FF XIY01WE ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5 วัน 4 คืน บิน WE
FF XIY01WE ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5 วัน 4 คืน  บิน WE
ทัวร์ จีน ลั่วหยาง
จีน ซีอาน
จีน จีน ราคาถูก
จีน

วันปิยะมหาราช
วันปีใหม่
ราคาเริ่มต้น 29,900
รหัสทัวร์ FF XIY01WE
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว
X X X
BINHE HOTSPRING HOLIDAY HOTEL ZHENGZHOU ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
  2 เจิ้งโจว – เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลั่วหยาง – ถนนโบราณ หมิงซิงเจีย
EASE HOUSE HOTEL LUOYANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  3 ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) – ศาลเจ้ากวนอู – หลิงเป่า
GRAND PALACE HOTEL LINGBAO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
  4 หลิงเป่า – สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี – ซีอาน – จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง
RAMADA PLAZA XIAN SOUTH HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
  5 ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณ – รถไฟความเร็วสูง – เจิ้งโจว
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว
อาหาร : X  X  X
โรงแรม : BINHE HOTSPRING HOLIDAY HOTEL ZHENGZHOU ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : เจิ้งโจว – เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ลั่วหยาง – ถนนโบราณ หมิงซิงเจีย
อาหาร :    
โรงแรม : EASE HOUSE HOTEL LUOYANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถเล็ก) – ศาลเจ้ากวนอู – หลิงเป่า
อาหาร :    
โรงแรม : GRAND PALACE HOTEL LINGBAO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : หลิงเป่า – สุสานกองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี – ซีอาน – จัตุรัสหอระฆัง – ตลาดอิสลาม – โชว์ราชวงศ์ถัง
อาหาร :    
โรงแรม : RAMADA PLAZA XIAN SOUTH HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณ – รถไฟความเร็วสูง – เจิ้งโจว
อาหาร :    
โรงแรม :
FF XIY01WE ซีอาน ลั่วหยาง เส้าหลิน 5 วัน 4 คืน บิน WE

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
27 - 31 ก.ค. 61
30,900
30,900
30,900
30,900
34,900
-
SOLD OUT
12 - 16 ก.ย. 61
30,900
30,900
30,900
30,900
34,900
-
19 - 23 ก.ย. 61
30,900
30,900
30,900
30,900
34,900
-
19 - 23 ต.ค. 61 วันปิยมหาราช
32,900
32,900
32,900
32,900
36,900
วันปิยมหาราช
SOLD OUT
22 - 26 พ.ย. 61
29,900
29,900
29,900
29,900
33,900
-
05 - 09 ธ.ค. 61
30,900
30,900
30,900
30,900
34,900
-
12 - 16 ธ.ค. 61
30,900
30,900
30,900
30,900
34,900
-
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62 วันปีใหม่
34,900
34,900
34,900
34,900
38,900
วันปีใหม่

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

12.30 น.
 
พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบิน การบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทางแก่ท่าน
15.40 น.
 
ออกเดินทางไป นครเจิ้งโจว เมืองเอกของมณฑลเหอหนาน โดยเที่ยวบินที่ WE680 (บริการอาหารและเครื่องดื่ม)
20.55 น.
 
เดินทางถึงสนามบินซินเจิ้ง นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน มีพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะต่างๆเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีนหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง.... นำท่านเดินทางเข้าที่พัก BINHE HOTSPRING HOLIDAY HOTEL ZHENGZHOU ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร (1) นำท่านเดินทางสู่ เติงเฟิง (หยางเฉิง) ราชธานีโบราณในสมัยราชวงศ์เซี่ย (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง).....ให้ทุกท่านพักผ่อนอิริยาบถบนรถ
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)
บ่าย
 
นำท่านเที่ยวชม วัดเส้าหลิน (รวมค่ารถเล็ก) ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า “พระโพธิธรรม” ซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซน เข้ามาเผยแพร่พระศาสนาเมื่อราวปี พ.ศ. 1070 โดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม กังฟู นำชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธ สถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ ชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน จากนั้นชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชม ที่โรงเรียน ฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัดเส้าหลิน....ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ ลั่วหยาง(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน พระนางบูเซ็คเทียนโปรดปรานเมืองลั่วหยางมาก ตั้งให้เป็นราชธานีในสมัยที่พระองค์ประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง พระราชทานนามเมืองว่า นครเสินตู มีความหมายว่า เทพนคร..นำท่านไปยัง ประตูเมืองโบราณลี่จิ่ง และ ถนนโบราณหมิงชิงเจีย ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าขายของของชาวบ้าน ทั้งอาหาร ชา ขนม เครื่องเคลือบ ผ้าพันคอ และของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (3) นำท่านเข้าที่พัก EASE HOUSE HOTEL LUOYANG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก(4) นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมิน(หลงเหมินสือคู)หรือถ้ำประตูมังกร (รวมค่ารถเล็ก) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน สร้างราวปี พ.ศ. 1038 ในสมัยเว่ยเหนือและสร้างเพิ่มเติมเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยการเจาะหน้าผาหินให้เป็นถ้ำหรืออุโมงค์เข้าไป แล้วสลักเสลาเป็นรูปพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ เทวดา นางฟ้า ทวารบาล รวมถึงการเขียนภาพจิตรกรรมลงบนผนังถ้ำ สร้างโดยการอุปถัมภ์ของชนชั้นสูงในสมัยนั้นๆ บูเช็คเทียนสมัยเป็นฮ่องเฮาเคยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก เพื่อบูรณะถ้ำหินหลงเหมินแห่งนี้ การสร้างถ้ำพระพุทธแห่งนี้ที่ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียและเอเชียกลาง ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำชมวัดถ้ำเฟิ่งเซียนซื่อ ชมพระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และทวยเทพ กล่าวกันว่าใช้พระพักตร์ของพระนางบูเช็คเทียนเป็นแบบในการแกะสลัก
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
บ่าย
 
นำท่านไปชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางประมาณ 7 กิโลเมตร ภายในศาลเจ้าประกอบด้วย 3 ตำหนัก มีสิงโตหินจำนวน 104 ตัวตั้งเรียงราย โดยตำหนักใหญ่มีรูปปั้นกวนอูขนาดใหญ่ เพื่อให้คนมาสักการะบูชา โดยเฉพาะคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ให้ความเคารพนับถือและศรัทธาต่อกวนอู ในฐานะเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์อีกองค์หนึ่ง นอกเหนือจากเทพเจ้างักฮุยนอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู(หลังจากแพ้สงครามถูกจับตัดหัวและซุนกวนได้นำศีรษะส่งไปให้โจโฉ เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่โกรธแค้นต่อกัน แต่โจโฉกลับนำเอาศีรษะของกวนอูไปฝังไว้แทน เนื่องจากชื่นชมในตัวกวนอู)โดยบริเวณรอบๆศาลเจ้าปลูกป่าสนไว้มากมายจนเป็นที่มาของชื่อ กวนหลิน ..... ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมือง หลิงเป่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) พักผ่อนอิริยาบถบนรถ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (6) นำท่านเข้าที่พัก GRAND PALACE HOTEL LINGBAO ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (7) นำท่านออกเดินทางสู่ตำบลหลินถ่ง ที่มีชื่อเสียงในการผลิตผลทับทิม(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง) เมื่อเดินทางถึงแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (8)
บ่าย
 
นำท่านชม สุสานกองทัพทหารดินเผาจักรพรรดิจิ๋นซี สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปีค.ศ.1987คือ(รวมรถเล็ก)นำชมหุ่นปั้นนักรบกองทหารอารักขาสุสานซึ่งถูกฝังไว้ใต้ดินพร้อมกับจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้สุสานทหารหุ่นแห่งนี้ชาวนาจีนได้ขุดค้นพบในปีค.ศ.1974เป็นจำนวนกว่า7,000ตัวหุ่นทหารทุกตัวมีขนาดเท่าตัวคนจริง และมีใบหน้าแตกต่างกันทุกตัว มีบันทึกว่าสุสานแห่งนี้ใช้แรงงานทาสเป็นจำนวนถึง 726,000คนใช้เวลาก่อสร้าง36ปีนำท่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานจักรพรรดิจิ๋นซีปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน คงอยู่ในระหว่างการศึกษาถึงวิธีการป้องกันการเสื่อมสภาพของวัตถุโบราณที่อาจเสียหายเมื่อถูกอากาศภายนอก...นำท่านเดินทางสู่เมืองซีอานช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยบริเวณจัตุรัสหอระฆังและตลาดอิสลามเลือกหาซื้อพื้นเมือง,ของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (9) เมนูเกี๊ยวจักรพรรดิ นำชม โชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้ เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ นำท่านเข้าที่พัก RAMADA PLAZA XIAN SOUTH HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (10) นำท่านเดินทางสู่ วัดฉือเอิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของต้าเยี่ยนถ่า หรือ เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดนี้เคยเป็นอารามหลวงที่สร้างขึ้นโดยฮ่องเต้ถังเกาจง เพื่อตอบแทนคุณมารดา หลังจากสร้างเสร็จได้นิมนต์พระถังซัมจั๋งมาเป็นเจ้าอาวาส และแปลพระคัมภีร์พระไตรปิฎกที่นำมาจากอินเดีย พระถังซัมจั๋งได้เป็นผู้ออกแบบและร่วมสร้างเจดีย์ห่านป่าขึ้นเพื่อเก็บพระไตรปิฎก ลักษณะของเจดีย์จะคล้ายแบบอินเดีย มี 7 ชั้น สูง 64.7 เมตร ในสมัยก่อนจะสร้างเจดีย์ด้วยดินทั้งหมด แต่พอมาในสมัยราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะเป็นอิฐทั้งหมด ….. นำท่านผ่านชม และถ่ายภาพ กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600ปี(ค.ศ. 1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี กำแพงจากทิศเหนือถึงทิศใต้ยาว 2.8 กิโลเมตร ทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกยาว 4.2 กิโลเมตร ความยาวโดยรอบ 14 กิโลเมตร สูง 12 เมตร มีประตูเข้าออกทั้งสี่ด้านรวม13ประตู บริเวณด้านข้างยังมีสวนสาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (11) เมนู สุกี้ซีอาน นำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟซีอาน เพื่อเดินทางกลับเจิ้งโจว
....
 
ออกเดินทางกลับสู่เจิ้งโจว โดยรถไฟความเร็วสูง *** ทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าเดินทางด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง ***
....
 
เดินทางถึงเจิ้งโจวแล้ว นำท่านไปยังภัตตาคาร
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (12) หลังอาหารค่ำ นำท่านไปยังสนามบินเจิ้งโจว
22.15 น.
 
ออกเดินทางโดยสายการบินการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่WE681บริการอาหารเครื่องดื่มบนเครื่อง
01.45 น.
 
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X