GS-NRT08 SL TOKYO ยืน1 5D3N
GS-NRT08 SL TOKYO ยืน1 5D3N
ทัวร์ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น โตเกียว
ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 18,900
รหัสทัวร์ GS-NRT08
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
X X X
  2 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
X
FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
  3 ลานสกี ฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ – นาริตะ
X
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
  4 อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
X X
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า
  5 สนามบินนาริตะ –- กรุงเทพ (ดอนเมือง)
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - โตเกียว (นาริตะ) – วัดอาซากุสะ – โอชิโนะ ฮัคไค - โกเท็มบะ เอาท์เล็ท (พิเศษ !! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น !! และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น !!)
อาหาร : X   
โรงแรม : FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ลานสกี ฟูจิเทน – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ช้อปปิ้งจุใจชินจุกุ – นาริตะ
อาหาร :    X
โรงแรม : TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์
อาหาร :   X  X
โรงแรม : TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : สนามบินนาริตะ –- กรุงเทพ (ดอนเมือง)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
GS-NRT08 SL TOKYO ยืน1 5D3N

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
17 - 21 ธ.ค. 61
19,900
 
19,900
19,900
25,900
-
18 - 22 ธ.ค. 61
20,900
 
20,900
20,900
26,900
-
19 - 23 ธ.ค. 61
21,900
 
21,900
21,900
27,900
-
20 - 24 ธ.ค. 61
21,900
 
21,900
21,900
27,900
-
21 - 25 ธ.ค. 61
20,900
 
20,900
20,900
26,900
-
22 - 26 ธ.ค. 61
25,900
 
25,900
25,900
31,900
-
23 - 27 ธ.ค. 61
25,900
 
25,900
25,900
31,900
-
24 - 28 ธ.ค. 61
25,900
 
25,900
25,900
31,900
-
25 - 29 ธ.ค. 61
25,900
 
25,900
25,900
31,900
-
26 - 30 ธ.ค. 61
24,900
 
24,900
24,900
30,900
-
27 - 31 ธ.ค. 61
33,900
 
33,900
33,900
40,900
-
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
35,900
 
35,900
35,900
43,900
-
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
35,900
 
35,900
35,900
43,900
-
30 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
35,900
 
35,900
35,900
43,900
-
31 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62
33,900
 
33,900
33,900
40,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

22.00 น.
 
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน หมายเลข 8 สายการบิน Thai Lion Air

วันที่สอง

01.00 น.
 
ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 300
09.10 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง)
จากนั้น
 
นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ (Sensoji Temple) วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวน อิมทองคำที่ศักดิ์สิทธิ์ ขนาด 5.5 เซนติเมตร ซึ่งมักจะมีผู้คนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี และถนนจากประตูเข้าสู่ตัววิหารที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำ มีชื่อว่า ถนนนากามิเซะ (Nakamise Road) ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า ขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ มากมาย
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง YAKINIKU นำท่านเดินทางสู่ โอชิโนะ ฮัคไค (OSHINO HAKKAI) บ่อน้ำธรรมชาติกับความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ฟูจิยาม่า สถานที่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกเป็น 1ใน100 อันดับแหล่งน้ำ จากธรรมชาติ ที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ และสินค้าเกษตรกรรมที่ชาวบ้านนำมาขายระหว่างทางได้
จากนั้น
 
นำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ( Gotemba Premium Outlets) ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ ! เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
พักที่
 
FUJI SAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า
พิเศษ
 
อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ออนเซ็นธรรมชาติ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าหากได้แช่น้ำแร่ออนเซ็น ธรรมชาตินี้แล้ว จะทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สวยงาม และช่วยให้ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านสนุกกับกิจกรรมกลางแจ้งท่ามกลางหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นไม้กระดานเลื่อนได้ตามอัธยาศัย ณ ดินแดนแห่งนี้ที่ซึ่งเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่ มีกิจกรรมนอกเหนือจากการเล่นสกีมากมาย
จากนั้น
 
นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว (Experience Earthquake) ที่จำลองเรื่องราวของภูเขาไฟฟูจิ และท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของการจำลองเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเกิดแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น
 
นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งจุใจสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE , KANEBO , SK II , SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ
 
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
พักที่
 
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง
เที่ยง
 
อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การท่องเที่ยว
หมายเหตุ
 
หากท่านใดมีความประสงค์จะ เลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด
ค่ำ
 
อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
พักที่
 
TOYOKO INN HOTEL NARITA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
11.00 น.
 
อกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL 301
16.45 น.
 
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X