IAW-CMBTG- SL01 ทัวร์ Amazing In Srilanka พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว 7 วัน 5 คืน บิน TG
IAW-CMBTG- SL01 ทัวร์ Amazing In Srilanka พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว 7 วัน 5 คืน บิน TG
ทัวร์ เอเชีย ศรีลังกา
ราคาเริ่มต้น 35,900
รหัสทัวร์ IAW-CMBTG- SL01
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา)
X X X
  2 สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา) – โคลัมโบ – เมืองดัมบุลลา – วัดถ้ำดัมบุลลา - เมืองสิกิริยา – เขาสิกิริยา
FRESCO WATER VILLA SIGIRIYA หรือเทียบเท่า
  3 เมืองสิกิริยา – เมืองแคนดี้ – สวนสมุนไพร – วัดพระเขี้ยวแก้ว
OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรือเทียบเท่า
  4 เมืองแคนดี้ – ช้อปปิ้ง – งานเทศกาลเพราเฮร่า ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว
OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรือเทียบเท่า
  5 เมืองแคนดี้ – เมืองกอลล์ – วัดกัลณียา
COCO-ROYAL BEACH RESORT KALUTARA หรือเทียบเท่า
  6 วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์ – เมืองโคลัมโบ – วัดคงคาราม
  7 สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา) – กรุงเทพ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา) – โคลัมโบ – เมืองดัมบุลลา – วัดถ้ำดัมบุลลา - เมืองสิกิริยา – เขาสิกิริยา
อาหาร :    
โรงแรม : FRESCO WATER VILLA SIGIRIYA หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เมืองสิกิริยา – เมืองแคนดี้ – สวนสมุนไพร – วัดพระเขี้ยวแก้ว
อาหาร :    
โรงแรม : OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมืองแคนดี้ – ช้อปปิ้ง – งานเทศกาลเพราเฮร่า ขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว
อาหาร :    
โรงแรม : OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เมืองแคนดี้ – เมืองกอลล์ – วัดกัลณียา
อาหาร :    
โรงแรม : COCO-ROYAL BEACH RESORT KALUTARA หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : วัดพระศรีปรมนันทะ – เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ – ป้อมปราการเมืองกอลล์ – เมืองโคลัมโบ – วัดคงคาราม
อาหาร :    
โรงแรม :

7
สถานที่ : สนามบินบันดารานายเก (ศรีลังกา) – กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
IAW-CMBTG- SL01 ทัวร์ Amazing In Srilanka พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว 7 วัน 5 คืน บิน TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
17 - 23 ส.ค. 61
35,900
35,900
35,900
35,900
43,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

19.00 น.
 
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และสัมภาระ
22.10 น.
 
ออกเดินทางสู่ ประเทศศรีลังกา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG307 *** บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง ***

วันที่สอง

00.10 น.
 
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ บันดารานายเก ประเทศศรีลังกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 1.30 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ เมืองโคลัมโบ พักที่ ANARVA HOTEL COLOMBO หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปสู่เมือง ดัมบุลลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นนำท่านชม วัดถ้ำดัมบุลลา วัดแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2534 ถือเป็นมรดกโลกแห่งล่าสุดในศรีลังกา สร้างโดยพระเจ้าวาลากัมบา หรือพระเจ้าวัฏฏคามณีอภัย พระองค์ทรงเคยพำนักในถ้ำที่ดัมบุลลา ช่วงที่พระองค์เสด็จพลัดถิ่นจากเมืองอนุราชปุระ เพื่อเป็นการตั้งหลักก่อนที่จะรวบรวมไพร่พลกลับไปรบกันอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงรบชนะ และเสด็จกลับขึ้นครองราชย์ พระองค์ได้ทรงสร้างวิหารศิลาภายในถ้ำแห่งนี้ ภายในมีถ้ำทั้งหมด 5 ถ้ำด้วยกันมีขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันออกไป โดยภายในแต่ลำถ้ำจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานทั้งหมด 153 องค์, รูปปั้นกษัติรย์ 3 องค์ และ รูปปั้นของเทวีและเทพในศาสนาฮินดูอีก 4 องค์
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่เมือง สิกิริยา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที นำท่านเดินทางสู่ เขาสิกิริยาหรือภูเขาสิงห์โต นำท่านเข้าชม พระราชวังลอยฟ้าสิกิริยา หรือที่รู้จักในนาม ภูเขาสิงโต (Lion Rock) หรือ แท่นศิลาราชสีห์ ศาสนสถานลอยฟ้าแห่งศรีลังกา สิ่งมหัศจรรย์ของโลกลำดับที่ 8 เป็นยอดเขาที่สูงที่สุด สร้างโดยกษัตริย์กัสสปะ ในสมัยศตวรรษที่ 5 พระเจ้ากัสสปะให้ สิกิริยาเป็นทั้งเมือง พระราชวัง พระราชอุทยาน และป้อมปราการเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู ประกอบด้วยคูรอบป้อมปราการ 3 ชั้น มีแท่นศิลายักษ์สูง 500 ฟุต เป็นหินผาที่เกิดจากภูเขาไฟในอดีต เหมือนก้อนหินยักษ์วางอยู่บนที่ราบ สามารถมองเห็นได้ไกลจากรอบด้านมีความสูงจากพื้น 370 เมตร นำท่านพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของพระราชวังบนยอดเขา กับบันไดเวียนนับ 2,000ขั้น ชมภาพเขียนสีเฟรสโก เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ที่มีอายุพันกว่าปี, อ่างเก็บน้ำโบราณ, ป้อมปราการ หรือ ประตูสิงโต บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของรากฐานพระราชวังอันยิ่งใหญ่ในอดีต ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองสิกิริยาแบบ 360 องศา
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ FRESCO WATER VILLA SIGIRIYA หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เมืองแคนดี้ นครศักดิ์สิทธิ์และเมืองมรดกโลกที่ตั้งอยู่ในหุบเขาที่ระดับความสูง 500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีประชากรเป็นอันดับสองรองจากโคลอมโบ ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร ที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา ชมสมุนไพรพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นอบเชย กระวาน กานพลู โกโก้ วานิลลา ไม้จันทร์ ลูกจันทร์เทศ ท่านสามารถลองนวดศีรษะแบบศรีลังกา และเลือกซื้อยาอายุรเวทที่มีสูตรมานับพันปี
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านเดินทางต่อไปยัง จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว (แต่งกายชุดสีขาวสุภาพเท่านั้น) กราบนมัสการ พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว พระทันตธาตุองค์นี้เป็นพระทันตธาตุเบื้องซ้ายของของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเพียงองค์เดียวที่ปรากฏบนโลกมนุษย์ โดยมีหลักฐานรองรับความถูกต้องตรงตามพระคัมภีร์มหาวังศา นับเป็นสิ่งสักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณ และเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวศรีลังกา พระธาตุเขี้ยวแก้วนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในเจดีย์ทองคำ และผอบทองคำ 7 ชั้น ประดิษฐานในห้องกระจกกันกระสุนอย่างแน่นหนา และไม่เคยเสด็จออกนอกประเทศเลยนับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 9 เพราะเชื่อกันว่า หากเมื่อใดพระเขี้ยวแก้วถูกนำออกนอกเกาะลังกาแล้ว จะนำภัยพิบัติมาสู่ประเทศชาติ ทั้งยังเชื่อด้วยว่า หากเมื่อใดที่เกิดทุกข์ภัยขึ้น การเปิดอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้วออกมาให้ผู้คนสักการะบูชา จะสามารถขจัดเภทภัยต่างๆได้
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)จากนั้นนำท่าน นำท่านช้อปปิ้ง ร้านอัญมณี ประเทศศรีลังกามีชื่อเสียงมาช้านานในฐานะเป็นเกาะแห่งอัญมณีมีตำนานเล่าว่ากษัตริย์โซโลมอนได้ส่งอัญมณีจากเกาะลังกาเป็นของกำนัลแก่ราชินีแห่งชีบ้าและ ในทางประวัติศาสตร์ก็จารึกไว้ว่ามาร์โคโปโลได้พรรณาถึงทับทิมเม็ดใหญ่ของกษัตริย์แห่งศรีลังกา
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
เสร็จจากชมเมืองนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์จำหน่ายของฝากท้องถิ่น อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านสู่ งานเทศกาลเพราเฮร่า พิธีแห่พระเขี้ยวแก้ว ชมขบวนแห่พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งจะอัญเชิญพระธาตุเขี้ยวแก้ว แห่ไปรอบเมือง จะมีริ้วขบวนยาวเหยียดนำด้วยช้างที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงาม มีระบำรำฟ้อน การแสดงพื้นเมืองลังกา และดนตรีพื้นเมืองของชาวศรีลังกา
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ OAK-RAY REGENCY HOTEL KANDY หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลล์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) เป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางใต้ห่างจากกรุงโคลัมโบ 115 กิโลเมตร เป็นเมืองท่าที่สาคัญของศรีลังกา เคยเป็นศูนย์กลางการบริหารของอาณานิคมดัทช์ในช่วงกลางศตวรรษที่ 17 ถึงปลายศตวรรษที่ 18
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านใหว้พระและชมภาพประวัติศาสตร์ วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเลยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงานละพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐาน และชมวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ชมวิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากายที่นำมาจากประเทศไทย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ COCO-ROYAL BEACH RESORT KALUTARA หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม โปรดคืนกุญแจห้องพัก และชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี)จากนั้นนำท่านชม วัดศรีปรมนันทะ หรือวัดจุฬาลงกรณ์ เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เรือพระที่นั่งมหาจักรี ซึ่งเป็นเรือพระนั่งในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งนั้น ได้หยุดแวะที่เมืองกอลล์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897) เสด็จเยือนวัดนี้และทรงวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง “จุฬาลงกรณ์ธรรมศาลา” เมื่อครั้งเสด็จฯ ในครั้งแรก เมื่อปี 2440 ได้เสด็จไปนมัสการวัดในเมืองกอลล์ 2 วัด ได้แก่ วัดศรีปรมนันทะ และ วัดคงคาราม หลังจากนั้นพระองค์ได้เสด็จต่อไปยังป้อมปราการเมืองกอลล์ (Galle Fort) ที่อยู่ริมทะเล ก่อนที่จะเสด็จกลับไปยังเรือพระที่นั่งมหาจักรีเพื่อเสด็จฯต่อไปยังกรุงโคลัมโบ
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านเข้าสู่ เขตมรดกโลกเมืองกอลล์ ที่มีบ้านเรือนแบบตะวันตกโบราณ นำท่านชม ป้อมปราการเมืองกอลล์ เป็นป้อมปราการที่สร้าง ในสมัยชาวดัทช์เข้าครอบครองศรีลังกา ในปี 1663 สร้างไว้เพื่อเป็นป้อมปราการป้องกันผู้บุกรุกและภัยธรรมชาติจากทางทะเล ป้อมปราการแห่งนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปที่สวยงาม ทั้งภายในและภายนอก ป้อมบริเวณรอบๆ ภายในกำแพง จะมีวัดของชาวพุทธ, โบสถ์ของชาวคริสต์ และมัสยิดของชาวมุสลิม อีกทั้งยังมี สนามกีฬา รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ที่สวยงามสไตล์ยุโรป ป้อมแห่งนี้ยังเป็นต้นแบบของการสร้างป้อมปราการแห่งอื่นๆ อีกด้วยปัจจุบัน ป้อมปราการดังกล่าวยังคงอยู่และเป็นมรดกโลกของ UNESCO จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโคลัมโบ เข้าชม วัดคงคาราม ซึ่งเป็นวัดของนิกายสยามวงศ์ เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของประเทศศรีลังกา มีพระประทานองศ์องค์ใหญ่ปางมารวิชัย ศิลปะแบบลังกาสวยงามมาก ด้านหลังของวัดจะมีพระพุทธรูปโลหะขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่มากมายนับไม่ถ้วน นำท่านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าโอเดลเซ็นเตอร์ ใจกลางโคลอมโบศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของศรีลังกา แหล่งช้อปปิ้งสินค้าทันสมัยชื่อดังของโคลอมโบ
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังจากรับประทานอาหารค่ำเสร็จ นำท่านสู่ สนามบิน บันดารานายเก เพื่อเตรียมตัว เดินทางกลับ กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด

01.30 น.
 
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG308 *** บริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่องบินระหว่างเดินทาง **
06.25 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X