CU-EASY ENJOY WINTER NAGOYA
CU-EASY ENJOY WINTER NAGOYA
ทัวร์ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นอื่นๆ
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ฤดูหนาว
ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 34,900
รหัสทัวร์ CU-EASY ENJOY
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – นาโกย่า
X X X
  2 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่า
X
  3 สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุ
  4 ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
X X
  5 ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – นาโกย่า
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – ทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ – คานาซาว่า
อาหาร : X   
โรงแรม :

3
สถานที่ : สวนเคนโระคุเอ็น – ปราสาทคานาซาว่า – กิจกรรมลานหิมะ หรือ โซโฮจิ ไดบุทสึ – เมืองกิฟุ
อาหาร :    
โรงแรม :

4
สถานที่ : ศาลเจ้าอะสึตะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท – ช้อปปิ้งถนนซาคาเอะ - เทศกาลดูไฟ NABANA NO SATO
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

5
สถานที่ : ท่าอากาศยานชุบุ (นาโกย่า) – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
CU-EASY ENJOY WINTER NAGOYA

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
18 - 22 ธ.ค. 61
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
15 - 19 ม.ค. 62
34,900
34,900
34,900
 
43,800
-
19 - 23 ม.ค. 62
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
24 - 28 ม.ค. 62
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
26 - 30 ม.ค. 62
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
29 ม.ค. 62 - 02 ก.พ. 62
34,900
34,900
34,900
 
43,800
-
05 - 09 ก.พ. 62
34,900
34,900
34,900
 
43,800
-
07 - 11 ก.พ. 62
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
12 - 16 ก.พ. 62
34,900
34,900
34,900
 
43,800
-
20 - 24 ก.พ. 62
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
23 - 27 ก.พ. 62
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
05 - 09 มี.ค. 62
34,900
34,900
34,900
 
43,800
-
13 - 17 มี.ค. 62
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
21 - 25 มี.ค. 62
35,900
35,900
35,900
 
44,800
-
26 - 30 มี.ค. 62
34,900
34,900
34,900
 
43,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X