ETT JORDREAM7D_RJ ทัวร์ จอร์แดน JORDAN IN DREAM 7 วัน 4 คืน บิน RJ
ETT JORDREAM7D_RJ ทัวร์ จอร์แดน JORDAN IN DREAM 7 วัน 4 คืน บิน RJ
ทัวร์ ตะวันออกกลาง
ตะวันออกกลาง จอร์แดน
ราคาเริ่มต้น 63,900
รหัสทัวร์ ETT JORDREAM7D_RJ
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
  2 อัมมาน – นครเจอราช - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด
X
PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่า
  3 เพตรา
PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่า
  4 เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
Sun City Camp Martain Tents หรือ Luxury Camp at Full of Star Tents หรือเทียบเท่า
  5 วาดิรัม - เดดซี
RAMADA RESORT HOTELหรือเทียบเท่า
  6 เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
  7 สนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อัมมาน – นครเจอราช - ปราสาทเครัคแห่งครูเสด
อาหาร : X   
โรงแรม : PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เพตรา
อาหาร :    
โรงแรม : PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองอคาบา – ลงเรือท้องกระจก – ทะเลทรายวาดิรัม
อาหาร :    
โรงแรม : Sun City Camp Martain Tents หรือ Luxury Camp at Full of Star Tents หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : วาดิรัม - เดดซี
อาหาร :    
โรงแรม : RAMADA RESORT HOTELหรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : เมาท์ เนโบ – มาดาบา - ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน
อาหาร :    
โรงแรม :

7
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ETT JORDREAM7D_RJ ทัวร์ จอร์แดน JORDAN IN DREAM 7 วัน 4 คืน บิน RJ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
22 - 28 ต.ค. 61
63,900
63,900
63,900
63,900
70,400
-
04 - 10 ธ.ค. 61
65,900
65,900
65,900
65,900
72,900
-
27 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
69,900
69,900
69,900
69,900
76,900
-
SOLD OUT
28 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
69,900
69,900
69,900
69,900
76,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

21.00 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โรยัล จอร์แดนเนียล ชั้น 4 แถว ประตู 7 แถว Q01-02 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ กรุณาสังเกตป้าย JORDAN IN DREAM

วันที่สอง

00.30 น.
 
เหินฟ้าสู่กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน โดยสายการบินโรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 183 0030 0515 เชิญท่านพักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8.45 ชั่วโมง)
05.15 น.
 
คณะเดินทางถึง สนามบินนานาชาติ QUEEN ALIA ณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ชม นครเจอราช (JERASH) หรือ “เมืองพันเสา” เป็นอดีต 1 ใน 10 หัว เมืองเอกตะวันออกอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโรมัน สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะถูกสร้างในราว 100 – 200 ปีก่อนคริสตกาล นครแห่งนี้ได้ถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และถูกทรายฝังกลบจนสูญหายไปเป็นนับพันปี ชม ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน และ สนามแข่งม้าฮิปโปโดรม นำท่านเดินเข้าประตูทางทิศใต้ ชม โอวัลพลาซ่า สถานที่ชุมนุม พบปะ สังสรรค์ของชาวเมือง, วิหารเทพซีอุส ฯลฯ โรงละครทางทิศใต้ (สร้างในราวปี ค.ศ. 90-92 จุผู้ชมได้ถึง 3,000 คน) ชม วิหารเทพีอาร์เทมิส เป็นเทพีประจำเมืองเจอราช สร้างในราวปี ค.ศ. 150 สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับทำพิธีบวงสรวง และบูชายัญต่อเทพีองค์นี้ นำท่านเดินเข้าสู่ ถนนคาร์โด หรือ ถนนโคลอนเนด ถนนสายหลักเข้าเมือง
เที่ยง
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านสู่เมืองเครัคซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงขนาดใหญ่ ชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาทั้งสองข้างทางจนได้ฉายาเป็น “แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน” ชม ปราสาทเครัคแห่งครูเสด (KERAK) สร้างในปี ค.ศ. 1142 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางขนาดใหญ่ของนักรบครูเสด และสร้างเพื่อควบคุมเส้นทางทั้งทางเหนือและใต้และใช้ในการต่อสู้ในสงครามครูเสดกับกองทัพมุสลิมจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1187 ได้ถูกเข้าทำลายโดยนักรบมุสลิม ซาลาดิน
ค่ำ
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย์) นำท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเพตรา PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมเมืองเพตรา (ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ปี ค.ศ. 1985 และ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของแห่งโลกใหม่ จากการตัดสินโดยการโหวตจากบุคคลนับล้านทั่วโลกในวันมหัศจรรย์ 07/ 07/ 07) ในปี ค.ศ. 1812 นักสำรวจเส้นทางชาวสวิส นายโจฮันน์ ลุดวิก เบิร์กฮาดท์ ได้ค้นพบนครศิลาแห่งนี้ ใน วนอุทยานมีม้า 800 เมตรไว้บริการ ผู้ที่สนใจสามารถนั่งม้าได้ โดยจ่ายค่านั่งม้าหรือค่าทิปคนจูงม้า 5 USD /ท่าน/เที่ยว ขี่ลา 15-20 USD/ท่าน, ขี่อูฐ 10 USD ราคาแล้วแต่ความสามารถในการต่อรอง สำหรับรถม้าเหมาไปกับ 45 JD นั่งได้2ท่านต่อรองไม่ได้ ชมทัศนียภาพรอบข้างที่เป็นภูเขาทั้งสองฝั่งนำท่านเดินเท้าเข้าสู่ถนนเข้าเมือง SIQ เส้นทางมหัศจรรย์กว่า 1.5 กิโลเมตร ที่เกิดจากการแยกตัวของเปลือกโลกและการซัดเซาะของน้ำเมื่อหลายล้านปีก่อน สุดปลายทางของช่องเขาพบกับความสวยงามของ มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์ เดินชมสุสานต่างๆ ของชาวนาบาเทียน, สุสานกษัตริย์ ฯลฯ ชมโรงละครโรมันแกะสลักจากภูเขาโดยมีแนวราบที่นั่งเท่ากัน สันนิษฐานเดิมทีสร้างโดยชาวนาบาเทียน ต่อมาในสมัยโรมันได้ต่อเติมและสร้างเพิ่มเติมมีที่นั่ง 32 แถว จุผู้ชมได้3,000 คน
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
 
อิสระเก็บภาพแห่งความประทับโดยรอบเพตรา หรือเดินข้างเขาเพื่อไปท้ายเมืองเพตรา โดยเกินขึ้นบันใดหิน ประมาณ 800 ขึ้น สู่ MONASTERY PETRA อารามหรือที่ประชุมลับของกษัตร์ยหรือผู้นำเมืองในสมัยก่อน
ค่ำ
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรม (บุฟเฟย์) นำท่านเข้าพักโรงแรมระดับสี่ดาวมาตรฐานท้องถิ่น ณ เมืองเพตรา PETRA MOON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองอคาบา (Aqaba) เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง เมืองท่าและเมืองท่องเที่ยวตากอากาศที่สำคัญของประ เทศจอร์แดน เป็นเมืองแห่งเดียวของประเทศจอร์แดนที่ถูกประกาศให้เป็นเมืองปลอดภาษี นำท่านลงเรือท้องกระจก (GLASS BOAT) แล่นในทะเลแดง ทะเลที่มีน่านน้ำครอบคลุมถึง 4 ประเทศ คือ ประเทศจอร์แดน, อิสราเอล, อิยิปต์ และ ซาอุดิอาระเบีย ชมความใสของน้ำทะเล, ปะการัง, ปลาทะเลหลากชนิด ฯลฯ
เที่ยง
 
รับประทานอาหารบนเรือ
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ ทะเลทรายวาดิรัม (WADI RUM) ทะเลทรายแห่งนี้ในอดีตเป็นเส้นทางคาราวานจากประเทศ ซาอุฯ เดินทางไปยังประเทศซีเรียและปาเสลไตน์ ในศึกสงครามอาหรับรีโวลท์ระหว่างปี ค.ศ. 1916-1918 ทะเลทราย แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นฐานบัญชาการในการรบของนายทหารชาวอังกฤษ ทีอี ลอว์เรนซ์ และเจ้าชายไฟซาล ผู้นำแห่งชาวอาหรับร่วมรบกันขับไล่พวกออตโตมันที่เข้ามารุกรานเพื่อครอบครองดินแดน และต่อมาเป็นสถานที่จริงในการถ่ายทำภาพยนต์ฮอลลีวูดอันยิ่งใหญ่ในอดีตเรื่อง “LAWRENCE OF ARABIA” นำท่านนั่งรถกระบะเปิดหลังคารับบรรยากาศท้องทะเลทรายวาดิรัมที่ถูกกล่าวขานว่าสวยงามที่สุดของโลกแห่งหนี่ง ด้วยเม็ดทรายละเอียดสีส้มอมแดงอันเงียบสงบที่กว้างใหญ่ไพศาล ชมสถานที่ในอดีตนายทหาร ทีอี ลอว์เรนซ์ ทหารชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พัก และคิดแผนการสู้รบกันพวกออตโตมัน นำท่านท่องทะเลทรายต่อไปยังภูเขาคาซารี ชมภาพเขียนแกะสลักก่อน ประวัติศาสตร์ ที่เป็นภาพแกะสลักของชาวนาบาเทียนที่แสดงถึงเรื่องราวในชีวิตประจำวันต่างๆ และรูปภาพต่าง ๆ ผ่านชมเต้นท์ชาวเบดูอินที่อาศัยอยู่ในทะเลทราย เลี้ยงแพะเป็นอาชีพ ฯลฯ (เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการให้ทิปท่านละ 1 USD แก่คนขับรถ)
ค่ำ
 
รับประทานอาหาร ในแค้มป์กลางทะเลทราย แบบท้องถิ่นของชนเผ่าเบดูอิน Sun City Camp Martain Tents หรือ Luxury Camp at Full of Star Tents หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์ อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจบริเวณโดยรอบแค้มป์กลางทะเลทรายวาดิรัม เมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่ เดดซี ทะเลเดดซี (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ช.ม) ทะเลเดดซี เป็นจุดที่ต่ำที่สุดในโลก มีความต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถึง 400 เมตร และ มีความเค็มที่สุดในโลกมากกว่า 20% ของน้ำทะเลทั่วไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเลยอาศัยอยู่ได้ในท้องทะเลแห่งนี้ อีกทั้งเดดซีเป็นจุดต่ำ ที่สุดใน โลกจึงทำให้บริเวณนี้มีอ็อกซิเจนและอากาศสดชื่นถึงเมืองเดดซี
เที่ยง
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก บุฟเฟย์
บ่าย
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ซึ่งโรงแรมที่พักมีหาดส่วนตัวสามารถเดินลงหาดได้เลยหรือจะใช้บริการรถรับ-ส่ง ของโรงแรม ให้ท่านได้เข้าห้องพัก เปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อลงเล่นน้ำเดดซี ใช้เวลาตามอัธยาศัย และสามารถลงอีกรอบตอนเช้าได้ เพื่อสุขภาพผิวอุดมด้วยแร่ธาตุ หรือจะอิสระว่ายน้ำในสระว่ายน้ำของโรงแรม
ค่ำ
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก บุฟเฟย์ อิสระพักผ่อนโรงแรมในเมืองเดดซี RAMADA RESORT HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – และเช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่ เมาท์ เนโบ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่บนเขาซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นบริเวณที่เสียชีวิตและฝังศพของโมเสส ชมพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อม ภายในเก็บสิ่งของต่างๆที่ขุดพบภายในบริเวณนี้ ชมอนุสรณ์ไม้เท้าศักดิ์สิทธ์แห่งโมเสส ลักษณะเป็นไม้เท้าในรูปแบบไม้กางเขน โดยอุทิศเป็นสัญลักษณ์ของโมเสส และพระเยซู ชมและถ่ายรูปจุดชมวิว นำท่านเดินทางสู่เมือง มาดาบา หรือเมืองแห่งโมเสด เข้าชม โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ สร้างขึ้นช่วงระหว่างศตวรรษที่ 6 ในยุคของไบแซนไทน์ ชม ภาพแผนที่ดินแดนศักดิสิทธิ์แห่งเยรูซาเลม ที่อยู่บนพื้นโบสถ์แห่งนี้ และถูกตกแต่งโดยโมเสดสี ประมาณ 2.3 ล้านชิ้นแสดงถึงพื้นที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เช่น เยรูซาเลม, จอร์แดน, ทะเลเดดซี, อียิปต์ ฯลฯ
เที่ยง
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านชมเมืองหลวงอัมมาน ตั้งอยู่บนภูเขาทั้ง 7 ลูก และมีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานกว่า 6,000 ปี ขึ้นชม ป้อมปราการ แห่งกรุงอัมมาน (CITDAEL) ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดสังเกตเหตุบ้าน การเมืองต่างๆรอบเมือง เชิญอิสระถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองแห่งนี้ โดยมีฉากหลังเป็น โรงละครโรมัน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศจอร์แดน จุผู้ชมได้ 6,000 คน และตึกรามบ้านช่องที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูง อันแปลกตายิ่งนัก ชม วิหารเฮอร์คิวลิส ที่สันนิษฐานว่าน่าจะถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 161–180 ในสมัยโรมัน พระราชวังเก่าอุมเมยาด สร้างขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 720 โดยผู้นำชาวมุสลิมของราชวงศ์ ในสมัยมุสลิมได้เข้ามาปกครองประเทศจอร์แดน ซึ่งภายในประกอบห้องทำงาน, ห้องรับแขก ฯลฯ ให้ท่านใช้เวลาอิสระในการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
20.00 น.
 
จากนั้นนำท่านสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

วันที่เจ็ด

02.55 น.
 
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบิน โรยัลจอร์แดนเนียล เที่ยวบินที่ RJ 182 0210 1515
15.15 น.
 
เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวิสดิภาพและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X