CU-EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN 3D2N !!
CU-EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN 3D2N !!
ทัวร์ ฮ่องกง ฮ่องกง ราคาถูก
ฮ่องกง ฮ่องกง เซินเจิ้น
ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า
ราคาเริ่มต้น 9,900
รหัสทัวร์ CU
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – THE VENETIAN RESORT – จูไห่
X X
Landmark Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่
  2 จูไห่ – เซินเจิ้น – ชมหยก Minerial Museum – บัวหิมะ – ร้านยางพารา – ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน โรงละครน้ำ OCT BAY WATER THEATRE
Century Plaza Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองเซินเจิ้น
  3 เซินเจิ้น – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ร้านขนม – มาเก๊า – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – โบสถ์เซ็นต์ปอล – THE VENETIAN RESORT – จูไห่
อาหาร : X  X  
โรงแรม : Landmark Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

2
สถานที่ : จูไห่ – เซินเจิ้น – ชมหยก Minerial Museum – บัวหิมะ – ร้านยางพารา – ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน โรงละครน้ำ OCT BAY WATER THEATRE
อาหาร :    
โรงแรม : Century Plaza Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองเซินเจิ้น

3
สถานที่ : เซินเจิ้น – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ร้านขนม – มาเก๊า – สนามบินนานาชาติมาเก๊า – กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
CU-EASY STAR MACAU ZHUHAI SHENZHEN 3D2N !!

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
21 - 23 ธ.ค. 61
10,900
 
13,900
 
14,800
-
22 - 24 ธ.ค. 61
10,900
 
13,900
 
14,800
-
28 - 30 ธ.ค. 61 วันปีใหม่
13,900
 
16,900
 
18,800
วันปีใหม่
29 - 31 ธ.ค. 61 วันปีใหม่
13,900
 
16,900
 
18,800
วันปีใหม่
30 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 วันปีใหม่
14,900
 
17,900
 
19,800
วันปีใหม่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

07.00 น.
 
พร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 เคาน์เตอร์ 1-2 ของสายการบิน AIR ASIA (FD)
10.20 น.
 
ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง โดยเที่ยวบินที่ FD762
13.45 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า เมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ เป็นเมืองที่มี่การผสมผสาน ระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกอย่างลงตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาม่า หรือที่คนใหญ่รู้จักกันในนามของ เจ้าแม่ทับทิม แล้วนำท่านเดินทางชม องค์เจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่บริเวณริมทะเล และนำท่านสู่ โบสถ์เซนต์ปอล โบสถ์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราว ค.ศ.1602 ให้ครั้งแรกที่สร้างเสร็จมีความตั้งใจใช้เป็นโรงเรียนสอนทางด้านศาสนาของชาวตะวันตกในดินแดนที่ห่างไกล
จากนั้น
 
จากนั้นนำท่านสู่ เวเนเชี่ยน (The Venetian Macao) เป็นคาสิโนคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่สุดของมาเก๊าที่มีโซนคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลก รวมทั้งยังเป็นอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วย แต่สิ่งที่มีชื่อเสียงของเวเนเชี่ยนสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปคือโซนที่เป็นห้าง ซึ่งออกแบบและตกแต่งให้เหมือนกับสไตล์เมืองเวนิสของประเทศอิตาลี เมื่อถึงสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
พักที่
 
Landmark Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองจูไห่

วันที่สอง

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (2) แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเซินเจิ้น เมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง ในสมัยก่อนเมืองเชินเจิ้นเป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมง เมื่อปี ค.ศ. 1980 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทำให้มีความเจริญ และความทันสมัยภายในเมืองนี้มากขึ้น
จากนั้น
 
นำท่านทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ ชมหยก Mineral Museum ศูนย์รวมสินค้าที่ระลึกเครื่องประดับหยก สมบัติล้ำค่าของชาวจีนใครได้ครอบครองจะมีสุขภาพแข็งแรงและโชคดี ต่อด้วยการนำท่านเยี่ยมชม ร้านบัวหิมะ เป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย และนำท่าน เข้าชม ร้านยางพารา ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอน ที่นอน และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3) หลังอาหารนำทุกท่าน ช็อปปิ้งตลาดตงเหมิน เป็นทั้งถนนและตลาดชื่อดังของเซินเจิ้น ศูนย์รวมแห่งการช้อปปิ้งสินค้ามากมายภายในประเทศ และยังมีนักท่องเที่ยวเยอะที่นี่นับว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาช้อปปิ้ง จะมีสินค้ามากมายให้ทุกท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อ
จากนั้น
 
นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้า OCT BAY WATER THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ ใช้แสงเลอร์เซอร์ ไฟเครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำในการแสดง สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28 เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (4)
พักที่
 
Century Plaza Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า เมืองเซินเจิ้น

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) แล้วนำท่านผ่านชม ถนนคู่รัก The Lover’s Road ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติกซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมาเก๊า ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ ด่านก๋งเป่ย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินมาเก๊า
17.55 น.
 
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพมหานคร
19.50 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X