ITC FD87 ทัวร์ บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
ITC FD87 ทัวร์ บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD
ทัวร์ เอเชีย อินโด บาหลี
เอเชีย
ราคาเริ่มต้น 17,888
รหัสทัวร์ ITC FD87
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู - หาดจิมบารัน
X
NeoKutaJelantik Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน
  2 โชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน
Neo Kuta Jelantik Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3 วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
Neo Kuta Jelantik Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  4 บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : ท่าอากาศยานดอนเมือง - เกาะบาหลี (เดนปาซาร์) - อูลูวาตู - หาดจิมบารัน
อาหาร : X   
โรงแรม : NeoKutaJelantik Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน

2
สถานที่ : โชว์บารองแดนซ์ - หมู่บ้านMas - หมู่บ้านคินตามณี - ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู - วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล - วัดเทมภัคสิริงส์ - ตลาดปราบเซียน
อาหาร :    
โรงแรม : Neo Kuta Jelantik Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

3
สถานที่ : วัดปูราตามันอายุน - เบดูกูล - ทะเลสาบบราตัน - วัดอูลันดานูบราตัน - วิหารทานาต์ลอต
อาหาร :    
โรงแรม : Neo Kuta Jelantik Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

4
สถานที่ : บาหลี-โรงงานกาแฟ -เดนปาซาร์ - สนามบินนูราลัย ท่าอากาศยานดอนเมือง
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
ITC FD87 ทัวร์ บาหลี อูรูวาตู จิมบารัน 4 วัน 3 คืน บิน FD

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
25 - 28 ต.ค. 61
17,888
17,888
17,888
17,888
22,388
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

04.00 น.
 
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 1 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Air Asia เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับท่าน เช็คอินสัมภาระและตั๋วโดยสาร พร้อมข้อแนะนำขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่ (กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
06.10 น.
 
ออกเดินทางสู่ เดนปาซาร์ เกาะบาหลี โดยสายการบิน Thai Air Asia เที่ยวบินที่ FD396
11.15 น.
 
เดินทางถึง สนามบินนูราลัย เกาะบาหลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ไกด์ท้องถิ่นรอต้อนรับท่าน ต้อนรับสู่เกาะบาหลี บาหลี เป็น เกาะเล็กๆ ของอินโดนีเซีย ซึ่งมีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวกับวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร
เที่ยง
 
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดียพร้อมชมวิวทิวทัศน์ทีงดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี วัดอูลูวาตู (Pura Uluwatu) เป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในบาหลีที่ถูกสร้างขึ้นตรงส่วนปลายของหน้าผาขรุขระบริเวณหาดอูรูวาตู โดยมีฉากด้านหลังเป็นแผ่นฟ้าและผืนน้ำแห่งท้องทะเล วัดตั้งอยู่ทางส่วนปรายทางทิศใต้ของบาหลี ในเขต South Kuta ห่างจากเดนปาซาร์ ประมาณ 30 กิโลเมตร เคยมีนักบวชผู้ก่อตั้งรูปแบบของฮินดู-ธรรมะ นามว่า Dhang Hyang Dwijendra ได้เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ และได้บรรลุ “ โมกษะ” หลุดพ้นรวมเป็นหนึ่งกับพระผู้เป็นเจ้าที่นี่ อูลูวาตู จึงได้รับสมญานามว่า “วัดที่มีอิทธิพลในการเป็นแนวทาง” ตามความเชื่อของชาวฮินดูหมายถึงวัดที่ปกป้องบาหลีให้รอดพ้นจากความชั่วร้ายทั้งปวง (การเที่ยวชมวัดนี้ ห้ามใส่แว่นตา ต่างหู สร้อย และให้ระวังกระเป๋า หมวก กล้อง หรือไม่ควรนำของติดตัวไป เนื่องจากที่บริเวณวัดนี้ มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมากและมีนิสัยชอบแย่งสิ่งของที่นักท่องเที่ยวติดตัวมาโดยเฉพาะแว่นตา) จากนั้นเดินทางสู่ หาดจิมบารัน (Jimbaran Beach) ชายหาดสุดแสนโรแมนติกที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของบาหลี หาดจิมบารัน ถือเป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดในบาหลี นอกจากมีชายหาดที่ยาวและสวยงามแล้ว ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามจุดหนึ่งของเกาะบาหลี บริเวณชายหาดจะมีร้านอาหาร ภัตตาคารมากมาย ที่รับนักท่องเที่ยวให้มาชิมอาหารทะเล
เย็น
 
รับประทานอาหารทะเล ณ ชายหาดจิมบารัน เมนูพิเศษ Lobster คนละ 1ตัว (300g) อาหารทะเลสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวในยามเย็น หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก ย่านคูต้า :นำท่านเข้าสู่ที่พัก NeoKutaJelantik Hotelหรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สอง

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านชมการแสดง ระบำสิงโต หรือ บารองเเดนซ์ ที่มีชื่อเสียงของบาหลี เป็นเรื่องราวที่สนุกสนานของการต่อสู้ระหว่างความชั่วกับความดี จากนั้นไปชม อุตสาหกรรมการผลิต และ เพ้นท์ผ้าบาติก ชมการสาธิตการทําผ้าบาติกแบบบาหลี เป็นงานฝีมือแต่ละ ขั้นตอน และท่านสามารถนํา เสนอ หรือเพ้นท์ลายต่างๆได้ฟรี ชมผ้าบาติกชั้นเยี่ยมที่ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก หลังจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านMas ชมการแกะสลักไม้ Sandra Wood และ ขั้นตอนการทําไม้แกะสลักเป็นงานฝีมือดั้งเดิม จนสมควรแก่เวลา เดินทางสู่ หมู่บ้านคินตามณี หมู่บ้านที่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่ามกลางวิวทิวทัศน์อัน งดงามของ ภูเขาไฟบาร์ตูร์ ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้านคินตามณี ตั้งอยู่บนระดับความสูง 1,717 เมตร
บ่าย
 
ชม ภูเขาไฟกูนุงบาร์ตูร์ เป็นหุบเขาที่งดงาม มีหมอกปกคลุมอย่างสวยงาม บริเวณนี้จะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ใกล้กับภูเขาไฟ คือ ทะเลสาบบาร์ตูร์ เป็นทะเลสาบซึ่งเกิดจากการยุบตัวของ ภูเขาไฟ ดาเนา บาร์ตูร์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดและตั้งอยู่บนหลุมปล่องภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น นำท่านสู่ วัดปุราเตียร์ตาอัมปีล (PURA TIRTA EMPUL TEMPLE) หรือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดท่านจะได้พบกับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันนี้ยังมีน้ำผุดขึ้นมาตลอดเวลา เชื่อกันว่าพระอินทร์ทรงสร้างขึ้นตอนที่เจาะพื้นพิภพเพื่อสร้างบ่อน้ำอมฤตชุบชีวิตนักรบของพระองค์ ว่ากันว่าน้ำ ในสระมีอำนาจในการรักษาโรคภัยต่างๆ จึงมีผู้คนจำนวนมากพากันมาอาบชำระ ล้างร่างกายเพื่อรักษาโรคและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จากนั้นอิสระให้เวลาท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองราคาถูกมากมายเช่น ผ้าพันคอ ผ้าโสร่งพื้นเมือง กระเป๋าหนัง ตุ๊กตาไม้แกะสลัก พวงกุญแจ ฯลฯ ที่ ตลาดปราบเซียน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมือง ระหว่างทางท่านจะได้พบเห็นชีวิตชาวบาหลีในชนบทตลอดสองข้างทางที่รถแล่นผ่าน ประทับใจไปกับชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเหมือนเช่นอดีตตลอดสองข้างทาง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ ตลาดอูบุด ศูนย์กลางของงานศิลปะของบาหลีและของฝากราคาถูกมากมาย แบบที่ใครได้มาเยือนเกาะแห่งนี้แล้วต้องไม่พลาดการมาที่นี่
เย็น
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Neo Kuta Jelantik Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ วัดปูราตามันอายุน (Pura Taman Ayun) หรือ วัดเม็งวี ราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากวัดเม็งวีเรานำท่านขึ้นสู่ทางตอน เหนือสู่ เขตเบดูกูล(Bedugul) ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพของบาหลีทางใต้ รวมทั้งภาพนาข้าวขั้นบันไดจากที่ราบสูงทางตอนเหนือ จากนั้นเรานำท่านไปยัง ทะเลสาบบราตัน (Lake Bratan) เพื่อไปสู่ วัดอูลันดานูบราตัน(Pura Ulun Danu Bratan) เป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบ มีฉากหลังเป็นภูเขาไฟ วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่ชาวเบดูกูลสร้างขึ้นเพื่อสักการะบูชาพระแม่แห่งทะเลสาบของพวกเขา จากนั้นเราจะพาท่านแวะตลาดผลไม้ของชาวเบดูกุลโดยเฉพาะสตอเบอรี่ผลใหญ่ หรือผลไม้อื่นๆที่หาชิมไม่ได้ในเมืองไทย เช่น สละบาหลี
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
ผ่าน ชมนาข้าวขั้นบันไดอันเขียวขจีวิวของนาข้าขั้นบันไดแห่งนี้ถือว่าเป็นวิวที่สวยที่สุดในเกาะบาหลีจากนั้นนำท่านไปยัง วิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจาก การกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาด จีน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัสดงได้จากชายฝั่งข้างเคียง
ค่ำ
 
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Neo Kuta Jelantik Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมโรงงานกาแฟอโรมาเธอราพี ให้ท่านได้เลือกชิมและเลือกซื้อเป็นของฝากคนทางบ้าน จนสมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนูราลัย ระหว่างทางผ่านชม อนุสาวรีย์ Ramayana
11.55 น.
 
เดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD397
15.15 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X