IAW-ICNBI-KR02 ทัวร์ สุดคุ้ม !! เดินทาง 2 ประเทศในครั้งเดียว เกาหลี บรูไน 6 วัน 4 คืน บิน BI
IAW-ICNBI-KR02 ทัวร์ สุดคุ้ม !! เดินทาง 2 ประเทศในครั้งเดียว เกาหลี บรูไน 6 วัน 4 คืน บิน BI
ทัวร์
เกาหลี
เกาหลี เกาหลี ราคาถูก
เอเชีย บรูไน
ราคาเริ่มต้น 16,900
รหัสทัวร์ IAW-ICNBI-KR02
ระยะเวลา
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
X X X
  2 ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน- มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ - ท่าอากาศยานอินชอน
X
WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
  3 อินชอน ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC OUTLET - ตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
  4 ศูนย์น้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านบุคชอนฮันอก - โซล ทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง
X
SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
  5 พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - ฮุนได เอ้าท์เล็ท – ซุปเปอร์มาเก็ต – ท่าอากาศยานอินชอน- อากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน
X
SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
  6 กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรภูมิ)
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน- มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ - ท่าอากาศยานอินชอน
อาหาร :    X
โรงแรม : WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

3
สถานที่ : อินชอน ไชน่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - COSMETIC OUTLET - ตลาดทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
อาหาร :    
โรงแรม : INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

4
สถานที่ : ศูนย์น้ำมันสนแข็มแดง – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – พระราชวังชางด๊อก - หมู่บ้านบุคชอนฮันอก - โซล ทาวเวอร์ – ดิวตี้ฟรี – คลองชองเกชอน – ตลาดเมียงดง
อาหาร :    X
โรงแรม : SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

5
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + สวมชุดฮันบก – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู - พลอยอเมทิส - ฮุนได เอ้าท์เล็ท – ซุปเปอร์มาเก็ต – ท่าอากาศยานอินชอน- อากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน
อาหาร :    X
โรงแรม : SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

6
สถานที่ : กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรภูมิ)
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
IAW-ICNBI-KR02 ทัวร์ สุดคุ้ม !! เดินทาง 2 ประเทศในครั้งเดียว เกาหลี บรูไน 6 วัน 4 คืน บิน BI

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
26 ก.ย. 61 - 01 ต.ค. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
25,400
-
10 - 15 ต.ค. 61
17,900
17,900
17,900
17,900
26,400
-
16 - 21 พ.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
25,400
-
21 - 26 พ.ย. 61
16,900
16,900
16,900
16,900
25,400
-
20 - 25 ก.พ. 62
16,900
16,900
16,900
16,900
25,400
-
06 - 11 มี.ค. 62
16,900
16,900
16,900
16,900
25,400
-
03 - 08 เม.ย. 62
16,900
16,900
16,900
16,900
25,400
-
10 - 15 เม.ย. 62
18,900
18,900
18,900
18,900
27,400
-
17 - 22 เม.ย. 62
16,900
16,900
16,900
16,900
25,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

17.30 น.
 
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Royal Brunei โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระเช็คอิน

วันที่สอง

20.45 น.
 
ออกเดินทางสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 520
00.30 น.
 
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 1 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นนำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  พักที่ WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว
เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางชม มัสยิดทองคำ ที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน มัสยิดแห่งนี้ถือว่าเป็นมัสยิดที่สวยสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สถาปัตยกรรมที่ใช้เป็นแบบอิสลามมิกซ์อาร์ต สไตล์อิตาลี โดยสถาปนิกชาวอิตาลี วัสดุทุกชิ้นเป็นวัสดุที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นหินอ่อนสีขาวจากอิตาลี หินแกรนิตเนื้อแข็งชั้นเยี่ยมจากเซี่ยงไฮ้ โคมระย้าคริสตัลจากอังกฤษ พรมเส้นใยพิเศษจากซาอุดีอาระเบีย และที่สำคัญยอดโดมใช้แผ่นทองคำแท้ถึง 3.3 ล้านแผ่น ความสูงของมัสยิด 52 เมตร เรียกว่าสูงพอที่จะให้คนในเมืองเห็นโดมทองคำนี้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหนไหนในเมืองก็ตาม การตกแต่งรอบมัสยิดก็เต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ และไม้ดอกนานาพรรณ รวมถึงทะเลสาบขนาดย่อมๆ และในทะเลสาบก็มีเรือหลวง Mahligai ลอยลำอยู่ด้านหน้า กล่าวกันว่าเรือลำนี้ยังใช้เป็นเวทีประกวดการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน อีกด้วย มัสยิดนี้ยังเป็นที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า "มัสยิดทองคำ" เนื่องจากจุดเด่นบนโดมที่ใช้ทองคำถึง 3 ล้าน 3 แสนแผ่น (วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ หรือวันสำคัญทางศาสนา มัสยิดจะไม่เปิดให้เข้าชมได้) หมายเหตุ : มัสยิดทองคำเป็นสถานที่สำคัญของศาสนาอิสลาม ขอความกรุณาแต่งกายให้สุภาพ งดใส่เสื้อแขนกุด และกางเกงขาสั้น แวะถ่ายรูป พระราชวังหลังคาทองคำ พระราชวังที่ประทับขององค์สุลต่านประมุขของประเทศบรูไน รวมทั้งเป็นสถานที่ทำการของทำเนียบรัฐบาลอีกด้วย พระราชวัง Istana ออกแบบโดยผสมผสานศิลปะแบบมาเลย์และบรูไนเข้าด้วยกัน มีโดมทองคำสูงโปร่งเป็นลักษณะเด่น ประกอบด้วยห้องหับต่างๆ ถึง 1,788 ห้อง มีโรงรถขนาดใหญ่ที่มีช่องจอดรถกว่า 350 คัน
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน
15.15 น.
 
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลี โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 651
21.35 น.
 
ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  พักที่ INCHEON GRAND PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเข้าชม อินชอน ไชน่าทาวน์ เกิดขึ้นช่วงปีเดียวกับการเปิดท่าเรืออินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1883 โดยมอบเป็นพื้นที่พิเศษให้กับชาวจีนในยุคนั้นคือราชวงศ์ชิง (Ching Dynasty) ในอดีตเคยมีร้านขายของประเภทต่างๆ ที่มาจากเมืองจีน แต่ในปัจจุบันร้านส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ถึงแม้ว่าคนรุ่นปัจจุบันในไชน่าทาวน์แห่งนี้จะเป็นรุ่นที่ 2 หรือ 3 แล้ว แต่ก็ยังเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่มีกลิ่นอายความเป็นจีนอยู่มากที่สุด แล้วย่านนี้ยังเป็นไชน่าทาวน์เพียงแห่งเดียวในเกาหลีด้วย ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย ถูกตกแต่งประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7, หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยี่ยมชมและสร้างความคึกคักให้กับหมู่บ้าน เพราะในอดีตผู้คนย้ายออกจากเมืองนี้ไปทำงานในเมืองใหญ่กันมากจนหมู่บ้านเงียบเหงาลงไป
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อแห่งเมืองซุนซอน นำไก่บาร์บีคิว ข้าวเหนียว มันหวาน ผักต่างๆ ผัดรวมกับซอสแบบเกาหลี นำผักกาดเขียวมาห่อรับประทาน และสามารถดัดแปลงเป็นทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบี โดยนำข้าวสวย และสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกัน บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์ แลนด์เกาหลี โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟต์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก และ สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ สเปสร์ รถไฟเหาะ หนอน สะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกำลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็น สวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรม และการแสดงต่างๆ ด้วยบัตรเข้าชมแบบ ไม่จำกัดจำนวนรอบ นำท่านช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET ของนักช้อปชาวไทยให้ท่านได้เลือกซื้อ กลับไปฝากเป็นของที่ระลึก อาทิ ครีมน้ำแตก ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ตลาดทงแดมุน ที่ตลาดแห่งนี้ ท่านสามารถซื้อข้าวของ และต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน เพราะมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ตั้งอยู่ท่ามกลาง บรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ฯลฯ จากนั้นนำท่านชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็นสถานที่สำหรับจัดแสดงงานศิลปะ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ในยามค่ำคืนได้อีกด้วย ***ทั้งนี้การจัดแสดงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ**
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู หรือสุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งมีลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟ  พักที่ SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

เช้า
 
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม ศูนย์น้ำมันสนแข็มแดง ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากน้ำมันสนที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย นำทุกท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสม ถูกนำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2,000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่าโสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลัง โดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ที่คำนึงถึงสุขภาพในปัจจุบัน จากนั้นนําท่านชม พระราชวังชางด๊อก หรือ พระราชวังตะวันออก ตั้งอยู่ทางตะวันออกของพระราชวังคยองบก เริ่มสร้างครั้งแรกในปี 1405 ในสมัยพระเจ้าแทจง เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอนและสถานที่ว่าราชการ พระราชวังชางด๊อกกุงได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุดของเกาหลี ส่วนตัวตำหนักที่เห็นในปัจจุบันนั้นได้รับการบูรณะใหม่หลังได้รับความเสียหายจากอัคคีภัยและสงคราม
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลี ต้นตำรับอาหารเลื่องชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมูย่างที่ผ่านการหมักจนได้ที่ นำมาย่างบนเตาถ่านร้อนๆ สุกกำลังดี แล้วตัดชิ้นพอคำ ทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ และใช้ใบผักกาดหอมสดห่อเป็นคำๆ คล้ายเมี่ยงคำ แกล้มด้วยพริกเกาหลีเม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ บ่าย จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านบุคชอนฮันอก ซึ่งในอดีตเป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก เพราะเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าบรรดาขุนนางระดับสูง ปัจจุบันสองข้างทางคุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรือนไว้เกือบจะสมบูรณ์ จากนั้นนำท่านชมวิวกรุงโซล ณ โซล ทาวเวอร์ ซึ่งตั้งอยู่บนเขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจเมืองหลวงกรุงโซล และเป็น 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก สูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พร้อมชมทัศนียภาพของกรุงโซล และชานเมืองแบบรอบทิศ หรือท่านอาจจะเลือกคล้องกุญแจคู่รัก ตามความเชื่อก็ได้ (ไม่รวมค่าขึ้นลิตฟ์) จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, กระเป๋า, เครื่องสำอาง, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ หากมีเวลาอิสระให้ท่านชม คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณที่มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี สร้างในสมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชซอน ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วง ค.ศ. 1957-1977 ได้มีการสร้างถนนและทางด่วนทับคลอง และเกิดตึกสูงขึ้นมากมาย ทำให้น้ำในคลองเริ่มเน่าเสียและเต็มไปด้วยชุมชนแออัด จนกระทั่งปี 2002 ได้มีโครงการฟื้นฟูคลองโดยสร้างน้ำพุตลอดแนว มีลานกิจกรรม และมีน้ำตกเป็นแนวกั้นน้ำฝน มีทางเดินเลียบคลอง และสะพานกว่า 22 แห่ง ส่งผลให้คลองแห่งนี้กลายมาเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงโซลในปัจจุบัน จากนั้นให้ทุกท่านช้อปปิ้งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ เพื่อพบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อย่าง ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ ซึ่งสินค้าที่นี้จะมีราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า
ค่ำ
 
อิสระอาหารค่ำ  พักที่ SEOUL HAEDAMCHE STAY HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมา และความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย และให้ท่านได้เรียนการทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) พร้อมทั้งสวม ชุดฮันบกซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก (กรุณาเตรียมกล้องของท่านไปเอง) และนอกจากนั้นท่านยังสามารถนำกิมจิ ฝีมือของท่านกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ เมล็ดของพันธุ์ฮ็อกเกนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนั้นนำท่านชม พลอยอเมทิส ซึ่งประเทศเกาหลีจัดว่าเป็นดินแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ หรือเนื้อหมูสดหมักกับซอสและเครื่องเทศจนได้ที่แล้วนำมาใส่บนกระทะผัดกับ กะหล่ำปลีสดและวุ้นเส้นของเกาหลีมีน้ำขลุกขลิกรสชาติออกหวานเล็กน้อย พร้อมกับเสิร์ฟข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ ฮุนได เอ้าท์เล็ท เป็นแหล่งช้อปปิ้งเอ้าท์เล็ทขนาดใหญ่ของอาณาจักรมีร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายหลายพันร้านค้า ที่ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ จากนั้นนำทุกท่านแวะ ซุปเปอร์มาเก็ต ที่มีการจำหน่ายของฝากยอดนิยมมากมาย เช่น สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแลตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสม ในรูปแบบขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) เป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
22.30 น.
 
เหินฟ้าสู่ ประเทศบรูไน โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 652
03.05 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  พักที่ WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 3 ดาว

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านได้เก็บสัมภาระ และเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบิน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบันดาร์เสรีเบกาวัน
10.55 น.
 
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน Royal Brunei เที่ยวบินที่ BI 513
12.40 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X