดล้อมด้วยสถาปัตยกรรมบารอค กอธิค และรอคโคโคที่สวยงาม โดยจัตุรัสกรุงเก่าเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว เปรียบดั่งเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของปราก โดยท่านจะเห็นนักท่องเที่ยวและชาวปรากจำนวนมากนั่งดื่มกาแฟหรือเบียร์ตามคาเฟ่หลายแห่งบนย่านแห่งนี้ โดยท่านสามารถเดินชมความงดงามของโบสถ์แม่พระ หรือท่านสามารถเลือกช้อปปิ้งเครื่องแก้วโบฮีเมี่ยน หรือสินค้าเบรนด์เนมต่างๆมากมายในบริเวณนี้
หรือ
 
ท่านสามารถเที่ยวชม เทศกาลตลาดคริสต์มาสกรุงปราก (Christmas Markets) ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกรุงเก่า โดยปกติจะเปิดตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ซึ่งตลาดคริสต์มาส บริเวณจัตุรัสกรุงเก่าแห่งนี้ นับว่าใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศเช็ก โดยรอบบริเวณตลาดจะดัดแปลงเป็นพื้นที่ของกระท่อมไม้ที่ประดับไฟและตกแต่งอย่างสวยงาม ต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ประดับแสงสว่างกลางจตุรัส แผงขายของสินค้าที่ระลึก รวมถึงลิ้มลองอาหารและขนมท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของเช็ก นอกจากนั้นมีบรรดานักแสดงตามถนนคอยให้ความบันเทิงอยู่รอบบริเวณ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินไปกับเทศกาลแห่งความสุขจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (2)
พักที่
 
โรงแรม Duo Hotel หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)
จากนั้น
 
หลังอาหาร นำท่านเข้าสู่ ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่เหนือตัวเมือง บนเนินเขาฝั่งซ้ายของแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็ก ปราสาทนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 870 โดยเจ้าชายบริโวจแห่งราชวงศ์เปรมิสลิด ในปัจจุบันเป็นที่ทำการของรัฐบาล และที่พำนักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก
จากนั้น
 
และชม มหาวิหาร เซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเช็ก สร้างด้วยสไตล์โกธิคที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ก่อสร้างมาอย่างยาวนาน เริ่มตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1344 จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929
จากนั้น
 
นำท่านชม โกลเด้นเลน หรือตรอกทองคำ (Golden Lane) เป็นตรอกเล็กๆ แคบๆ อยู่ภายในปราสาทปราก เดิมเป็นที่พำนักของยามรักษาการณ์พระราชวัง แต่ต่อมาพวกช่างทองได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่แทน จึงกลายเป็นหมู่บ้านชุมชนช่างทอง บ้านพักในบริเวณนี้จะมีขนาดเล็กและทาสีสันสะดุดตา ปัจจุบันเป็นร้านขายหนังสือ และของที่ระลึกต่างๆ
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4)
บ่าย
 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เชสกี้ ครุมลอฟ (Český Krumlov) ระยะทางประมาณ 172 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง เมืองเล็กๆ สุดแสนโรแมนติก เหมือนดั่งเมืองในเทพนิยาย ที่ได้รับสมญานามว่า “เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวฤตาว่า อิสระให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศภายในตัวเมืองและเก็บภาพความประทับใจกับความโดดเด่นของอาคารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่งได้รับการ ยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้
ค่ำ
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (5) พิเศษ...ลิ้มลองเมนูเป็ดโบฮีเมียน อาหารประจำชาติเช็ก
พักที่
 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เชสกี้ บูดาโจวิค (Ceske Budejovice) พักค้างแรม ณ โรงแรม Clarion Congress Ceske Budejovice หรือในระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)
จากนั้น
 
หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) ระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงด้านการทำเหมืองเกลือ และธรรมชาติที่งดงาม ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (7)
บ่าย
 
หลังอาหาร อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมเมือง ดื่มด่ำกับบรรยากาศความโรแมนติกของเมืองริมทะเลสาบ พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เวียนนา (Vienna) ระยะทางประมาณ 288 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.20 ชั่วโมง เมืองที่เคยรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของออสเตรีย เป็นศูนย์กลางทางการค้า เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง และการปกครองของประเทศ อีกทั้งเวียนนายังเป็นศูนย์กลางของดนตรีคลาสสิกอีกด้วย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (8)
พักที่
 
โรงแรม Arion Cityhotel Vienna หรือในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9)
จากนั้น
 
หลังอาหาร นำท่านเข้าชมความสวยงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schönbrunn Palace) พระราชวังแห่งนี้เปรียบดั่งอัญมณีแห่งกรุงเวียนนา เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์กแห่งออสเตรีย โดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบ ความโดดเด่นของพระราชวังแห่งนี้ คือสถาปัตยกรรมแบบ ร๊อกโคโค่ (Rococo) ที่มีความหรูหรา ใหญ่โต อลังการ ภายในมีห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง แต่ละห้องสะท้อนถึงเรื่องราวต่างๆ ของราชวงศ์ และขนบประเพณีออสเตรีย ด้านหลังของพระราชวัง เป็นอุทยานขนาดใหญ่ ปัจจุบันองค์กรยูเนสโก้ได้ประกาศให้พระราชวังเชินบรุนน์ เป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย
กลางวัน
 
อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ Parndorf Designer Outlet ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ซึ่งประกอบด้วยแบรนด์ดังต่างๆ อาทิเช่น Coach, Prada, Polo Ralph Lauren, Armani, Burberry, BOSS, Lacoste, Swarovski ฯลฯ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย
ค่ำ
 
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการช้อปปิ้งของท่าน
จากนั้น
 
นำท่านเดินทางสู่ บูดาเปสต์ (Budapest) ระยะทางประมาณ 195 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชั่วโมง เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก จนได้รับสมญานามว่า “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”
พักที่
 
โรงแรม Novotel Budapest City หรือในระดับเดียวกัน

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (10)
จากนั้น
 
หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือ ชมบรรยากาศโดยรอบสองข้างทางของกรุงบูดาเปสต์ จากบนแม่น้ำดานูบ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันนั้น)
จากนั้น
 
และชมภายนอก โบสถ์เเมตเทียส (Matthias Church) โบสถ์ใหญ่เก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกสำหรับกษัตริย์ฮังการี หนึ่งในสัญลักษณ์ของบูดาเปสต์
จากนั้น
 
จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Hero square) ลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษตั้งอยู่กลางลาน สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบหนึ่งพันปี เสาสูงตระหง่านเป็นที่ตั้งของรูปหล่อเทวทูตกาเบรียล และรอบเสาเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์บุคคลสำคัญของฮังการี
-
 
ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบูดาเปสต์ เฟเรนซ์ ลิซท์ (Budapest Ferenc Liszt Airport) เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
16.25 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยเที่ยวบินที่ QR200
23.55 น.
 
เดินทางถึงกรุงโดฮา แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่เจ็ด

01.55 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR834 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
12.30 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X