HDP CSX1_WE ฉางซา จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนยอน 4 วัน 3 คืน บิน WE
HDP CSX1_WE  ฉางซา จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนยอน 4 วัน 3 คืน บิน WE
ทัวร์
จีน
จีน จางเจียเจี้ย
จีน จีน ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น 9,988
รหัสทัวร์ HDP CSX1_WE
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
X
HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  2 จางเจียเจี้ย – ร้านใบขา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย
STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  3 พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
  4 ร้านผ้าไหม – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ
อาหาร : X   
โรงแรม : HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

2
สถานที่ : จางเจียเจี้ย – ร้านใบขา - แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้วยาวที่สุดโลก – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน ถนนคนเดินซีปู้เจีย
อาหาร :    
โรงแรม : STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

3
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย – ร้านหยก - เทียนเหมินซาน - ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา
อาหาร :    
โรงแรม : STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

4
สถานที่ : ร้านผ้าไหม – ฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - สนามบินฉางซา - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
อาหาร :    X
โรงแรม :
HDP CSX1_WE ฉางซา จางเจียเจี้ย แกรนด์แคนยอน 4 วัน 3 คืน บิน WE

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
01 - 14 พ.ย. 61
11,555
11,555
11,555
11,555
15,055
-
SOLD OUT
08 - 11 พ.ย. 61
11,555
11,555
11,555
11,555
15,055
-
22 - 25 พ.ย. 61
11,555
11,555
11,555
11,555
15,055
-
29 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61
11,555
11,555
11,555
11,555
15,055
-
06 - 09 ธ.ค. 61
14,555
14,555
14,555
14,555
18,055
-
20 - 23 ธ.ค. 61
12,555
12,555
12,555
12,555
16,055
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันเเรก

11.00 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI SMILE (WE) สังเกตป้ายรับลูกค้า เพื่อทำการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่ เช็คอินรับตั๋วเดินทาง ( เคาท์เช็คอินเตอร์ปิดก่อนเครื่องออก 1 ชั่วโมง หากผู้เดินทางมาถึงช้า ทางบริษัทจะไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น )
16.05 น.
 
บินลัดฟ้าสู่สนามบินฉางซา ประเทศจีน โดยเที่ยวบินที่ WE616 1605 - 2020 ** เวลาที่เมืองจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง ** บริการอาหารร้อนและเครื่องดื่มบนเครื่องขณะเดินทาง (มื้อที่ 1)
20.20 น.
 
ถึงสนามบิน ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า “สนามบินฉางชา” เป็นสนามบินหลักที่ให้บริการในเขตเมืองฉางชา (Changsha) และภูมิภาคโดยรอบ เมือง “ฉางซา” เป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนาน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ห่างออกไปทางตอนใต้ระยะทางกว่า 130 กิโลเมตรก็เป็นบ้านเกิดของ ท่านประธานเหมาเจ๋อตุง ผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนและเป็นผู้พลิกประเทศจีนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างที่เป็นในตอนนี้ และเมืองนี้ยังถือเป็นเมืองแห่งอาหารของประเทศจีน เป็นเมืองที่อาหารเผ็ดร้อนเป็นที่นิยมมากว่าทุกๆเมือง เช่นที่ใครๆรู้จักเต้าหูเหม็นที่นี่คือแหล่งกำเนิดของอาหารชนิดนี้ ในปัจจุบันยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจอีกด้วย หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมืองฉางเต๋อ (Changde) ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ แบบเซทเพื่อความสะดวกในการเดินทาง ( มื้อที่ 2 ) นำท่านเดินทางสู่ที่พัก HUAJING HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3) หลังอาหารเช้า ทำการเช็คเอาท์ และทางคณะจะนำท่านเดินทางสู่ เมืองจางเจียเจี้ย เมืองนี้เคยถูกเรียกว่า ต้ายง และมีประวัติยาวนานตั้งแต่ 221 ปีก่อนประวัติศาสตร์ ผู้คนได้อาศัยอยู่ทั้งสองฝากของ แม่น้ำหลีฉุย (แม่น้ำหลักในจางเจียเจีย) ซึ่งตอนนี้อยู่ในเขตของเมืองจางเจียเจีย มานานตั้งแต่สมัยยุคหิน การตั้งรกรากของมนุษย์ในบริเวณนี้นั้นย้อนไปกว่าหนึ่งแสนปี เทียบได้กับเขตที่เป็นที่รู้จักอย่างซีอาน ปักกิ่ง และอื่นๆ จางเจียเจี้ย เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของจีน ซึ่งลือชื่อด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง แหล่งท่องเที่ยวสำคัญในเมืองจางเจียเจี้ย เป็นพื้นที่ป่าไม้ถึง 98% นอกจากภูเขา สายน้ำ และพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์แล้ว ถ้ำในบริเวณ จางเจียเจี้ย มีจำนวนมาก และขนาดใหญ่ ต่างมีเอกลักษณ์ และชื่อเรียกต่างกัน ซึ่งนับเป็นออกชิเจนทางธรรมชาติ ชาวจางเจียเจี้ย ผู้ซึ่งรักในธรรมชาติ ได้ดำเนินนโยบายอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล เมืองจางเจียเจี้ยจึงประดุจดั่งดินแดนบริสุทธิ์ของโลก ณ ที่แห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุมชนของ 33 ชนเผ่า เช่น ชนเผ่าถู่เจีย ชนเผ่าไป๋ และชนเผ่าเหมียว สภาพภูมิศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์ทำให้วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี นำทุกท่านสู่ ร้านใบชา สวรรค์ของคนรักชา ให้ท่านได้รับฟังความรู้เรื่องของชา ชิมชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน เช่นชาอู่หลงของปักกิ่ง ชาผู๋เอ๋อจากหยุนหนาน และชาอื่นๆที่มีชื่อเสียงต่างๆหลากหลายชนิด ให้ท่านได้ชมกระบวนการผลิตของใบชาแห้งและให้ท่านได้ลิ้มรสชาติของชาชนิดต่างๆอีกด้วย
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู อาหารไทย ( มื้อที่ 4 )
บ่าย
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แกรนด์แคนยอน แห่งจางเจียเจี้ย ที่สุดในโลกกับสะพานแก้วข้ามเขาแห่งนี้ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดในจางเจียเจี้ย ที่มีความสูงเหนือพื้น 980 ฟุต และมีความยาวกว่า 400 เมตร ออกแบบโดย Haim Dotan นักออกแบบชื่อดังจากอิสราเอล นำท่านพิสจูน์ความกล้ากับ สะพานแก้วจางเจียเจี้ย เหนือแคนยอน ซึ่งสะพานแก้วแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นทางเชื่อมสองหน้าผาเข้าด้วยกัน (** ขอสงวนสิทธิในการให้บริการ หากสะพานแก้วยังไม่ผ่านการตรวจความปลอดภัย หรือไม่สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้นให้ท่าน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**) จากนั้นนำท่านแวะ ร้านนวดฝ่าเท้า ให้ท่านได้ผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้ากับการนวดเท้า และแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณ ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ นำท่านสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย เป็นถนนคนเดินที่พึ่งสร้างใหม่ได้ไม่นานโดยเป็นการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นที่นี่ให้เป็นสถานที่ช๊อปปิ้งของนักท่องเที่ยวที่มาจางเจียเจี้ยและเป็นสถานที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ให้มีงานทำกัน
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 5 ) นำท่านเดินทางสู่ที่พัก STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 6 ) นำทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภาพวาดเขียนทราย "จวินเซิงฮว่าเยียน" เมืองจางเจียเจี้ย หรือที่เรียกกันว่า จิตรกรรมภาพเม็ดทราย ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นที่รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินาม "หลี่จวินเซิง" ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทรายและสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น กรวดสี เม็ดทราย กิ่งไม้ หิน ฯลฯ มาจัดแต่งเป็นภาพทิวทัศน์ จิตรกรรมที่รังสรรค์ขึ้นมาล้วนได้รับรางวัลและยกย่องมากมาย หลายปีซ้อนจนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลก นำท่านชมของขึ้นชื่อเมืองจีน ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วย เมนูสุกี้เห็ด ( มื้อที่ 7 )
บ่าย
 
หลังอาหารกลางวัน นำทุกท่านนั่งกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในโลก การจัดระบบการขนส่งนักท่องเที่ยวด้วยระบบเคเบิ้ลคาร์ ซึ่งมีความยาวมากที่สุดในโลกประมาณ 7,455 เมตร ทำให้นักท่องเที่ยวได้ห้อยต่องแต่งอยู่บนความสูงระดับนั้น โดยใช้เวลานั่งประมาณ 40 นาที 1 กระเช้านั่งได้ประมาณ 8 ท่าน และกระเช้าแห่งนี้จัดได้ว่าเป็นกระเช้าที่มีความทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามของภูเขานับร้อยลูก สลับซับซ้อนกันดูสวยงามแปลกตา เมื่อทุกท่านได้ลงจากกระเช้าแล้ว ก็จะนำทุกท่าน เดินลัดเลาะขอบหน้าผา ซึ่งก็เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวผู้กล้าไม่ควรพลาด ทางการได้จัดทำทางเดินเลาะขอบผาเพื่อให้นักท่องเที่ยวสัมผัสความหวาดเสียวของ ระเบียงแก้ว ไว้ด้วย ซึ่งเป็นทางเดินแบบกระจกใสที่มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,433 เมตร ให้ทุกท่านได้เดินทางสูดอากาศบริสุทธิ์ แหล่งโอโซนที่สำคัญของโลกสู่ เทียนเหมินซาน หรือเรียกขานกันว่า “ประตูสวรรค์” (The Heaven’s Gate of Tianmen Shan) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกตามลักษณะคือ โพรงหินธรรมชาติที่อยู่สูงบนภูเขาขนาดใหญ่ มีความสูงของช่องถึง 131.5 เมตร กว้าง 57 เมตร เมื่อมองจากด้านล่างดูคล้ายประตูขนาดใหญ่ที่เปิดทางเข้าสู่เบื้องบน โดยเฉพาะที่แสงอาทิตย์รอดผ่านโพรงหิน ซึ่งดูตระกาตาให้ความรู้สึกว่า ประตูจากสวรรค์กำลังเปิดต้อนรับทุกท่าน (**หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการเดินางสู่เทียนเหมินซาน อาจจะมีเปลี่ยนแปลงเป็นนั่งรถอุทยาน + ขึ้นบันไดเลื่อน + ลงกระเช้า เพื่อความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะไม่ต้องรอคิวนานเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก หรือหากบันไดเลื่อนประกาศปิด การเที่ยวต้องเป็นขึ้น+ลงกระเช้า ทั้งนี้ทางบริษัทจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง // และในส่วนการนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำประตูสวรรค์ หากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำประตูสวรรค์ได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน และไม่จัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขอสงวนสิทธิ์ยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**) จากนั้นนำท่านชม “ร้านผลิตภณัฑ์ยางพารา” นำท่านชมสินค้าแปรรูปทางการเกษตรและ อุตสาหกรรมจากยางพารา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยของประเทศจีน ได้นำผลิตภัณฑ์ยางพารามาทำเป็นเครื่องนอน ของใช้ในบ้าน ได้อย่างลงตัว
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !! บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี ( มื้อที่ 8 ) นำท่านเดินทางสู่ที่พัก STATEGUEST HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( มื้อที่ 9 ) ทำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้รับฟังความรู้เรื่องการเลี้ยงไหมจนถึงขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์จากไหมธรรมชาติอันน่าทึ่ง เลือกชม เลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตด้วยผ้าไหมจากโรงงานคุณภาพในท้องถิ่นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองฉางซา เป็นอีกหนึ่งเมืองที่น่าสนใจ ด้วยเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ตั้งอยู่ในเขตลุ่มแม่น้ำ Xiang จึงทำให้ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่สำคัญยังเป็นบ้านเกิดของ เหมา เจ๋อตุง อดีตผู้นำของจีน
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 10 )
บ่าย
 
หลังอาหารเที่ยง นำทุกท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงหลู่ แหล่งช็อปปิ้งที่เมืองฉางซาคล้ายๆกับสยามบ้านเรามีสินค้าแบรนด์แนมของจีน อาทิเช่นเสื้อผ้่า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ ราคาไม่แพง
21.20 น.
 
บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการบิน THAI SMILE (WE) เที่ยวบินที่ WE617
23.55 น.
 
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มื้อที่ 11 )

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X