DDT EK007A ทัวร์ OKTOBERFEST 2018 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน บิน EK
DDT EK007A ทัวร์ OKTOBERFEST 2018 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน บิน EK
ทัวร์ ยุโรป

ยุโรป สาธารณรัฐเช็ก
ยุโรป ออสเตรีย
ยุโรป เยอรมัน
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ราคาเริ่มต้น 59,900
รหัสทัวร์ DDT EK007A
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ – มิวนิค - สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า - BMW WELT - จัตุรัสมาเรียน
X
ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน
  3 มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - OKTOBERFEST 2018
X
Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน
  4 ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา
Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน
  5 เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet
X
Hotel Grand Zvon หรือระดับเดียวกัน
  6 เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก
Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน
  7 ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
X X
  8 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ดูไบ – มิวนิค - สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า - BMW WELT - จัตุรัสมาเรียน
อาหาร : X   
โรงแรม : ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน

3
สถานที่ : มิวนิค – พระราชวังนิมเฟนบูร์ก - OKTOBERFEST 2018
อาหาร :    X
โรงแรม : Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน

4
สถานที่ : ซาลบูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา
อาหาร :    
โรงแรม : Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน

5
สถานที่ : เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Designer Outlet
อาหาร :    X
โรงแรม : Hotel Grand Zvon หรือระดับเดียวกัน

6
สถานที่ : เชสกี้ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก
อาหาร :    
โรงแรม : Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน

7
สถานที่ : ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
DDT EK007A ทัวร์ OKTOBERFEST 2018 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน 5 คืน บิน EK

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
27 ก.ย. 61 - 04 ต.ค. 61
59,900
59,900
59,900
57,900
74,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

18.00 น.
 
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
21.25 น.
 
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

00.50 น.
 
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
04.00 น.
 
เดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 53 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
08.35 น.
 
เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าสนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า เป็นสนามเหย้าของสโมสรทีมฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิวนิค โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด 340 ล้านยูโร เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี 2006 ปัจจุบันทีมที่ใช้สนามได้แก่ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์น มิวนิค และ ทีม 1860 มิวนิค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ BMW WELT อาคารสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ออกแบบเป็นรูปเมฆ ภายในจัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ทุกรุ่นของบีเอ็มดับบลิว อิสระท่านเดินชมเดินชมและถ่ายรูปนวัตกรรมยานยนต์ที่ทันสมัยรวมถึงเลือกซื้อของที่ระลึกของบีเอ็มและมินิคูเปอร์
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสมาเรียน ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่า ในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ อิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านหน้าพระราชวังนิมเฟนบูร์ก เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ผู้ปกครองบาวาเรีย ผู้ริเริ่มสร้างปราสาทคือเฟอร์ดินานด์ มาเรีย เจ้าชายอีเล็คเตอร์แห่งบาวาเรียและเฮ็นเรียตตาอเดลเลดแห่งซาวอย ตามแบบของสถาปนิกอากอสติโนบาเรลลิในปี ค.ศ. 1664 หลังจากทรงมี พระโอรสองค์แรก
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เทเรซีวีเซอ (THERESIENWIESE) ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลเบียร์ OKTOBERFEST 2018 ให้ท่านได้ร่วมสนุกสนานกับบรรยากาศงานเทศกาลเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเยอรมันซึ่งจัดติดต่อกันมามากว่า 200 ปี เป็นเทศกาลประจำปีที่จัดขึ้นเป็นเวลา 16 วัน ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคม ถือเป็น 1 ในเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมันและเป็นเทศกาลหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของโลก นำท่านเข้าสู่บริเวณ เต็นท์ HEINZ HUEHNERBRATEREI ซึ่งเป็น 1 ใน 15เต็นท์ ที่ร่วมจัดงานและให้บริการอาหาร เครื่องดื่มภายในงาน (สิทธิพิเศษสำหรับท่าน : การันตีที่นั่งภายในเต็นท์ / อาหารสไตล์บาวาเรียน / เบียร์ 1 ลิตรต่อท่าน)
ค่ำ
 
อิสระอาหารเย็นและให้ทุกท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศตามอัธยาศัย ไม่ว่าจะดื่ม กิน เต้นรำ หรือร้องเพลง คือสิ่งที่ทำให้ Oktoberfest มีความพิเศษ และดึงดูดให้ทุกคนมารวมตัวกัน แต่นอกจากนั้นแล้วภายในงานยังมีส่วนนิทรรศการรอบๆ เต๊นท์ของร้านต่างๆ ที่มีกิจกรรม เครื่องเล่น และเกมสนุกๆ มากมายให้เลือกเล่นกัน ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Mercure Hotel Munchen Neuperlach Sud หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่เมืองซาลบูร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย ซึ่งระหว่างทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง ซึ่งในย่านเมืองเก่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ในปี ค.ศ. 1997 และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของ The Sound of Music ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ของฮอลิวู๊ด นำท่านชม สวนมิราเบล ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก นำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ต่อจากนั้นนำท่านชมบ้านเลขที่ 9 ถนน Geteidegasse แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดิน หรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์กที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมือง เดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ท ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนสโก้ จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย ผ่านชมพระราชวังฮอฟเบิร์ก เป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮับสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20,ตึกรัฐสภา ซึ่งสร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1873-1883 เคยถูกใช้เป็นที่ทำการของสภาจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียนมาก่อนจนถึงคราวที่จักรวรรดิล่มสลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 ปีค.ศ.1918
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ Novum Hotel Kavalier Wien หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม พระราชวังเชินบรุนน์ ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ออกแบบโดย Johann Bernhard Fischer von Erlach และ Nicolaus Pacassi เป็นสถานที่รวบรวมผลงานทางศิลปะการตกแต่งชั้นเยี่ยมจำนวนมาก ภายในอุทยานเคยเป็นที่ตั้งของสวนสัตว์แห่งแรกของโลกเมื่อ พ.ศ. 2295 ปัจจุบันได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลก และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากในกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS ,BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE , NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย
ค่ำ
 
**อิสระอาหารเย็นเพื่อความสะดวกในเลือกซื้อสินค้า** นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hotel Grand Zvon หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่เมืองเชสกี้ครุมลอฟ เที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง ได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก จุดโดดเด่นอีกอย่างของเมืองนี้ คือมีแม่น้ำวัลตาวาไหลผ่านและล้อมรอบเมืองในลักษณะงอโค้งเป็นคุ้งไปตามเนินเขา คดเคี้ยวเหมือนรูปตัว S จนทำให้ภูมิทัศน์ของตัวเมืองเหมือนกับหยดน้ำที่กำลังจะร่วงหล่นจากขั้วนอกจากนี้บ้านเรือนทุกหลังใช้หลังคาสีส้มแดง
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำพาทุกท่านชมวิวทิวทัศน์ของเมืองแบบพาโนรามาบน ปราสาทครุมลอฟ ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปร๊าก อิสระให้ท่านเดิน เที่ยวชมเมืองโบราณตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปร๊าก ของ สาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปร๊ากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณ คือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย ปัจจุบันกรุงปร๊ากได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ณ Hotel International Prague หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชคสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 885 โดยเจ้าชายบริโวจ ปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา ในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดี นำท่านถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซนต์ไวตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างอย่างงดงามในรูปแบบศิลปะกอธิค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344 จนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ.1929 นำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสะพานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เดินเล่นบนสะพาน มีรูปปั้นนักบุญ 26 องค์ ตลอดแนวสะพาน นำท่านไปชม นาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณคู่บ้านคู่เมืองของกรุงปร๊าก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.55 น.
 
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 140 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
23.50 น.
 
เดินทางถึง ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่แปด

03.40 น.
 
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 376 (บริการอาหารและ เครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
13.15 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X