Cherry Blossom ชมซากุระก่อนใคร
Cherry Blossom ชมซากุระก่อนใคร
ทัวร์ เกาหลี
ราคาเริ่มต้น 15,999
รหัสทัวร์ ST : Cherry Blossom
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
X X X
  2 อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้- - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
X
SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  3 ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( แบบเต็มวัน ) – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
X
GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  4 น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET – ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว
  5 ศูนย์โสมเกาหลี – ชมโรงงานพลอยอเมทิส หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)- ร้านละลายเงิน วอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้- - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา
อาหาร : X   
โรงแรม : SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือโรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

3
สถานที่ : ชิมสตอเบอรี่สดๆ จากไร่เกาหลี – ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND ( แบบเต็มวัน ) – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น
อาหาร :   X  
โรงแรม : GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

4
สถานที่ : น้ำมันสนเข็มแดง - ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC OUTLET – ฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี )
อาหาร :    
โรงแรม : GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ โรงแรมระดับเทียบเท่า 3 ดาว

5
สถานที่ : ศูนย์โสมเกาหลี – ชมโรงงานพลอยอเมทิส หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก)- ร้านละลายเงิน วอน - อินชอน - กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
Cherry Blossom ชมซากุระก่อนใคร

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
30 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63
15,999
15,999
15,999
 
20,999
-
31 มี.ค. 63 - 04 เม.ย. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
01 - 05 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
02 - 06 เม.ย. 63
18,999
18,999
18,999
 
23,999
-
03 - 07 เม.ย. 63
18,999
18,999
18,999
 
23,999
-
04 - 08 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
05 - 09 เม.ย. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
06 - 10 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
07 - 11 เม.ย. 63
18,999
18,999
18,999
 
23,999
-
08 - 12 เม.ย. 63
20,999
20,999
20,999
 
25,999
-
09 - 13 เม.ย. 63
21,999
21,999
21,999
 
26,999
-
10 - 14 เม.ย. 63
24,999
24,999
24,999
 
29,999
-
11 - 15 เม.ย. 63
24,999
24,999
24,999
 
29,999
-
12 - 16 เม.ย. 63
22,999
22,999
22,999
 
27,999
-
13 - 17 เม.ย. 63
20,999
20,999
20,999
 
25,999
-
14 - 18 เม.ย. 63
18,999
18,999
18,999
 
23,999
-
15 - 19 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
16 - 20 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
17 - 21 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
18 - 22 เม.ย. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
19 - 23 เม.ย. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
20 - 24 เม.ย. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
21 - 25 เม.ย. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
22 - 26 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
23 - 27 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
24 - 28 เม.ย. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
25 - 29 เม.ย. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
26 - 30 เม.ย. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
27 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63
16,999
16,999
16,999
 
21,999
-
28 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63
17,999
17,999
17,999
 
22,999
-
30 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63
18,999
18,999
18,999
 
23,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com