ETT JAMBOKENYA7D_EY ทัวร์ เคนย่า JAMBO KENYA 7 วัน 4 คืน บิน EY
ETT JAMBOKENYA7D_EY ทัวร์ เคนย่า JAMBO KENYA 7 วัน 4 คืน บิน EY
ทัวร์ ตะวันออกกลาง

ตะวันออกกลาง เคนย่า
ราคาเริ่มต้น 65,900
รหัสทัวร์ ETT JAMBOKENYA7D_EY
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 สุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – ไนโรบี - ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า
X X
SENTRIM ELEMENTAITA LODGE หรือเทียบเท่า
  3 ไนวาชา –มาไซมาร่า
SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า
  4 มาไซมาร่า - ล่าหาบิ๊กไฟว์ - หมุ่บ้านชนเผ่ามาไซ
SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า
  5 มาไซมาร่า – ไนโรบี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ
THE SAROVA STANLEY HOTEL หรือเทียบเท่า
  6 สุวรรณภูมิ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สุวรรณภูมิ – อาบูดาบี – ไนโรบี - ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า
อาหาร : X  X  
โรงแรม : SENTRIM ELEMENTAITA LODGE หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ไนวาชา –มาไซมาร่า
อาหาร :    
โรงแรม : SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : มาไซมาร่า - ล่าหาบิ๊กไฟว์ - หมุ่บ้านชนเผ่ามาไซ
อาหาร :    
โรงแรม : SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : มาไซมาร่า – ไนโรบี - ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ
อาหาร :    
โรงแรม : THE SAROVA STANLEY HOTEL หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : สุวรรณภูมิ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
ETT JAMBOKENYA7D_EY ทัวร์ เคนย่า JAMBO KENYA 7 วัน 4 คืน บิน EY

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
11 - 17 ก.ย. 61
65,900
65,900
65,900
65,900
71,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

22.00 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอทำการเช็คอินกรุณาสังเกตุป้าย JAMBO KENYA

วันที่สอง

02.10 น.
 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY407 BKKAUH 02.10-05.40 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัว
05.40 น.
 
ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่องบินไปเคนย่า เที่ยวบิน EY641 AUHNBO 08.55-13.00
13.00 น.
 
ถึงสนามบินนานาชาติกรุงไนโรบี ทำการผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า Lake Elementaita เป็นทะเลสาบที่อยู่ระหว่างทะเลสาบนากูรู โดยนำท่านขับรถผ่านเมืองไนโรบีสู่หูบเขารีฟ (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
บ่าย
 
อิสระชม นกฟลามิงโก้สีชมพู ทะเลสาบอิเลเม้นท์ไตต้า หรือทะเลสาบสีชมพู ตั้งอยู่ในเขตที่ราบสูง1,754 เมตรจากระดับน้ำทะเล และอยู่หุบเขาใจกลางประเทศเคนย่า ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม ที่มีขนาดกว้างและค่อนข้างตื้น เป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เต็มไปด้วยแร่ธาตุและสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ของโปรดปรานโดยเฉพาะนกฟลามิงโก้สีชมพูจำนวนมหาศาล หากมองจากมุมสูง หรือไกลๆจะเห็นทะเลสาบเป็นสีชมพู นอกจากนั้นรอบชายฝั่งทะเลสาบยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชนิดต่างๆ อีกมากกว่า 400 สายพันธุ์ จึงถือเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก และทะเลสาบแห่งนี้ยังมรโลกเชิงธรรมชาติอีกด้วย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย SENTRIM ELEMENTAITA LODGE หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ระยะทาง 90 กม.ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ช.ม ชมทะเลสาบไนวาชา (Lake Naivasha) ทะเลสาบนํ้าจืด ที่ตั้งอยู่บนระดับความสูง1,884 เมตร (6,180 ฟุต) เป็น 1 ใน 2 แห่ง ของทะเลสาบนํ้าจืดในเคนย่า มีพื้นที่ครอบคลุม 139 ตารางกิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีมากกว่า 400 ชนิด แต่ที่มีจํานวนมากที่สุดในทะเลสาบก็คงจะเป็นฝูงฮิปโปโปเตมัส (Hippopotamus) ที่มาอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 1,000 ตัว นอกจากนี้ ยังมีนกชนิดต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด นําท่านล่องเรือในทะเลสาบ ชมฝูงฮิปโปที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบประมาณ 1 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์เชิงธรรมชาติของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน
16.00 น.
 
นำท่านเดินทางสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่าให้มองล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5” นักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย การท่องซาฟารีในแอฟริกาคงเป็นหนึ่งในความฝันสูงสุดของการเดินทาง แต่ปัจจุบันนี้มิได้มีเพียงแอฟริกาเท่านั้น ที่มอบประสบการณ์การท่องเที่ยวแบบซาฟารี เพราะยังมีอีกหลายพื้นที่ในโลก ที่มีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าอันอุดมเมื่อเอ่ยถึง The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งแอฟริกานั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด เหล่าสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง สัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัย
เย็น
 
รับประทานอาหารค่ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่บริเวณทุ่งหญ้าสะวันน่าให้มองล่าหาบิ๊กไฟว์ “เกมล่าหา BIG 5” นำท่านเดินทางสู่สถานที่ยอดนิยมของนักถ่ายทำสารคดีและผู้ที่สนใจทั่วโลก เพื่อพบกับ The Great Migrations สัตว์ป่าชนิดต่างๆนับล้านๆตัว อพยพมาจาก แถบทุ่งหญ้าเซเรงเกติ ของประเทศ แทนซาเนีย เข้ามาในเขตมาไซ มาร่า โดยเฉพาะการอพยพข้ามแม่น้ำมารา The Big 5 หรือ 5 ผู้ยิ่งใหญ่ แห่งแอฟริกานั่นหมายถึง สิงโต ช้างแอฟริกัน เสือดาว ควายป่า และแรด เหล่าสัตว์ที่เป็นอันตรายอย่างยิ่ง สัตว์เหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับนักผจญภัย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค
บ่าย
 
พิเศษ นำท่านชมหมู่บ้านชนเผ่ามาไซ ชมวิถีชิวีตผู้คน,วัฒนธรรมและการเต้นกระโดดหรืออาดูมู คือการวัดทักษะของนักรบที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้า ซึ่งใครที่กระโดดได้สูงที่สุด ก็จะได้รับการคัดเลือก
เย็น
 
รับประทานอาหารค่ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย SIANA SPRINGS TENTED CAMP หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม Optional ทัวร์เสริมซื้อเพิ่ม แนะนำนั่งบอลลูน สัมผัสกับการท่องซาฟารีเหนือน่านฟ้ายามเช้าตรู่ สูดอากาศอันแสนสดชื่น บนบอลลูน ท่ามกลางท้องฟ้าที่เงียบสงบ ชมความงดงามอันกว้างใหญ่ไพศาลของป่ามาไซมาร่า แบบ 360 องศา ชมความงดงามของทุ่งหญ้าสะวันน่าที่มีฝูงสัตว์จากมุมสูง ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ช.ม ท่านจะได้ใบประกาศนียบัตรกัปตันของท่านพร้อมดื่มแชมเปญร่วมกัน ซึ่งการนั่งบอลลูนที่ติดอันดับของโลกที่ไม่ควรพลาด ค่าบอลลูน 450USD/ท่าน นำท่านเดินทางกลับสู่ไนโรบี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) อิสระชมวิวทั้ง 2 ข้างทาง
เที่ยง
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร CARNIVORE ร้านหนึ่งที่มีชื่อที่สุดของเคนย่าเรื่องเนื้อย่าง เสริฟเนื้อสัตว์ป่า อาหารมื้อพิเศษแบบบาร์บีคิวสไตส์แอฟริกัน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 50 ภัตตาคารที่ได้รับการโหวตว่า อร่อย และดีที่สุดในโลก ให้ท่านได้ลิ้มลอง เนื้อจระเข้ เนื้อนกกระจอกเทศที่พลาดไม่ได้
บ่าย
 
จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ยีราฟ (GIRAFFE CENTER) เป็นศูนย์อนุรักษ์ยีราฟพันธุ์รอทไชล(Rothschild Giraffe) ซึ่งเป็นยีราฟที่ใกล้จะสูญพันธุ์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพยีราฟ และสัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยการให้อาหารโดยการดูแลจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดตามอัธยาศัย นำท่านผ่านชมตัวเมืองไนโรบี เมืองหลวงของประเทศเคนย่า เป็นเมืองที่ทันสมัย งดงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยผังเมืองที่ดีที่สุดในอัฟริกาตะวันออก นำท่านไปช้อปปิ้ง ณ ร้านขายสิ้นค้าพื้นเมือง
เย็น
 
รับประทานอาหารค่ำ ภัตราคารอาหารไทย อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย THE SAROVA STANLEY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า – เช็คเอ้าท์ออกโรงแรม นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์หญิงเหล็ก คาเรน บลิคเซ่น ชาว เดนมาร์ก ผู้มาลงทุนทำไร่กาแฟที่นี่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และสร้างตำนานรักอมตะ จนฮอลลีวู๊ด นำไปสร้างภาพยนตร์เรื่อง “OUT OF AFRICA” เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่บินนานาชาติไนโรบีเพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
14.00 น.
 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY642 NBOAUH 14.10-2020 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
20.20 น.
 
ถึงสนามบินเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่องบินกลับสู่ประเทศไทย
23.30 น.
 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY406 AUHBKK 23.30-09.10

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X