GTG BRRN-QR01 บัลแกเรีย-โรมาเนีย 9 วัน 6 คืน บิน QR
GTG BRRN-QR01 บัลแกเรีย-โรมาเนีย 9 วัน 6 คืน บิน QR
ทัวร์
ตะวันออกกลาง


วันปิยะมหาราช
ราคาเริ่มต้น 67,900
รหัสทัวร์ GTG BRRN-QR01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา
X X X
  2 กรุงโดฮา– โซเฟีย (บัลแกเรีย) - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก
X
โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเท่า
  3 โซเฟีย – ริล่า – อารามมรดกโลกรีล่า - พิพิธภัณฑ์ริล่า - พลอฟดิฟ (บัลแกเรีย)
โรงแรม HOTEL LEIPZIG หรือเทียบเท่า
  4 พลอฟดิฟ – คาซานลัค – เวลีโค ทาร์โนโว (บัลแกเรีย)
โรงแรม HOTEL PANORAMA หรือเทียบเท่า
  5 เวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์ – เมืองบูคาเรสต์(โรมาเนีย) - จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ
โรงแรม HOTEL NOVOTEL หรือเทียบเท่า
  6 บูคาเรสต์ – เคอร์ที เดอ อาร์เกส – ซีบิว(โรมาเนีย)
โรงแรม HOTEL CONTINENTAL FORUM หรือเทียบเท่า
  7 ซีบิว - ซีกิสโอร่า – พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา – บราซอฟ(โรมาเนีย)
โรงแรม RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า
  8 บราซอฟ – บราน – ซีนาย่า – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)
  9 วันที่เก้า บูคาเรสต์ – กรุงโดฮา - กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : กรุงโดฮา– โซเฟีย (บัลแกเรีย) - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี - จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก
อาหาร : X   
โรงแรม : โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : โซเฟีย – ริล่า – อารามมรดกโลกรีล่า - พิพิธภัณฑ์ริล่า - พลอฟดิฟ (บัลแกเรีย)
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม HOTEL LEIPZIG หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : พลอฟดิฟ – คาซานลัค – เวลีโค ทาร์โนโว (บัลแกเรีย)
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม HOTEL PANORAMA หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เวลีโค ทาร์โนโว - ปราสาทซารีเวทส์ – เมืองบูคาเรสต์(โรมาเนีย) - จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม HOTEL NOVOTEL หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : บูคาเรสต์ – เคอร์ที เดอ อาร์เกส – ซีบิว(โรมาเนีย)
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม HOTEL CONTINENTAL FORUM หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : ซีบิว - ซีกิสโอร่า – พิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา – บราซอฟ(โรมาเนีย)
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า

8
สถานที่ : บราซอฟ – บราน – ซีนาย่า – บูคาเรสต์ (โรมาเนีย)
อาหาร :    
โรงแรม :

9
สถานที่ : วันที่เก้า บูคาเรสต์ – กรุงโดฮา - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
GTG BRRN-QR01 บัลแกเรีย-โรมาเนีย 9 วัน 6 คืน บิน QR

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
18 - 26 ต.ค. 61
67,900
67,900
67,900
67,900
75,800
-
28 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 61
67,900
67,900
67,900
67,900
75,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันที่สอง

02.35 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 837
05.30 น.
 
เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
06.50 น.
 
ออกเดินทางสู่กรุงโซเฟีย โดยเที่ยวบินที่ QR 227
12.00 น.
 
เดินทางถึงกรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร
13.00 น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านชมเมืองโซเฟีย (Sofia) เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐบัลแกเรีย และ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเรื่องจำนวนประชากรเป็นอันดับที่ 47 ของสหภาพยุโรป ตั้งอยู่ทางตะวันตก ของบัลแกเรีย ตั้งอยู่เชิงเขาวิโตชา เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ เก่าแก่ยาวนานถึง 7,000 ปี ซึ่งยัง คงเหลือร่องรอยให้เห็นจากโบราณสถานในยุคต่างฯ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ถูกทำลายเสียหายไปมาก เมื่อครั้งสงครามรัสเซีย - ตุรกี เมื่อ 200 กว่าปีที่แล้ว โซเฟีย ยังเป็นเมืองศูนย์กลางของการขนส่ง สินค้าทางบกที่สำคัญของคาบสมุทรบอลข่านอีกด้วย
15.00 น.
 
นำท่านไปชม มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี (Alexander Nevsky Cathedral) ซึ่งถือเป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลก มหาวิหารนี้มีรูปแบบการก่อสร้างของนีโอไบแซนไทน์ ซึ่งออกแบบโดยสถาปนิค อเล็กซานเดอร์ โพมีรานท์เซฟ เป็นมหาวิหารที่การก่อสร้างในแบบโดมหลังคาทรงกลมสีเขียว ที่มีความสูงถึง 53 เมตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนที่วิจิตรตระการตา ภายในมีเนื้อที่ประมาณ 3,170 ตรม.ซึ่งสามารถจุผู้เข้าทำพิธีได้ประมาณ 10,000 คน นำท่านไปชม โบสถ์เซนต์โซเฟีย ซึ่งเป็นโบสถ์คริสตจักรที่อยู่ใกล้ๆกันได้อีกด้วย จากนั้นแวะไปชมพระราชวังเดิมที่ จัตุรัสบัทเทนเบิร์ก (Battenberg Square) ซึ่งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ ได้กลายเป็น หอศิลป์แห่งชาติ (National Art Gallery) นำท่านผ่านชม สวนสาธารณะเก่าประเมืองโซเฟีย ผ่านชมทำเนียบประธานาธิบดี และโบสถ์เซนต์จอร์จ (St. George) เป็น โบสถ์คริสต์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยชาวโรมัน ในศตวรรษที่ 4 ก่อสร้างโดยใช้ อิฐแดง และยังถือว่าเป็นอาคารเก่าแก่ที่สุดในโซเฟีย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL FESTA SOFIA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
 
ให้ท่านได้ช้อปปิ้งและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังกันตามอัธยาศัยในย่าน ไวโตช่า บูเลอวาร์ด (Vitosha Boulevard) ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองโซเฟียอีกแห่งหนึ่ง และยังเป็นถนนคนเดินในยามค่ำคืน ซึ่งจะมีห้างสรรพสินค้า และร้านรวงต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหาร ร้านชา กาแฟ และบาร์ต่างๆ ไว้ให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนกาย หลังจากที่ได้เดินจับจ่ายใช้สอยกันมา สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางไปยังภัตตาคาร ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากย่านช้อปปิ้งแห่งนี้
10.00 น.
 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านออกเดินทางสู่ ภูเขารีล่า ที่ระดับความสูง 1,147 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งสามารถมองเห็นแม่น้ำริลสก้าและดรุสย่า วิทซ่า ที่ไหลอยู่เบื้องล่างได้อย่างสวยงาม
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านไปชม อารามมรดกโลกรีล่า (Rila Monastery) เป็นอารามของคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดของบัลกาเรีย ตั้งอยู่บนจุดที่มีทิวทัศน์สวยงามของ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1983 ชมความสวยงามของวิหาร ที่ก่อตั้งขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดย นักบุญจอห์นแห่งรีลา (St.John of Rila) ผู้ถือสันโดษและใช้ชีวิตเข้าเงียบในถ้าและได้รับยกย่องเป็นนักบุญโดย นิกายออร์โธดอกซ์ อาศรมและหลุมศพของท่านกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และได้กลายเป็นอารามซึ่งมีบทบาทสำคัญในด้านจิตวิญญาณและสังคมของบัลแกเรียยุคกลาง อารามนี้ถูกทำลายด้วยไฟไหม้ในตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 19 และได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ระหว่างคริสต์ศักราช 1834-1862 รูปแบบของอารามเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของศิลปะสมัยบัลแกเรียน เรอเนสซองส์ ในราวคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 และเป็นสัญลักษณ์แห่งการตระหนักรู้ถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมสลาวิค (Slavic) หลังจากที่ตกอยู่ใต้การปกครองของชนชาติอื่นมานับหลายศตวรรษ อารามรีล่า ถือเป็นเป็นศูนย์กลางของจิตวิญญาณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบัลแกเรีย และเป็นจุดหมายในการเดินทางแสวงบุญของคริสต์ศาสนิกชนในนิกายออร์โธดอกซ์จากทั่วโลกที่ นักบุญเซนต์อิวาน ริลสกี้ (St.Ivan Rilski) แห่งอารามรีล่า ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการต่อสู้เรื่องการกดขี่ทางชาติพันธุ์ในสมัยการยึดครองของจักรวรรดิออตโตมัน อารามแห่งนี้ถือเป็นอนุสรณ์สถานของสถาปัตยกรรมและความมั่งคั่งของวัฒนธรรมและศิลปะของบัลแกเรีย สัญลักษณ์รูปเคารพ (Icon) ที่อารามนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดและทาด้วยทองคำแท้เพียงแห่งเดียวในบัลแกเรีย นอกจากนี้อารามเป็นแหล่งสะสมทรัพย์สมบัติ และวัสดุวรรณกรรมอายุกว่าร้อยปีอีกเป็นจำนวนมาก นำท่านเข้า ชมพิพิธภัณฑ์ริล่า ซึ่งภายในได้เก็บสมบัติล่ำค่ามากมายของอารมหลวงแห่งนี้รวมถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 10 โดยจัดแสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องที่จัดแสดงเครื่องแต่งกายของท่านอาร์คบิชอป ห้องที่จัดแสดงเครื่องพิมพ์กระดาษที่ทำจากแผ่นทองแดง ห้องที่จัดแสดงไม้กางเขนที่แกะสลักด้วยมือที่มีความละเอียดสูงมากจึงสามารถสื่ออารมณ์ออกมาทางสีหน้าได้อย่างชัดเจนใช้ในเวลาแกะสลักกว่า 12 ปีจึงเสร็จ
15.00 น.
 
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองพลอฟดิฟ เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดพลอฟดิฟ ที่มีความใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ
18.00 น.
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL LEIPZIG หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
 
นำท่านชม เมืองเก่าพลอฟดิฟ (Plovdiv Old City) ส่วนที่เก่าแก่ของตัวเมืองได้รับการอนุรักษ์ทางสถาปัตยกรรม ซึ่งทำให้ พลอฟดิฟ ยังคงมีกลิ่นอายของยุคเรอเนสซองจนถึง ปัจจุบัน สภาพตึกรามบ้านช่องยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งรูปแบบเดิมเป็นที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน นำท่านเดินชมเขตเมืองเก่าบนถนนที่ปูด้วยแผ่นหินแบบโบราณ นำท่านชม โบสถ์เซนต์สคอนสแตนตินและเฮเลนา (St.Constantine and Helena) หนึ่งในโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ในอดีตเคยเป็นกำแพงป้อมปราการของเมืองบริวาร สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1832 และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Ethnographic Museum ภายในจัดแสดงเรื่องราวของหัตถกรรมและเกษตรกรรมของชาวพลอฟดิฟ จากนั้นให้ท่านได้อิสระเดินเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนคนเดิน อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากดอกกุหลาบซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศบัลแกเรียที่เป็นไม่ว่าจะเป็น สบู่ น้ำมันหอมที่สกัดจากดอกกุหลาบ โลชั่นทาผิว ที่ หรือ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ฯลฯ
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองเวลีโค ทาร์โนโว (Veliko Tarnovo) ที่ตั้งอยู่ในบัลแกเรีย ระยะทางห่างประมาณ 180 กม.โดยเดินทางผ่านข้ามพรมแดนโรมาเนียไปยังบัลกาเรีย ที่ด่านอาร์บานาสซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่แหล่งชุมชนของชาวอัลบาเนียและชาวกรีซที่เข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรือนสวยงามแปลกตาที่ปลูกสร้างแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแบบ Bulgarian National Revival ซึ่งบางทีก็ถูกเรียกว่า บัลแกเรียนเรอเนสซองส์ (Bulgarian Renaissance) เวลีโค ทาร์โนโว เป็นเมืองเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยานตา ที่มีความใสสะอาดราวกับกระจกสะท้อนอยู่เบื้องล่าง และยังตั้งอยู่บนเนินเขาถึงสามลูก คือ ทซาเรเวทส์ ทราเปซีทซาและซเวทา โกร่า นอกจากนั้นยังเคยเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของอาณาจักรบัลแกเรีย เป็นเมืองที่มีป้อมปราการ โบสถ์ พิพิธภัณฑ์ มากมาย นอกจากนี้แล้วแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในดินแดน ที่มีการตั้งถิ่นฐานที่เก่าแก่ที่สุดในบัลแกเรียอีกด้วย โดยในยุคกลางนั้น เวลีโค ทาร์โนโว ถือได้ว่าเป็นเมืองป้อมปราการที่มีความแข็งแกร่งอีกแห่งของบัลแกเรีย จากนั้นนำท่านเดินเล่นที่ ถนนซาโมวอดสก้า(Samovodska) ซึ่งเป็นถนนที่ได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากที่นี้จะมีสินค้าท้องถิ่น และของที่ระลึกขายอยู่เป็นจำนวนมาก
19.30 น.
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL PANORAMA หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
 
** ให้ทุกท่านนำหนังสือเดินทางติดตัวเพื่อใช้ในการข้ามพรหมแดน ** นำท่านเข้าชม ปราสาทซารีเวทส์ (Tsarevets Castle) เป็นป้อมปราการในยุคกลางที่สำคัญและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำยานตา ซึ่งในอดีตเป็นที่อยู่อาศัยของกษัตริย์และมีโบสถ์ที่ในเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แต่ในปัจจุบันได้มีการตกแต่งด้วยศิลปะร่วมสมัยที่สวยงามและแปลกตา ปัจจุบันได้มีการทำนุบำรุงรักษาอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ป้อมปราการแหล่งนี้อยู่ในลักษณะที่ค่อนข้างสมบูรณ์ และได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่พรหมแดนโรมาเนีย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่กรุงบูคาเรสต์ (BUCHAREST) เมืองหลวงของประเทศโรมาเนีย นอกจากนี้ยังเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศโรมาเนีย ถือเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งปัจจุบัน เมืองบูคาเรสต์ มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2 ล้านคน และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหภาพยุโรป นับจากจำนวนประชากรในเขตเมือง ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นเมืองที่เจริญมั่งคั่งที่สุดในโรมาเนีย และเมืองหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดและครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นด้านการประชุม การศึกษา งานทางด้านวัฒนธรรมฯลฯ ผ่านชม ประตูชัยโรมาเนียน (Arcul de Triumf) ซึ่งสร้างเลียนแบบประตูชัยในกรุงปารีส ในสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนีย จากนั้นนำทุกท่านผ่านชม อาคารรัฐสภา หรือ ทำเนียบประธานาธิบดีของประเทศโรมาเนีย (Parliament Palace) ที่ตั้งอยู่ในใจกลางของบูคาเรสต์ โดยทำเนียบประธานาธิบดีแห่งนี้ ได้รับการยกย่องว่าเป็นอาคารรัฐสภานี้ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากตึกเพนตากอนของสหรัฐอเมริกา และมีจำนวนห้องมากถึง 10,000 ห้อง
16.00 น.
 
นำทุกท่านเดินชมใจกลางเมืองเก่า ท่านจะได้ชม จัตุรัสแห่งการปฎิวัติ (Revolution Square) ซึ่งเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของโรมาเนียในการปฏิรูปการปกครอง ตลอดเส้นทางการเดินชมเมืองเก่าท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่แสนโรแมนติกและได้ถ่ายภาพอาคารสวยงามตามสไตล์ยุโรป
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL NOVOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส (CURTEA DE ARGES) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นราชธานีแห่งแรกของราชรัฐวัลลัคเฮีย นำท่านชม มหาวิหารแห่งเมืองเคอร์ที เดอ อาร์เกส ที่สวยงามที่สุดของโรมาเนีย สถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ที่ผสมผสานศิลปะแบบแขกมัวร์เข้าไว้และที่โดดเด่นคือยอดโดมสูงบนหอคอยทรงกระบอก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1517 โดยด้านในเป็นสุสานหลวงของกษัตริย์แห่งโรมาเนียและภรรยา
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
หลังจากนั้นเดินทางสู่เมืองซีบิว จากนั้นนำท่านเดินชม เมืองซีบิว เมืองซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก UNESCO เมื่อปีค.ศ.2004 และในปีค.ศ.2007 เมืองนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป ติดอันดับสถานที่ที่งดงามที่สุดของยุโรปและเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดของโรมาเนีย ชมบ้านเรือนที่มีความโดดเด่นสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันที่มีสีสันสวยงามดั่งเมืองตุ๊กตา อิสระให้ท่านเดินเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกที่ถนนคนเดินประจำเมือง
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม HOTEL CONTINENTAL FORUM หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
 
นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองซีกิสโอร่า (SIGHISOARA) ที่ตั้งอยู่ทางด้านเหนือ ระยะทางห่างประมาณ 90 กม. เมืองซีกิสโอร่า เป็นเมืองศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดมูเรส ที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำทาร์นาว่าแมร์และอยู่ในพื้นที่ด้านประวัติศาสตร์ของทรานซิลวาเนีย มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน โดยในช่วงราวศตวรรษที่ 12 พวกเยอรมันทรานซิลวาเนียนแซ๊กซ๊อนสที่เป็นพ่อค้าวาณิชย์และพวกที่มีฝีมือด้านหัตถกรรม ได้รับเชิญจากกษัตริย์ของฮังการีให้เข้ามาอยู่อาศัยตั้งถิ่นฐานและช่วยปกป้องโดยการเป็นแนวหน้าในราชอาณาจักรของพระองค์ และจากด้านการบันทึกก็มีพวกแซ๊กซอนส์ได้เข้ามาอาศัยอยู่ในปี ค.ศ.1191 และได้สร้างเมืองให้มีความสวยงามเจริญรุ่งเรืองมาถึงจนทุกวันนี้ และได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999 นำท่านเดินชมเมือง เข้าชมพิพิธภัณฑ์หอนาฬิกา (CLOCK TOWER) ที่มีชื่อเสียง นำท่านชมแต่ละห้องภายในหอนาฬิกา ซึ่งใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บสะสมของมีค่าที่ขุดได้ภายในเมืองนี้ แล้วนำท่านขึ้นชมทัศนียภาพของเมืองซิกิสวาราจากยอดสูงสุดของหอนาฬิกา
12.30 น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ สู่ เมืองบราซอฟ (BRASOV) ที่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองบูคาเรสต์ เมืองบราซอฟเป็นเมืองใหญ่ที่สุดแห่งแคว้นทรานซิลวาเนีย แคว้นที่สวยงามและมีชื่อเสียงของโรมาเนีย แคว้นนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่12 โดยชาวแซกซอนส์ซึ่งเคยถูกปกครองโดยชนชาติเยอรมันและเป็นศูนย์กลางการค้าของชาวแซกซอนส์ อาคารโดยทั่วไปจึงตกแต่งตามสไตล์เยอรมัน จากนั้น นำท่านเข้าชมโบสถ์ดำ ที่มีชื่อเสียงหรือที่รู้จักในนาม (Black Church) สร้างขึ้นในปีค.ศ.1383 ซึ่งจัดเป็นโบสถ์สถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดของโรมาเนีย อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดินใจกลางเมืองเก่า
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น จากนั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RAMADA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
 
จากนำท่านเดินทางสู่ เมืองบราน (BRAN) เมืองซึ่งได้ชื่อว่าเป็นที่อยู่ของแวมไพร์ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงมากอีกเมืองหนึ่งของโรมาเนีย นำท่านเข้าชม ปราสาทบราน (Bran Castle) หรือที่รู้จักกันในนาม ปราสาทแดร็กคูล่า สร้างขึ้นในในศตวรรษที่ 14 เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนียตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนยอด สร้างขึ้นเพื่อเป็นป้อมควบคุมเส้นทางการค้า และเก็บภาษีระหว่างแคว้นวาลันเซียและแคว้นทรานซิลวาเนีย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร, อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านเข้าชม ปราสาทเปเลส (Peles Castle) ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาบูเซกิ กลางป่าสนบนเทือกเขาคาร์เปเทียน เป็นปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงาม และคงสภาพสมบูรณ์ที่สุดในโรมาเนีย สร้างขึ้นโดยกษัตริย์คาโรลที่ 1 เพื่อใช้เป็นที่ประทับในช่วงฤดูร้อนปราสาทนี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 10 ปี ตัวปราสาทเป็นศิลปะแบบเยอรมัน ภายในปราสาทตกแต่งหรูหราอลังการด้วยไม้แกะสลักเสลาลวดลายงดงาม เป็นปราสาทที่รวบรวมงานศิลปะที่สวยงามมากมายจากประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น โคมไฟระย้าจากอิตาลี รูปภาพติดผนังจากฝรั่งเศส เป็นต้น จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงบูคาเรส นำท่านสู่ห้างสรรพสินค้า Baneasa Shopping City mall อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้า และของฝากตามอัธยาศัย
18.00 น.
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินโอโทเพนนี เมืองบูคาเรสต์

วันที่เก้า

00.35 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) เที่ยวบินที่ QR220
05.20 น.
 
เดินทางถึง กรุงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.00 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QR 832
19.00 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X