DDT EK019 ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน บิน EK
DDT EK019 ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน บิน EK
ทัวร์ ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์
ยุโรป ฝรั่งเศส
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 51,900
รหัสทัวร์ DDT EK019
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 ดูไบ - นีซ - จัตุรัสเมสซิน่า
X X
MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS หรือระดับเดียวกัน
  3 เมืองคานส์ – มาร์เซย์ - โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด
NOVOTEL MARSEILLE EST หรือระดับเดียวกัน
  4 เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ – มาโนสก์ - โรงงาน L’OCCITANE - อาวีญยอง
NOVOTEL AVIGON NORD หรือระดับเดียวกัน
  5 เอวีญยง - ลียง - สะพานเบเนเซ่ – เจนีวา
RAMADA ENCORE GENEVE หรือระดับเดียวกัน
  6 กลาเซียร์ 3000 – น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้
X
  7 ดูไบ-กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ดูไบ - นีซ - จัตุรัสเมสซิน่า
อาหาร : X  X  
โรงแรม : MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS หรือระดับเดียวกัน

3
สถานที่ : เมืองคานส์ – มาร์เซย์ - โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด
อาหาร :    
โรงแรม : NOVOTEL MARSEILLE EST หรือระดับเดียวกัน

4
สถานที่ : เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ – มาโนสก์ - โรงงาน L’OCCITANE - อาวีญยอง
อาหาร :    
โรงแรม : NOVOTEL AVIGON NORD หรือระดับเดียวกัน

5
สถานที่ : เอวีญยง - ลียง - สะพานเบเนเซ่ – เจนีวา
อาหาร :    
โรงแรม : RAMADA ENCORE GENEVE หรือระดับเดียวกัน

6
สถานที่ : กลาเซียร์ 3000 – น้ำพุเจดโด - นาฬิกาดอกไม้
อาหาร :    X
โรงแรม :

7
สถานที่ : ดูไบ-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
DDT EK019 ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน บิน EK

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

22.00 น.
 
คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

01.35 น.
 
ออกเดินทางสู่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
05.00 น.
 
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.25 น.
 
เดินทางสู่ เมืองนีช ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK077 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
14.15 น.
 
เดินทางถึงสนามบินเมืองนีช ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว จากนั้นนำเข้าสู่ เมืองนีซ เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์ที่สวยงาม นำท่านเที่ยวชม ย่านเมืองเก่านีซ ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็กๆ และบรรยากาศโดยรอบที่รายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสที่ตั้งอยู่ใจกลางพื้นที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย น้ำพุที่สวยงามและอาคารสถาปัตยกรรมทรงคลาสสิกที่ตั้งโดยรอบ ซึ่งนิยมทาสีสันตามแบบอาคารสถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทางตอนใต้ ถ่ายภาพถนนริมหาดคนเดินที่ชาวอังกฤษนิยมเดินเล่นมาแต่อดีตจึงได้รับขนานนามถนนนี้ว่า Promanade de Anglais (ถนนคนเดินอังกฤษนิยมเดินเล่น)
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE ANTIBES SOPHIA ANTIPOLIS หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำท่านสู่เมือง เมืองคานส์ (Cannes) พาท่านเที่ยวชมเมืองคานส์ เมืองที่มีอากาศดี และวิวทิวทัศน์อันสวยงาม ราชวงศ์อังกฤษ, รัสเซีย และชนชั้นสูงตลอดจนเศรษฐีน้ำมันอเมริกันนิยมกันมาพักผ่อน ณ เมืองนี้ ชมสถานที่จัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติซึ่งมีขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1940 จนกลายเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน แล้วนำทุกท่านชม ครัวแซท (The Croisette) เส้นทางเดินชมทัศนียภาพริมโค้งอ่าวที่ติดอันดับโลก ด้วยความยาวกว่า 3 ก.ม. ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเดินชมวิวต้นปาล์ม หาดทรายสีทองอร่าม และอาคารสถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลอันทรงเสน่ห์
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง มาร์เซย์ (Marseille) เมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันกับที่สองของประเทศฝรั่งเศส ยิ่งกว่านั้นเมืองนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ตั้งอยู่ริมหาดริเวียร่าที่สวยงาม ซึ่งได้ชื่อว่า เป็นประตูสู่เมติเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองท่าเก่า Old Port ให้ท่านได้ซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมติเตอร์เรเนียนจากตัวเมืองท่านจะเห็น โบสถ์นอเทรอดาม เดอลาการ์ด (Basilique Notre Dame La Garde) โบสถ์ที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน ถือเป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักมาขอพรกับพระนางก่อนออกเดินเรือ และเมืองเดินเรือปลอดภัยกลับมา ก็มักจะนำเอาเครื่องแขวนมาเป็นของแก้บน รวมทั้ง Cathedrale de la Maajor Masrseille โบสถ์สวยและยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน และ ไบแซนไทน์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรตที่ 19 ภายใต้การปกครองของนโปเลียนที่ 3
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NOVOTEL MARSEILLE EST หรือระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านสู่เมือง เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ (AIX EN PROVENCE) เพื่อเที่ยวชมเมืองที่อดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นโปร์วองซ์ เป็นศูนย์กลางอำนาจและความเจริญของแคว้น และความเก่าแก่กว่า 600 ปี นำท่านชมวิหาร St Sauver ท่านอาจจะแปลกใจว่าเมืองนี้ทำไมต้องมีคำนำหน้าว่าเอ็ก Aix เพราะมีที่มาที่ควรทราบ คำว่า Aix เป็นภาษาฝรั่งเศสมาจากคำในภาษาลาตินยุคโรมันคือ อาควา Aqua แปลว่าน้ำ ท่านจงสังเกตว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยน้ำพุมากมายนับไม่ถ้วน ก็คงเป็นเพราะยุคที่โรมันยึดครองแถบนี้และเห็นว่าเมืองนี้เป็นแหล่งสมบูรณ์เต็มไปด้วยแหล่งน้ำจากใต้ดิน และโดยเฉพาะคนโรมันไปที่ใดสิ่งแรกที่ทำการสำรวจคือแหล่งน้ำเป็นสิ่งแรกที่ต้องการแม้ขนาดสร้างทางส่งน้ำที่ต้องผ่านข้ามยอดเขาก็ตามอย่างที่ได้เห็นจากการสร้าง Pont du Gard นั่นเอง
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมาโนสก์ (MANOSQUE) เพื่อเข้าชมโรงงาน L’OCCITANE นำท่านชมกรรมวิธีและเทคนิคการผลิต ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชื่อดังของประเทศฝรั่งเศส รวมถึงประวัติความเป็นมาของแบรนด์นี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวีญยอง เมืองยุคกลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้งศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านศิลปะ และบันเทิง จุดสนใจที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาชมกันมาก คือ เมืองโบราณที่มีกำแพงล้อมรอบ
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ NOVOTEL AVIGON NORD หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเอวีญยง เมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และเป็นมรดกโลก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโรนและเป็นที่ตั้งของพระราชวังของพระสันตะปาปา เป็นเมืองศูนย์กลางทางการค้าศาสนา ศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของแคว้น นอกจากนี้ยังมีสะพานที่มีชื่อเสียงคือ สะพานเซนต์เบเนเซ่ เมืองนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนกรุงโรมที่2ของการเที่ยวอิตาลี เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยกำแพงและรู้จักกันในชื่อ เมืองแห่งพระสันตะปาปาที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีเทศกาลประจำปีดึงดูดนักท่องเที่ยวนับแสนให้เดินทางมาชมละคร การเต้นรำ ภาพยนตร์ และการแสดงข้างถนนทุกปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลียง
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองลียง ผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับการออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 โดยศิลปิน Daniel Buren Hotel de Ville หรือ อาคารศาลากลางเมืองลียง City Hall โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันอาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียงอีกด้วยอาคารศาลากลางจะเป็นที่ตั้งของ โรงละครโอเปร่า Opera house อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับศาลากลาง โดยอาคารถูกสร้างขึ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสร้างขึ้นโดย Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดยอาคารถูกเปิดขึ้นมาใหม่ในปี 1993 ผ่านชม โบสถ์แซงนิเช่ St Nizier church อีกหนึ่งคริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิคเป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรม ปัจจุบันเป้นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเมืองลียง ผ่านชม มหาวิหารเซนต์จอห์น Cathedral of St. John หรือ วิหารลียง Lyon Cathedral เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซากปรักหักพังของโบสถ์เก่าจากศตวรรษที่ 6 โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวิหารก้คงจะเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์จากศตวรรษที่ 14 นั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สำหรับ กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ RAMADA ENCORE GENEVE หรือระดับเดียวกัน

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่กลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์ สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon เดินทางโดยกระเช้า 360 องศา ขึ้นสู่ยอดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสำคัญๆ ของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน...ลานหิมะกลาเซียร์ 3000 เป็นส่วนหนึ่งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) ที่มีเส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา นำท่านชม น้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ำพุถูกติดตั้ง ในปี 1886 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดที่จะมาชมน้ำพุด้วยเช่นกัน นำท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีร้านจำหน่ายมากมายเช่นกัน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
21.40 น.
 
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 84 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่เจ็ด

06.10 น.
 
เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น.
 
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
18.55 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X