ETT PLEEGYPT8D_MS ทัวร์ อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 5 คืน บิน MS
ETT PLEEGYPT8D_MS ทัวร์ อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 5 คืน บิน MS
ทัวร์ ตะวันออกกลาง อียิปต์
ตะวันออกกลาง

วันปีใหม่
ราคาเริ่มต้น 65,900
รหัสทัวร์ ETT PLEEGYPT8D_MS
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ
X X X
  2 สุวรรณภูมิ - ไคโร – ปิระมิด - เมมฟิส - ปิระมิดขั้นบันได
X
โรงแรม 5 ดาว SOFITEL CAIRO HOTEL หรือเทียบเท่า
  3 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
โรงแรม 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE
  4 อัสวาน – อาบูซิมเบล -วิหาร รามเสสที่ 2-เขื่อนอัสวาน-วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)
ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE
  5 อัสวาน-วิหารคอมออมโบ – วิหารเอ็ดฟู-ประตูน้ำอีสน่าล๊อค-เมืองลุคซอร์
ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE
  6 ลุคซอร์-ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ -ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าไนล์
ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE
  7 ไคโร– ปิระมิด – เมมฟิส -ซัคคาปิระมิดขั้นบันได
  8 ไคโร-กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สุวรรณภูมิ - ไคโร – ปิระมิด - เมมฟิส - ปิระมิดขั้นบันได
อาหาร : X   
โรงแรม : โรงแรม 5 ดาว SOFITEL CAIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ – ตลาดข่าน เอล คาลิลี่
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE

4
สถานที่ : อัสวาน – อาบูซิมเบล -วิหาร รามเสสที่ 2-เขื่อนอัสวาน-วิหารฟิเลย์ (เรือแม่น้ำไนล์)
อาหาร :    
โรงแรม : ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE

5
สถานที่ : อัสวาน-วิหารคอมออมโบ – วิหารเอ็ดฟู-ประตูน้ำอีสน่าล๊อค-เมืองลุคซอร์
อาหาร :    
โรงแรม : ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE

6
สถานที่ : ลุคซอร์-ฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ -ฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าไนล์
อาหาร :    
โรงแรม : ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE

7
สถานที่ : ไคโร– ปิระมิด – เมมฟิส -ซัคคาปิระมิดขั้นบันได
อาหาร :    
โรงแรม :

8
สถานที่ : ไคโร-กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ETT PLEEGYPT8D_MS ทัวร์ อียิปต์ PLEASURE EGYPT 8 วัน 5 คืน บิน MS

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
04 - 11 ธ.ค. 61
65,900
65,900
65,900
65,900
74,900
-
SOLD OUT
25 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
67,900
67,900
67,900
67,900
76,900
-
SOLD OUT
29 ธ.ค. 61 - 05 ม.ค. 62
69,900
69,900
69,900
69,900
78,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

21.00 น
 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7 เคาเตอร์ Q10-12 สายการบิน อียิปต์แอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับทำการเช็คอิน กรุณาสังเกตุป้าย PLEASURE EGYPT

วันที่สอง

00.55 น.
 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ MS961 BKK CAI 00.50-06.20 พักผ่อนอิสระบนเครื่องทีวีส่วนตัว เวลาบิน 9 ชั่วโมง และเวลาในประเทศอียิปต์จะช้ากว่าประเทศไทย 5 ชม.
05.05 น.
 
ถึงสนามบินนานาชาติเมืองไคโรประเทศอียิปต์ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับกระเป๋า เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ประจำประเทศอียิปต์ จะคอยต้อนรับ จากนั้นนำท่านออกเดินทาง
เช้า
 
นำท่านเดินทางสู่ปิระมิด หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เช่น มหาปิระมิดคีออฟ (Cheops) ปิระมิดเคฟเฟร (Chephren) และปิระมิดไมครีนอส (Mycrenos) ชมสฟิงซ์ (Sphinx) ซึ่งมีหน้าที่เฝ้าวิหารและสุสานของกษัตริย์ เป็นเครื่องแสดงถึงอำนาจ ลำตัวเป็นสิงโตหมอบเพศผู้ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกยาวประมาณ 73 เมตร สูง 20 เมตร แกะสลักจากหินปูนเพียงก้อนเดียวโดยใช้พระพักตร์ของฟาโรห์เคฟเฟร โดยที่บริเวณที่ราบสูงกีซ่านี้มีเพียงตัวเดียวเท่านั้น *** พิเศษ แถมขี่อูฐชมวิวโดยรอบฟรี!!!!*** กรุณาทิปคนจูงอูฐ 1$ มุดใต้ปิระมิตประมาณ 20$ กรุณาติดต่อไกด์หรือหัวหน้าทัวร์
เที่ยง
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่เมืองเมมฟิส (Memphis) เมืองหลวงเก่า แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปี ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่ามีความสำคัญ ในการรวมอียิปต์บนและอียิปต์ล่างให้เป็นหนึ่งเดียว โดยฟาโรห์นาเมอร์ ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ 1 ระหว่างทางท่านจะได้เห็นตัวฐานรากของสถานที่โบราณ และรูปแกะสลักจากหินที่ยังหลงเหลืออยู่ในระดับพื้นดิน เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งเมืองเมมฟิส อันจัดแสดงรูปแกะสลักขนาดยักษ์ ด้วยหินแกรนิตสีชมพูจากเมืองอัสวานของ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งมีพระพักตร์อันงดงาม ซึ่งสลักด้วยช่างฝีมือชั้นเยี่ยมไว้ในอาคารโปร่ง ซึ่งภายในยังจัดแสดงชิ้นส่วนวัตถุโบราณและรูปสลักจากวิหารสำคัญต่างๆในอียิปต์ ส่วนการจัดแสดงกลางแจ้ง ชมสฟิงค์ และ ฟาโรห์รามเสสที่ 2 โดยแต่ละองค์จะสวมมงกุฎที่มีลักษณะแตกต่างกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองโบราณที่ใกล้กันอีกเมืองคือ ซัคคาร่า (Sakkara) เพื่อชมปิระมิดขั้นบันได (Step pyramids) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ใช้เป็นสถานที่ฝังพระศพของ กษัตริย์ซอเซอร์ และเป็นต้นแบบของปิรามิด
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน พักค้างคืน ณ ไคโร โรงแรม 5 ดาว SOFITEL CAIRO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม - เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ (Egyptian Museum) สถานที่เก็บสะสมโบราณวัตถุล้ำค่า จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1858 โดยนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส ชื่อ Auguste Mariette ทั้งอาคารเก่าแก่และการตกแต่งภายในได้รับการยกย่องว่างดงามสมบูรณ์แห่งหนึ่งของเมืองนี้ ชมหน้ากากทองคำของฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamun) และงานศิลปะที่มีค่าไม่ต่ำกว่า 250,000 ชิ้น มีอายุเก่าแก่เกือบห้าพันปีมาแล้ว ชมรูปปั้นดินที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวอียิปต์ ชมพระเศียรของพระนางเนเฟอร์ติติ ชมพระรูปของฟาโรห์อัคนาแตน-ฟาโรห์นักปฏิวัติ ชมพระรูปของพระนางฮัตเชปสุต รถศึก และเก้าอี้บัลลังก์ทองคำ นอกจากนี้ท่านยังได้ชมสมบัติอันล้ำค่าอื่นๆ อีกมากมาย เช่น แหวน, สร้อยข้อมือ, สร้อยคอ ฝีมือประณีต ล้วนมีอายุกว่า 3,300 ปี หากท่านต้องการเข้าชมห้องมัมมี่กษัตริย์ ชมมัมมี่ขององค์ฟาโรห์รามเสสที่ 2 และมัมมี่ของฟาโรห์องค์อื่นๆ (ต้องจ่ายค่าเข้าชม 100ปอนด์อียิปต์/ท่าน )
เที่ยง
 
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย
 
ชม Citadel ป้อมปราการเก่าแก่ สร้างเมื่อ ค.ศ. 1176 โดยสุลต่านซาลาอัดดิน เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานของศัตรู สมัยสงครามครูเสด อยู่บนเนินเขากลางกรุงไคโร สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงไคโรได้ไกลถึงปิรามิดที่กีซ่า ชม สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัด อาลี (Mohammad Ali) สุเหร่าที่ใหญ่และสูงที่สุดในกรุงไคโร สร้างในปี ค.ศ. 1830 เสร็จปี ค.ศ. 1848 เป็นสัญลักษณ์ของกรุงไคโร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ตัวสุเหร่า และ ส่วนของสนาม ตรงกลางเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีโดมขนาดใหญ่สูง 52 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เมตร มีโดมขนาดเล็กรองรับอีก 4 มุม ตัวอาคารสร้างด้วยหิน Albaster ตกแต่งด้วยโคมไฟระย้างดงามตามแบบศิลปะอิสลาม หน้าสุเหร่ามีหอนาฬิกาที่พระเจ้าหลุยส์ฟิลิปป์แห่งฝรั่งเศสมอบให้รัฐบาลอียิปต์เป็นของขวัญ แลกกับเสาโอเบลิสก์จากวิหารลักซอร์ ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ Place de la Concorde กรุงปารีส ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ ตลาดข่าน เอล คาลิลี่ (Khan El Khalili Bazaar) หลากหลายด้วยร้านค้า เครื่องเทศ เครื่องเงิน, ร้านทอง, เสื้อผ้า ฯลฯ จากนั้นเมื่อได้เวลาอันควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางสู่เมืองอัสวาน
17.00 น.
 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS397 CAI-ASW 17.00-18.25
18.25 น.
 
ถึงสนามบินอัสวาน จากนั้นนำท่านเข้าสู่เรือสำราญล่องที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์ พักค้างคืน ณ เมืองอัสวาน โรงแรม 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางโดยรถยนต์สู่เมืองอาบูซิมเบล เพื่อชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คือ มหาวิหาร รามเสสที่ 2 (Great Temple of Ramses 2) ซึ่งถือว่าเป็นวิหารที่สำคัญแห่งหนึ่ง ด้านหน้าวิหารจะมีรูปสลักซึ่งมีพระพักตร์ของฟาโรห์รามเสสที่ 2 ตั้งอยู่ 4 องค์ตรงทางเข้า สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่บูชาแด่เทพอามุนรา (Amun Ra) ฮอรากาติ (Horakhati) และสร้างวิหารใกล้เคียงกันสร้างเป็นเกียรติแก่ราชินีเนเฟอร์ตารี (Nefertari) เดิมทีวิหารแห่งนี้ได้จมอยู่ใต้น้ำจากการสร้างเขื่อนอัสวาน ทางยูเนสโกได้ช่วยกู้วิหารนี้ตามแบบเดิมทุกตารางนิ้วคงสภาพไว้เหมือนเดิม เมืองได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่อัสวาน
บ่าย
 
นำท่านเข้าสู่เรือสำราญล่องที่พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่บนเรือ รับประทานอาหารภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์ นำท่านไปยัง วิหารฟิเลย์ (Philae) โดยเรือวิหารนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิส (Isis) ระหว่างทางแวะชมแหล่งหินแร่แกรนิตที่เก่าแก่และเสาหินโอเบลิก (The Unfinished Obelisk) ที่ยังสร้างไม่เสร็จ หากสร้างเสร็จเมื่อยกขึ้นตั้งจะเป็นเสาโอเบลิกที่สูงที่สุดในอียิปต์ ชม เขื่อนอัสวาน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ไฮด์แดม (High Dam) ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1960 เพื่อช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงไร่นาตลอดปี อีกทั้งยังใช้พลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งประเทศ และเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำไนล์ไหลท่วมเวลาถึงฤดูน้ำหลาก เขื่อนนี้มีความยาว 36,000 เมตร ท่านออกเดินทางไปลงเรือเพื่อเดินทางสู่หมู่บ้านนูเบียน ชมความสวยงาม 2 ข้างทางของ แม่น้ำไนล์
ค่ำ
 
รับประทานอาหาร ภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์ พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าในเรือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปชม วิหารคอมออมโบ เป็นวิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าสององค์คือ เทพโซเบค มีเศียรเป็นจระเข้ ชาวบ้านสร้างวิหารนี้ขึ้นมาเนื่องจากในสมัยก่อนโคงน้ำตรงที่ตั้งวิหารแห่งนี้จะเป็นจุดที่จระเข้ชอบมานอนเกยอยู่ข้างตลิ่ง ด้วยความเกรงกลัวจระเข้ ชาวบ้านจึงสร้างวิหารคอมออมโบขึ้นมา โดยมีนัยว่า เมื่อเราบูชาคารวะต่อเทพแห่งจระเข้โซเบคแล้ว เทพโซเบคจะปกป้องคุ้มภัยไม่ให้ถูกจระเข้ทำร้ายได้ วิหารแห่งนี้อยู่ด้านขวามือ ส่วนวิหารทางด้านซ้ายบูชาเทพฮอรัส (Horus) มีเศียรเป็นเหยี่ยว เทพเจ้าแห่งการต่อสู้และความกล้าหาญ ถัดไปจากทางซ้ายมือ จะเห็นบ่อน้ำที่มีปากบ่อเป็นรูปกุญแจโบราณหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Key of life สร้างขึ้นมาด้วยภูมิปัญญาของคนโบราณเอาไว้ใช้วัดความสูงของแม่น้ำไนล์เพื่อเก็บภาษีประจำปี จากนั้นนำ ท่านกลับสู่เรือเพื่อล่องเรือต่อไปยัง เมืองเอ็ดฟู (Edfu) **การเที่ยวที่เมืองเอ็ดฟูขึ้นอยู่กับสะดวกของแต่ละช่วงเวลา และขึ้นอยู่กับทางเรือสำราญ** รับประทานอาหารภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
บ่าย
 
อิสระกับทิวทัศน์ธรรมชาติ พร้อมจิบชายามบ่าย ในเรือ นำท่านไปชม วิหารเอ็ดฟู (เมื่อเรือมาถึงวิหารคณะต้องนั่งรถม้าสู่วิหารประมาณ 10 นาที รถม้า 1 คน นั่งได้ประมาณ 4 ท่าน) วิหารสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้าฮอรัส ซึ่งสร้างด้วยหินสีดำ ในสมัยพระนางคลีโอพัตรา เมื่อประมาณ เกือบ 2,000 ปีมาแล้ว นำท่านผ่านชม ประตูน้ำอีสน่าล๊อค (Esna Lock) การเปิดประตูน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่าจนถึงการนำเรือลงสู่ระดับน้ำที่ต่ำกว่า จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เรือ เพื่อแล่นยังเมืองลุคซอร์ อยู่ทางตอนใต้ของเมืองไคโร กว่า 650 กิโลเมตรตั้งอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำไนล์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
ค่ำ
 
รับประทานอาหารภัตราคารในเรือ พร้อมชมโชว์ พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE

วันที่หก

04.30 น.
 
เช้านี้พบประสบการณ์ใหม่ ขึ้นบอลลูนลอยฟ้า ซื้อเพิ่มท่านละประมาณ 120 $ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าในเรือ ออกเดินทางโดยรถยนต์เพื่อเที่ยวชมเมืองลุคซอร์ ชม เขตเวสต์แบงค์ (West Bank) หรือเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าไนล์ นำท่านเที่ยวชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป มีความสูงถึง 20 เมตรซึ่งสมัยก่อนเป็นวิหารที่ใช้ฝังพระศพของฟาโรห์อเมนโนฟิสที่ 3 แต่เมื่อ 27 ปีก่อนคริสตกาลเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ทำให้ตัววิหารทั้งหลังพังลงมา เหลือเพียงรูปสลัก 2 รูปเท่า เท่านั้น ซึ่งต่างมีตำนานที่เล่าต่างกันไป แต่บ้างก็ว่าได้ยินเสียงออกมาจากรูปสลักทั้งสองนี้ จากนั้นนำท่านไปชม หุบผากษัตริย์ (Valley of The Kings) ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ 62 พระองค์ แยกตามสุสานต่างๆในบริเวณหุบผา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าผาธีบัน ที่บริเวณนี้เป็นภูเขาหินทรายสีแดง ในแต่ละสุสานต้องใช้การขุดเจาะภูเขาเข้าไปทำเป็นช่องทางลับภายใน จะทำทางเดินเป็นช่วงๆ และทำเป็นห้องสำหรับวางโลงศพ สมบัติ ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวของฟาโรห์ ชมความอัศจรรย์ของภาพวาดตามผนังจากสีธรรมชาติที่มีอายุเป็นพันๆปีจากยุคฟาโรห์แต่ยังคงความสวยงามไว้จนถึงยุคปัจจุบันนี้ นำท่านเข้าชม3สุสานที่สวยที่สุดและสมบรูณ์ที่สุด
กลางวัน
 
รับประทานอาหารภัตราคารในเรือ บุฟเฟย์
บ่าย
 
จากนั้นนำท่านชมวิหารเดลบาฮารี (Deir El Bahari) อนุสรณ์สถานที่ประดิษฐานพระศพของฟาโรห์หญิงฮัปเซปซุท หรือที่รู้จักกันในนามของ “ราชินีหนวด” ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกคนสนิท “เซเนมุท” เมื่อกว่า 3,500 ปีมาแล้ว การที่พระนางต้องปลอมพระองค์เป็นชายนั้น ก็คงมีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเชื่อฟัง เพราะการเป็นผู้นำหญิงนั้นไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารภัตราคารในเรือ พร้อมชมโชว์ บุฟเฟย์ พักค้างคืนบนเรือ ระดับ 5 ดาว M/S CROWN EMPRESS NILE CRUISE **โปรแกรมบนเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเดินเรือ

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า– เช็คเอ้าท์ออกจากเรือ ออกเดินทางโดยทางรถยนต์ เพื่อเที่ยวชม เขตตะวันออก (East Bank) ของเมืองลุคซอร์ นำท่านชม มหาวิหารคาร์นัค (The Temple of Karnak) เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตัววิหารหลังเดียวมีเนื้อที่ถึง 60 เอเคอร์ ซึ่งใหญ่พอที่จะนำโบสถ์ขนาดใหญ่ของยุโรปไปวางได้ถึง10 หลัง มหาวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในสมัยฟาโรห์ ทุตโมซิสที่ 1 เพื่อถวายแด่เทพอมอน-รา เมื่อกว่า 3,600 ปี มาแล้ว หลังจากนั้น ฟาโรห์องค์ต่างๆ ก็เริ่มสร้างเพิ่มเติม ทำให้วิหารมีขนาดใหญ่ขึ้นอย่างมาก แต่เห็นความยิ่งใหญ่ของวิหารแล้ว ขอให้ทุกท่านลองจินตนาการดูว่าชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีใดในการขนย้ายเสาและหิน
กลางวัน
 
รับประทานอาหารภัตราคารในโรงแรม
บ่าย
 
หลังจากนั้นนำท่านชมวิหารลัคซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพเช่นกัน วิหารนี้ได้รับการบูรณะในปี ค.ศ. 1883 ภายในบริเวณวิหารประกอบด้วยซุ้มประตูขนาดใหญ่และรูปสลักหินแกรนิตขนาดมหึมา สลักเป็นรูปฟาโรห์รามเซสที่ 2 และมหาราชินีเนเฟอตารี ชมเสาโอบิลิสก์ เสาหินแกรนิตขนาดใหญ่ ซึ่งแกะสลักด้วยอักษรอียิปต์โบราณ (เฮโรกริฟฟิค) อิสระช็อปปิ้งตลาดลักค์ซอร์ นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองไคโร
18.20 น.
 
ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  MS360 LXR CAI 18.20-19.30 รอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่ประเทศไทย นำท่านออกจากสนามบินเพื่อรับประทานอาหารในโรงแรมใกล้กับสนามบิน
ค่ำ
 
รับประทานอาหารภัตราคารในโรงแรม
22.45 น.
 
บินตรงสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ MS960 CAI BKK 22.45-12.35+ (8 ชั่วโมง)

วันที่แปด

12.35 น.
 
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X