ITC QR101 ทัวร์ EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน บิน QR
ITC QR101 ทัวร์ EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน บิน QR
ทัวร์ ยุโรป
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ยุโรป ยุโรปตะวันออก
ยุโรป เยอรมัน
ยุโรป ออสเตรีย
ยุโรป สาธารณรัฐเช็ก
ยุโรป ฮังการี
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ ITC QR101
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา
X X X
  2 สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค
X
Holiday Inn Munich - City East Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3 มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice
CPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดับใกล้เคียงกัน
  4 Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก
Hotel Duo หรือระดับใกล้เคียงกัน
  5 สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า
Holiday inn Bratislava หรือระดับใกล้เคียงกัน
  6 บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
X
Mercure Budapest Buda Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  7 บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานูบ
X
  8 ท่าอากาศยานโดฮา –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : สนามบินมิวนิค – โฮเอินชวังเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานชไตน์ - มิวนิค
อาหาร : X   
โรงแรม : Holiday Inn Munich - City East Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

3
สถานที่ : มิวนิค – ซาลซ์บูร์ก– ฮัลล์สตัทท์- Ceske Budejovice
อาหาร :    
โรงแรม : CPI Hotels, a.s. – Clarion Congress Hotel Ceske Budejovice หรือระดับใกล้เคียงกัน

4
สถานที่ : Ceske Budejovice - เชสกี้ ครุมลอฟ - เมืองคาร์โลวี่ วารี – ปราก สาธารณรัฐเช็ก
อาหาร :    
โรงแรม : Hotel Duo หรือระดับใกล้เคียงกัน

5
สถานที่ : สะพานชาร์ลส์ – ปราสาทปราก – กรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย - ปราสาทบาติสลาว่า
อาหาร :    
โรงแรม : Holiday inn Bratislava หรือระดับใกล้เคียงกัน

6
สถานที่ : บราติสลาว่า – เวียนนา – ชมพระราชวังเชินบรุนน์ - McArthurGlen Outlet in Parndof – บูดาเบส
อาหาร :   X  
โรงแรม : Mercure Budapest Buda Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

7
สถานที่ : บูดาเบส - Castle Hill – ป้อมชาวประมง - ล่องแม่น้ำดานูบ
อาหาร :    X
โรงแรม :

8
สถานที่ : ท่าอากาศยานโดฮา –ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ITC QR101 ทัวร์ EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8 วัน 5 คืน บิน QR

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
09 - 16 ต.ค. 61
49,900
49,900
49,900
49,900
62,400
-
SOLD OUT
18 - 25 ต.ค. 61
49,900
49,900
49,900
49,900
62,400
-
SOLD OUT
15 - 22 พ.ย. 61
49,900
49,900
49,900
49,900
62,400
-
29 พ.ย. 61 - 06 ธ.ค. 62
49,900
49,900
49,900
49,900
62,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

18.00 น.
 
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรโดยสารและโหลดกระเป๋าสัมภาระ
20.25 น.
 
ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงโดฮา เที่ยวบินที่ QR835
23.10น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

วันที่สอง

01.50 น.
 
ออกเดินทางต่อโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR059
07.00 น.
 
เดินทางถึงท่าอากาศยานมิวนิค ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 5 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านเดินทางสู่โฮเอินชวังเกา(Hohenschwangau) (ระยะทาง 127 กม./2ชม.) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรียเพื่อนำท่านเดินทางขึ้นปราสาทโดย Shuttle bus สู่ปราสาทเข้าชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาดุจปราสาทในเทพนิยาย สร้างในสมัยพระเจ้าลุดวิจที่ 2 แห่งบาวาเรีย ในช่วง ค.ศ. 1845-86 เป็นปราสาทที่งดงามมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ด วากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่1 เมนูอาหารท้องถิ่นขาหมูเยอรมัน
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่เมืองมิวนิค (Munich) อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี (ระยะทาง 124 กม./2ชม.) และเป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ โดยรัฐบาวาเรียเคยเป็นรัฐอิสระปกครองด้วยกษัตริย์มาก่อน ก่อนที่จะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเยอรมนี จึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นของตัวเองทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และอาหารอันเลื่องชื่อ ซึ่งได้แก่ ไส้กรอกเยอรมัน ขาหมูทอด เพรทเซล และเบียร์ นำท่านเที่ยวชมไฮไลท์เด่นของเมืองถ่ายรูปด้านนอก ไม่ว่าจะเป็น อลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) สนามฟุตบอลที่ได้รับฉายาว่าเป็นเรือยาง ด้วยรูปร่างลักษณ