ITC EY97 ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เทือกเขาแอลป์ 8 วัน 5 คืน บิน EY
ITC EY97 ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เทือกเขาแอลป์ 8 วัน 5 คืน บิน EY
ทัวร์ ยุโรป
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ยุโรป เยอรมัน
ยุโรป ออสเตรีย
ยุโรป สวิส
ยุโรป
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ยุโรป อิตาลี
ยุโรป สวิส
ยุโรป ฝรั่งเศส
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส
ราคาเริ่มต้น 57,900
รหัสทัวร์ ITC EY97
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี
X X X
  2 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
X
Star Inn Salzburg หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3 ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น
Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับใกล้เคียงกัน
  4 การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - มิวนิค
Holiday Inn Express Munich-City East หรือระดับใกล้เคียงกัน
  5 มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschinge
Wyndham Garden Donaueschingen หรือระดับใกล้เคียงกัน
  6 Donaueschingen – เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
X
Ibis Styles Luzern City หรือระดับใกล้เคียงกัน
  7 ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
X X
  8 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอาบูดาบี
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สนามบินอาบูดาบี - สนามบินมิวนิค – ฮัลล์สตัทท์ หมู่บ้านมรดกโลก – ซาลซ์บูร์ก
อาหาร : X   
โรงแรม : Star Inn Salzburg หรือระดับใกล้เคียงกัน

3
สถานที่ : ซาลซ์บูร์ก - อินส์บรุค - การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น
อาหาร :    
โรงแรม : Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับใกล้เคียงกัน

4
สถานที่ : การ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น - เส้นทางฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา - มิวนิค
อาหาร :    
โรงแรม : Holiday Inn Express Munich-City East หรือระดับใกล้เคียงกัน

5
สถานที่ : มิวนิค – เมืองทิทิเซ่ - Donaueschinge
อาหาร :    
โรงแรม : Wyndham Garden Donaueschingen หรือระดับใกล้เคียงกัน

6
สถานที่ : Donaueschingen – เมืองซอฟฮาวเซ่น – น้ำตกไรน์ - แองเกิลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
อาหาร :    X
โรงแรม : Ibis Styles Luzern City หรือระดับใกล้เคียงกัน

7
สถานที่ : ลูเซิร์น - สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ITC EY97 ทัวร์ เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ เทือกเขาแอลป์ 8 วัน 5 คืน บิน EY

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
27 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62 วันหยุดปีใหม่!!
72,900
72,900
72,900
72,900
86,900
วันหยุดปีใหม่!!

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

15.00น.
 
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินเอทิฮัดโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและแท็กกระเป๋า
18.25น.
 
ออกเดินทางสู่อาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY 405
22.00 น.
 
เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง

02.40 น.
 
ออกเดินทางต่อโดยสายการบินเอทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY 005
07.00 น.
 
เดินทางถึงสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง และช่วงฤดูหนาวจะ6ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านออกเดินทางเข้าสู่พรมแดนประเทศออสเตรีย เดินทางสู่ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง207กม.ใช้เวลา 3 ชม.) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด อยู่ในเขตซาลซกัมเมอร์กุท (Salzkammergut) เขตที่มีภูเขาและมีทะเลสาบมากมายถึง 76 แห่ง กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในออสเตรียและได้ชื่อว่าเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลก ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรียและเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage เดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปกับเมืองน้อยน่ารักหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1) อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg) ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง72กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ตลอดเส้นทางมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย มีเนินภูเขาหญ้าสลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่านเดินชมเมืองซาลบูร์กที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นเมืองมรดกโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของออสเตรียด้วย ตัวเมืองแบ่งเป็น 2 ฝั่งคือฝั่งเมืองใหม่และฝั่งเมืองเก่า โดยมีแม่น้ำซาลซัค (Salzach)ไหลผ่านกลางเมืองและมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ บริเวณเมืองเก่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1997 เมืองนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสาท(Wolfgang Amadeus Mozart)และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนตร์เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลลีวูด นำท่านชมสวนมิราเบล (Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบล ที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายรูป ต่อจากนั้นนำท่านชม บ้านเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse บ้านสีเหลืองเลขที่ 9 เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใจกลางย่านเมืองเก่าอยู่ใกล้มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก( Salzburg Cathedral) มีน้ำพุสไตล์บาโรก เป็นจุดเด่นของบริเวณนี้ แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนส โก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ของฝากของที่ระลึกต่างๆก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ตรารูปโมสาร์ทเกือบทั้งหมด
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2) อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม ที่พัก: Star Inn Salzburg หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่3) นำท่านออกเดินทางสู่ อินส์บรุค (Innsbruck) (ระยะทาง189กม.ใช้เวลา 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษ ที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล จากนั้นท่านสามารถเดินสู่ถนนสายหลักของเมืองมาเรีย เทเรสเซียน ซตราสเซอ(Maria-Theresien-Strasse) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์บารอคที่แสนงดงามยังคงได้รับกา รรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม ตัวอาอาคารมีสีเหมือนลูกกวาดพาสเทลซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักเดินทางต้องหยุดเก็บภาพเป็นที่ระลึกตลอดเวลา ท่านสมารถนั่งจิบกาแฟชมบรรยากาศโดยรอบหรือสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกขนมหวานช็อกโกแลตหรือซื้อแฮมชีทที่ขึ้นชื่อเป็นของฝากคนทางบ้านได้อีกด้วยอิสระให้ท่านตามอัธยาศัย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4) อาหารจีน
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch-Partenkirchen) (ระยะทาง 65 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนกําแพง ให้ท่านได้เก็บภาพความงามประทับใจที่สวยงาม
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5) อาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม ที่พัก: Dorint Sporthotel Garmisch-Partenkirchen หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6) ท่านเดินทางสู่ ฟุสเซ่น-โฮเฮนชวานเกา Fussen-Hohenschwangau หนึ่งในเมืองบนเส้นทางถนนสายโรแมนติกของเยอรมันที่บรรยากาศแสนสบาย(ระยะทาง 63 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นำท่านเดินทางขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7) อาหารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (ระยะทาง 120 กม.ใช้เวลา 2 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนีจึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซลและเบียร์ นำท่านสู่บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลัสซ์ (Marienplatz) ย่านเมืองเก่าที่มีสถาปัตยกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ที่สาคัญของมิวนิค เซ่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่พระที่มีรูปแบบคล้ายหัวหอมใหญ่ ให้ท่านได้เก็บภาพเป็นที่ระลึกและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8) อาหารจีน หลังอาหารนำท่านเข้าที่พักแรม ที่พัก: Holiday Inn Express Munich-City East หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9) ท่านเดินทางสู่ ทิทิเซ่ (Titisee) เมืองตากอากาศขนาดเล็กโอบล้อมด้วยขุนเขา(ระยะทาง 379 กม.ใช้เวลา 5 ชม.) ที่ตั้งอยู่ในเขตของป่าดำตอนใต้ (South Black Forest) ที่ปกคลุมไปด้วยป่าสนยืนต้นนับหมื่นไร่ของเยอรมนี ทิทิเช่ ยังเป็นต้นกำเนิดของนาฬิกากุ๊กกูที่มีชื่อเสียงด้วย จุดเด่นของที่นี่คือทะเลสาบทิทิเซ่สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่ติดอันดับความสวยงามในยุโรป ท่านจะได้พบกับความสวยงามของธรรมชาติที่ห้อมล้อมทะเลสาบแห่งนี้ไว้
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10) อาหารจีน
บ่าย
 
นำท่านล่องเรือชมทะเลสาบทิทิเซ่ Lake Titisee สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดชมธรรมชาติที่สวยงามริมทะเลสาบและหมู่บ้านทิทิเซ่ที่เป็นแหล่งพักผ่อนตากอากาศชื่อดังของเยอรมนี จากนั้นนำท่านชมนาฬิกากุ๊กกู Cuckoo clocks สินค้าพื้นเมืองให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้อ นาฬิกากุ๊กกู และงานไม้แกะสลักต่างๆ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็นสัญลักษณ์ของชาวป่าดำด้วย หมายเหตุ: รายการล่องเรือเป็นบริการแถมอาจมีความจำเป็นที่จะต้องงดการล่องเรืออันเนื่องมาจากสภาพลม ฟ้า อากาศ ที่ไม่เอื้ออำนวย หรือเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆที่คิวเต็มก่อนและช่วงที่เรือปิดให้บริการในแต่ละช่วงฤดูกาลซึ่งอาจเร็วกว่าปกติ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอเงินคืนได้)
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11) อาหารท้องถิ่น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ Donaueschingen ประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 35กม.ใช้เวลา45นาที) เพื่อนำท่านเข้าที่พักแรม ที่พัก: Wyndham Garden Donaueschingen หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่12) นำท่านเดินทางสู่ เมืองซอฟฮาวเซ่น (Schaffhausen) ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้ำไรน์ (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลา 1ชม.) เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค นำท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้ำตกไรน์ Rhein fall น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ำที่กระทบกับโขดหินกลางน้ำให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ และโอบล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทาง 145 ก.ม. ใช้เวลา 2ชม.) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชมถ้ำแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13) Asian Set Menu
บ่าย
 
หลังอาหารเที่ยงนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา40นาที) จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิสบริเวณย่านOld Town เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาน้ำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม ที่พัก: Ibis Styles Luzern City หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่เจ็ด

07.00น.
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่14) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (ระยะทาง 53กม./ 1ชม.) เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00น.
 
เดินทางถึงสนามบินซูริค เช็คอินตั๋วโดยสารและสัมภาระ ให้ท่านทำคืนภาษี (Tax Refund )และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
11.30น.
 
ออกเดินทางสู่อาบูดาบี้ โดยสายการบินอิทิฮัด แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ EY074
19.35น.
 
เดินทางถึง สนามบินเมืองอาบูดาบี แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
23.30น.
 
ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ EY406

วันที่แปด

09.10 น.
 
คณะเดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X