HASHTAG CAMBODIA (นครวัด นครธม เสียมเรียบ)
HASHTAG CAMBODIA (นครวัด นครธม เสียมเรียบ)
ทัวร์ เอเชีย กัมพูชา
ราคาเริ่มต้น 11,900
รหัสทัวร์ DG : HASHTAG CAMBODIA 3วัน2คืน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – โตนเลสาบ
X
REGENCY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  2 เมืองพระนครหรือนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทนครวัด
REGENCY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  3 วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – ตลาดซาจ๊ะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม – โตนเลสาบ
อาหาร : X   
โรงแรม : REGENCY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

2
สถานที่ : เมืองพระนครหรือนครธม – ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม (Ta Prohm) – ปราสาทบันทายศรี – ปราสาทนครวัด
อาหาร :    
โรงแรม : REGENCY ANGKOR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

3
สถานที่ : วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) – ตลาดซาจ๊ะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร :    X
โรงแรม :
HASHTAG CAMBODIA (นครวัด นครธม เสียมเรียบ)

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
27 - 29 ก.พ. 63
12,900
12,900
12,900
 
16,400
-
26 - 28 มี.ค. 63
11,900
11,900
11,900
 
15,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com