ETT MEMOMOROC9D_EY ทัวร์ MEMORY MOROCCO 9 วัน 6 คืน บิน EY
ETT MEMOMOROC9D_EY ทัวร์ MEMORY MOROCCO 9 วัน 6 คืน บิน EY
ทัวร์ วันปีใหม่

ตะวันออกกลาง
ตะวันออกกลาง โมร็อคโค
ราคาเริ่มต้น 63,900
รหัสทัวร์ ETT MEMOMOROC9D_EY
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ-อาบูดาบี
X X X
  2 อาบูดาบี–โมรอคโค-คาซาบลังก้า- เชฟชาอูน
X
DAR CHAOUEN หรือเทียบเท่า
  3 เชฟชาอูน – โบราณโรมันโวลูบิลิส – เมืองเมคเนส – เมืองเฟซ
BARCELO หรือเทียบเท่า
  4 เฟซ-อิเฟรน –เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า
โรงแรมกลางทะเลทราย KASBAH TOMBOUCTOU หรือเทียบเท่า
  5 เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์– ทอด้าจอร์จ วอซาเซท
BERBERY PALACE หรือเทียบเท่า
  6 วอซาเซท – มาราเกซ
ADAM PARK หรือเทียบเท่า
  7 สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-ราบัต
M GALLERY DIWANE หรือเทียบเท่า
  8 คาซาบลังก้า – อาบูดาบี
X X
  9 กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ-อาบูดาบี
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อาบูดาบี–โมรอคโค-คาซาบลังก้า- เชฟชาอูน
อาหาร : X   
โรงแรม : DAR CHAOUEN หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เชฟชาอูน – โบราณโรมันโวลูบิลิส – เมืองเมคเนส – เมืองเฟซ
อาหาร :    
โรงแรม : BARCELO หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เฟซ-อิเฟรน –เออร์ฟอย์ด-มอร์ซูก้า
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมกลางทะเลทราย KASBAH TOMBOUCTOU หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เมอร์ซูก้า - ทินเฮียร์– ทอด้าจอร์จ วอซาเซท
อาหาร :    
โรงแรม : BERBERY PALACE หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : วอซาเซท – มาราเกซ
อาหาร :    
โรงแรม : ADAM PARK หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : สวนจาร์ดีน มาจอแรล-มัสยิด คูตูเบีย-พระราชวังบาเฮีย-ราบัต
อาหาร :    
โรงแรม : M GALLERY DIWANE หรือเทียบเท่า

8
สถานที่ : คาซาบลังก้า – อาบูดาบี
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

9
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ETT MEMOMOROC9D_EY ทัวร์ MEMORY MOROCCO 9 วัน 6 คืน บิน EY

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
30 พ.ย. 61 - 08 ธ.ค. 62
63,900
63,900
63,900
63,900
72,900
-
28 ธ.ค. 61 - 05 ม.ค. 62
71,900
71,900
71,900
71,900
80,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

15.30 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 เคาเตอร์ Q สายการบินเอทิฮัด เจ้าหน้าที่บริษัทฯ รอทำการเช็คอินกรุณาสังเกตุป้าย MEMORY MOROCCO
20.45 น.
 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY401 BKKAUH 20.45-00.15 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง

วันที่สอง

00.15 น.
 
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองอาบูดาบีเปลี่ยนเครื่องบินไปคาซาบลังก้า
02.45 น.
 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ EY613 AUHCMN 02.45-08.10 เชิญเพลิดเพลินกับจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง
08.10 น.
 
นำเครื่องลงจอดที่สนามบินนานาชาติเมืองคาซาบลังก้า Casablanca (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 7 ช.ม.) นำท่านผ่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นแล้วนำท่านเริ่มออกเดินทาง
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซีฟู๊ด นำท่านออกเดินทางสู่เมืองเชฟชาอูน (CHEFCHAOUEN) เมืองที่เต็มไปด้วยสีน้ำเงินทุกบ้านเรือนบนเนินเขาได้ทาด้วยสีน้ำเงินทั้งเมือง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ไม่ควรพลาดเก็บภาพความประทับใจ เมืองเชฟชาอูนเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโมร็อกโค ตั้งอยู่ ในเทือกเขา RIF โดยเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 1471 เป็นป้อมปราการขนาดเล็ก ซึ่งยังคงอยู่ มาจนถึงทุกวันนี้ โดย เบนอาลี ซา เบน ต่อสู้กับการรุกรานของชาวโปรตุเกส ใน ปี 1920 เมืองนี้ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของสเปน ณ ปัจจุบันเมืองนี้มีประชากรประมาณ 40,000 คน ก็ยังคงใช้ภาษาสเปนกันอย่างแพร่หลาย เมื่อในปี 1956 เมืองนี้ได้กลับสู่การปกครองของโมรอคโคจากความช่วยเหลือของฝรั่งเศส อิสระเก็บภาพแห่งความประทับใจเดินชมเมืองเล็กๆ และมีร้านค้าขายสินค้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองนี้
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารในโรงแรม พักค้างคืนในเมืองเชฟชาอูน โรงแรม DAR CHAOUEN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่ในโรงแรมฯ – เช็คเอ้าท์โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณโรมันโวลูบิลิส (Roman city of Volubilis) (ระยะทาง 195 กม. ประมาณ 3 ชม.) ปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังที่เกิดจากแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในปี ค.ศ. 1755 แต่ยังคงเห็นร่องรอยความยิ่งใหญ่ของเมืองในจักรวรรดิโรมันในอดีต อดีตเมืองโบราณแห่งจักรวรรดิโรมันนี้มีความสำคัญในยุคศตวรรษที่ 3 และล่มสลายถูกปล่อยเป็นเมืองร้างในศตวรรษที่ 11 เมืองโรมันโบราณแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1997 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมคเนส (Meknes) หนึ่งในเมืองมรดกโลกรับรองโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1996 อดีตเมืองหลวงในสมัยสุลต่าน มูเล อิสมาอิแห่งราชวงศอ์ะลาวทิ (Alawite Dynasty) ได้ชื่อเป็นกษัตริย์จอมโหดผู้ชื่นชอบ การทำสงครามในช่วงศตวรรษที่ 17 ด้วยทำเลที่ตั้งที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมืองเมกเนสจึงเป็นเมืองศูนย์กลางการ ผลิตมะกอกไวน์และพืชพรรณต่างๆ มีกำแพงเมืองล้อมรอบเมืองเก่าที่ยาวประมาณ 40 กม. ซึ่งมีประตูเมืองใหญ่โตถึง 7 ประตู แวะชม ประตูบับมันซู เป็นประตูที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุด ตกแต่งด้วยโมเสดและกระเบื้องสีเขียวสดบนผนังสีแสด จากนั้นเดินทางสู่เมืองเฟซตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่ต่อจาก เชิงเทือกเขารีฟซึ่งเฟสเป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์อันน่าประทับใจ (เดินทางสู่เฟซ 82 ก.ม ประมาณ 1 ชม)
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเที่ยวชมเมืองเฟซ (Fes) เมืองหลวงเก่าในศตวรรษที่ 8 ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโมรอคโค นำท่านสู่จุดชมวิวบนป้อมปราการต่อด้วยชมประตูพระราชวังหลวงแห่งเฟซ (The Royal Palace) ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม เป็นเอกลักษณ์แห่งราชวงศ์โมรอคโค บริเวณใกล้เคียงพระราชวังเคยเป็นชุมชนชาวยิวที่ทำรายได้ให้แก่ราชวงศ์ นำท่านเดินผ่านเข้าไปในเขตเมดิน่าแล้วเหมือนข้ามกาลเวลาย้อนสู่อดีต ในเขตเมืองเก่าได้แบ่งออกเป็น 100 ส่วน มีซอยกว่า 10,000 ซอย มีซอยแคบสุดคือ 50 ซ.ม.ถึง กว้าง 3 เมตร จะแบ่งเป็นย่านต่างๆ เช่น ย่านเครื่องใช้ทองเหลือง ย่านงานเครื่องจักสาน งานแกะสลักไม้ และย่านเครื่องเทศ ระหว่างที่เดินตามทางในเมดิน่าท่านจะได้พบกับน้ำพุธรรมชาติ เพื่อให้ชาวมุสลิมใด้ล้างหน้าล้างมือก่อนเข้าในบริเวณมัสยิด ชมเมเดอร์ซา บูอิมาเนีย ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนพระคัมภีร์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบมัวร์ที่สวยงามประณีต ผ่านแวะชมสุสานของมูเล ไอดริสที่ 2 ที่ชาวโมรอคโคถือว่าเป็นแหล่งมาแสวงบุญที่ศักดิ์สิทธิ์ ผ่านชมสุเหร่าใหญ่ไคเราวีน ซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกของโมรอคโค นำท่านเดินชมย่านเครื่องหนังและแวะชม บ่อฟอกและย้อมสีหนังแบบโบราณ อนุรักษ์โดยองค์กรยูเนสโก้
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารในโรงแรม พักค้างคืนในเฟซโรงแรม ระดับ 4 ดาว BARCELO หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม– เช็คเอ้าท์โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอิเฟรนข้ามเขา Middle Atlas ภูมิประเทศเขียวชอุ่มไปด้วยป่าไม้ สวนต้นซีดาร์ ต้นสนขนาดใหญ่ ผ่านเส้นทางความสูง 3,090 เมตร แวะชมบรรยาศเมืองต่างอากาศเมืองอินเฟรนเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ของโมรอคโค จากนั้นเดินทางต่อสู่ทะเลทรายซาฮ่าร่า
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
 
นำท่านเดินทางผ่านเมืองออร์ฟอย์ดเมืองที่เคยเป็นศูนย์กลางกองคาราวานพ่อค้า ที่เดินทางมาจากตะวันออกกลางอย่างซาอุดิอารเบียและซูดาน บนเส้นทางผ่านข้ามเขตแห้งแล้งแต่มีโอเอซิสที่หุบเขาเดดส์ (Dades) ซึ่งแนวเขาและธรรมชาติของหุบเขาที่ถูกกัดกร่อนจากแรงลม ทำให้หุบเขากลายเป็นรูปร่างต่างๆสวยงาม ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางโดยรถ 4x4 เข้าสู่ทะลทรายซาฮารา **หมายเหตุ** กรุณาแพ็คกระเป๋าสำหรับพักในโรงแรมกลางทะเลทราย 1 คืน
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นพักผ่อนนอนดูดาว ตามอัธยาศัย พักผ่อนค้างคืนโรงแรมกลางทะเลทราย KASBAH TOMBOUCTOU หรือเทียบเท่า สำหรับท่านที่ต้องการสัมผัสการนอนเต้นท์แทนนอนโรงแรมในทะเลทรายซาฮาร่า กรุณาแจ้งล่วงหน้าไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **หมายเหตุ** เต้นท์เป็นห้องน้ำรวม เต้นท์ไม่มีฮีทเตอร์ หรือแอร์-พัดลม มีเพียงผ้าห่มหลายผืนเพื่อกันความหนาวในทะเลทราย

วันที่ห้า

เช้าตรู่
 
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนำท่านขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ทะเลทรายซาฮาร่า **พิเศษ** รวมค่าขี่อูฐ 1 ท่าน อูฐ 1 ตัว กลับมารับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม– เช็คเอ้าท์โรงแรม นั่งรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลับออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นรถโค้ชเดินทางต่อไปที่เมืองทินเฮียร์ แวะชมโอเอซิส Tinerhir ชุมชนที่เกาะกลุ่มอยู่รวมกัน ท่ามกลางความแห้งแล้ง ยังมีความชุ่มชื้นของโอเอซิส ต้นปาล์ม เคยเป็นที่ตั้งของกองทหารที่เดินทางมาจากวอซาเซท จากนั้นเดินทางสู่ทอด้าจอร์จ ชมความงามของช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่ในโอเอซิส ลำน้ำใสไหลผ่านช่องเขากับหน้าผาสูงชันแปลกตาเป็นแหล่งปีนหน้าผาสำหรับนักเสี่ยงภัยทั้งหลาย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวันที่ทอด้าจอร์จ
บ่าย
 
เดินทางสู่เมืองวอซาเซท (Ouarzazate) เคยเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในปี ค.ศ. 1928 ฝรั่งเศสได้ตั้งกองกำลังทหารและพัฒนาที่นี่ให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร วอซาเซทเป็นเมืองถูกส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่แวดล้อมไปด้วยสตูดิโอภาพยนตร์ และมีการพัฒนาพื้นที่ในทะเลทรายเพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การขี่มอเตอร์ไซด์ อูฐ กิจกรรมผจญภัยกลางทะเลทราย (สำหรับในฤดูหนาว – ฤดูใบไม้ผลิ (พ.ย.– เม.ย.) ควรเตรียมเสื้อกันหนาวให้เพียงพอ เพราะเมืองนี้อยู่ใกล้ภูเขาแอตลาสที่มีหิมะปกคลุมในช่วงดังกล่าว วอซาเซทอาจกล่าวได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มองหาความแตกต่าง และความผจญภัยที่หาไม่ได้จากที่ไหน วอซาเซทเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดของทางตอนใต้ และที่นี่ยังเป็นทางเชื่อมระหว่างเหนือกับใต้ และตะวันออกกับตะวันออก สำหรับนักท่องเที่ยวบางคนที่ชอบรสชาติของความเป็นทางใต้ ณ แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจเมืองต่างๆได้ทุกวัน
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคารในโรงแรม พิเศษ!พักโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองวอซาเซทระดับฮอลีวูด 5 ดาว BERBERY PALACE หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม เดินทางสู่เมืองไอท์ เบนฮาดดู (Ait Benhaddou) ชมเมืองไอท์ เบนฮาดดู เป็นเมืองที่ชื่อเสียงในเรื่องการหารายได้จากกองถ่ายทำภาพยนตร์กว่า 20 เรื่อง โดยเฉพาะป้อมที่งดงามและมีความใหญ่ที่สุดในโมรอคโคภาคใต้ คือ ป้อมไอท์ เบนฮาดดู (Kasbash of Ait Ben Hadou) เป็นป้อมหินทรายซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางสวนอัลมอนด์ เป็นปราสาทที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องที่โด่งดังอาทิ Lawrance of Arabia, Jesus of Nazareth และ Gladiator ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การยูเนสโก้
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน
บ่าย
 
เดินทางสู่เมืองมาราเกช (Marakesh) ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่ตั้งอยู่เชิงเขาแอตลาส ในอดีตเมืองโอเอซิสแห่งนี้เป็นที่พักของกองคาราวานอูฐที่มาจากทางตอนใต้ของโมรอคโค ถือเป็นเมืองชุมทางของพ่อค้าต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นอดีตเมืองหลวงในช่วงสมัยราชวงศ์อัลโมราวิดช่วง ศ.ต.ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด สภาพบ้านเมืองที่เราเห็นได้คือ สองข้างทางแวดล้อมด้วยบ้านเรือนที่ถูกฉาบด้วยปูนสีส้มๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่คนท้องถิ่นจะเรียกว่า Pink City หรือ เมืองสีชมพู อาจกล่าวได้ว่ามาราเกชเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง จึงได้สมญานามว่าเป็น A city of Drama นั่นคือมีความสวยงามดั่งเมืองในละครที่ไม่น่าเป็นชีวิตจริงได้ นำท่านเยือน จัตุรัสกลางเมือง Djemaa Fnaa Square ที่มีขนาดใหญ่ รายล้อมไปด้วยอาคาร ร้านค้า ตลาด ทั้ง 4 ด้าน เดินเล่นถ่ายรูปความมีชีวิตชีวา ที่มีสีสันและกลิ่นอายแบบโมรอคโคขนานแท้ พร้อมจับจ่ายหาซื้อของฝาก ของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ได้ที่ ตลาดเก่า ที่อยู่รายรอบจัตุรัส
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ที่ Fantasia ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการของสถานที่และสีสันของชาวโมรอคกันที่ต้อนรับท่านด้วยอาหารและพร้อมชมการแสดงพื้นเมือง พักโรงแรมในเมืองมาราเกชโรงแรมระดับ 5 ดาว ADAM PARK หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม เดินทางพาท่านไปชมสวนจาร์ดีน มาจอแรล (Jardin Majorelle) หรือ สวนยิปแซงลอเร้นซ์ (Yves Saint Laurent Gardens) ชื่อนี้เป็นที่คุ้นเคยของสาวๆ ที่ชื่นชอบแฟชั่นสุดหรูของ Yves St. Laurent นักออกแบบแฟชั่นดีไซน์แห่งปารีส ฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสวนแห่งนี้ ชมสวนที่ถูกออกแบบโดยใช้สีฟ้า และสีส้มเป็นองค์ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเสา แจกัน และชมนานาพรรณของต้นไม้แห่งทะเลทราย ที่จัดได้อย่างสวยงาม นำท่านชมมัสยิด คูตูเบีย (Koutoubia Mosque) ซึ่งเป็นมัสยิดใหญ่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเดินไปแห่งใดในตัวเมืองก็จะเห็นมัสยิดนี้ได้ จากหอวังที่มีความสูง 226 ฟิต (70 เมตร) นำท่านเยี่ยมชม พระราชวังบาเฮีย (Bahia Palace) เป็นพระราชวังของท่านมหาอำมาตย์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนยุคกษัตริย์ในอดีต สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 โดย Si Moussa สถาปัตยกรรมออกแบบเป็นแนวสมัยใหม่ โดยที่ตั้งใจจะให้เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น ตัวพระราชวังมีการตกแต่งโดยการแกะสลักปูนปั้นมีการวาดลายบนไม้และประดับประดาด้วยโมเสดเป็นลวดลายที่สวยงามละเอียดอ่อนมาก
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางสู่เมืองราบัต (Rabat) นำท่านชมเมืองราบัตเมืองหลวงแห่งราชอาณาจักรมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 เมื่อโมรอคโคหลุดพ้นจากการเข้าแทรกแซงทางการเมืองของฝรั่งเศส และเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง เป็นเมืองสีขาวที่สะอาดและสวยงาม
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ พักโรงแรมในเมืองราบัตโรงแรมระดับ 4 ดาว M GALLERY DIWANE หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม – เช็คเอ้าท์โรงแรม ท่านสู่ป้อมอูดายา (Odaya) หรือป้อมสีฟ้าขาว เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง Mission Impossible ปี 15 เก็บภาพแห่งความประทับใจ ชมสุเหร่าหลวง ที่ทุกเที่ยงวันศุกร์ กษัตริย์แห่งโมรอคโคจะทรงม้าจากพระราชวังมายังสุเหร่า เพื่อประกอบศาสนกิจ ชมสุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ดที่ 5 พระอัยกาของกษัตริย์องค์ปัจจุบัน ซึ่งมีทหารยามยืนเฝ้าสง่าทุกประตู และเปิดห้คนทุกชาติทุกศาสนาเข้าไปเคารพพระศพที่ฝังอยู่เบื้องล่าง ด้านหน้าของสุสาน คือสุเหร่าฮัสซันที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่ไม่สำเร็จ
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระช็อปปิ้งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินคาซาบลังก้า เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
16.00 น.
 
นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองราบัต เดินทางกลับสู่ไทยโดยอิทิฮาดแวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี
19.45 น.
 
บินสู่เมืองอาบูดาบีโดยเที่ยวบินที่ EY616 RBA-AUH 19.45-06.25 (ใช้เวลาบินประมาณ 6 ช.ม)

วันที่เก้า

06.25 น.
 
ถึงสนามบินอาบูดาบี รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
08.50 น.
 
ออกเดินทางสู่ประเทศไทยโดยเที่ยวบิน EY408 AUH-BKK 08.50-18.25 (ใช้เวลาบินประมาณ 7 ช.ม)
18.25 น.
 
คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X