ITC TK94 ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน บิน TK
ITC TK94 ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน บิน TK
ทัวร์ ยุโรป ตุรกี
ยุโรป ยุโรปราคาถูก
ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 32,888
รหัสทัวร์ ITC TK94
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
  2 ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช
X
Ramada Encore Bayrampasa หรือระดับใกล้เคียงกัน
  3 อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์
Armis Hotel Izmir หรือระดับใกล้เคียงกัน
  4 อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
Ninova Thermal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  5 ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
Avrasya Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  6 เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – Jewellery Shop - กรุงอังการา
Turist Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
  7 อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop - ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
  8 ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ฮิปโปโดม - สุเหร่าสีน้ำเงิน - สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – เยเรบาตัน – พระราชวังทอปกาปี - พระราชวังโดลมาบาห์เช
อาหาร : X   
โรงแรม : Ramada Encore Bayrampasa หรือระดับใกล้เคียงกัน

3
สถานที่ : อิสตันบูล - เมืองบูร์ซา - มัสยิด Grand Mosque – ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา - เมืองอิชเมียร์
อาหาร :    
โรงแรม : Armis Hotel Izmir หรือระดับใกล้เคียงกัน

4
สถานที่ : อิซเมียร์ - เมืองโบราณเอฟฟิซุส - บ้านพระแม่มารี - ช้อปปิ้งร้านเครื่องหนัง - เมืองปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย (ปามุคคาเล่)
อาหาร :    
โรงแรม : Ninova Thermal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

5
สถานที่ : ปามุคคาเล่ - เมืองคอนย่า - คัปปาโดเกีย - คาราวานสไลน์ – นครใต้ดินชาดัค - ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance)
อาหาร :    
โรงแรม : Avrasya Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

6
สถานที่ : เมืองเกอเรเม - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง – คัปปาโดเกีย – โรงงานทอพรม – โรงงานเซรามิค – Jewellery Shop - กรุงอังการา
อาหาร :    
โรงแรม : Turist Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

7
สถานที่ : อังการา – กรุงอิสตันบูล – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – Candy Shop - ตลาดสไปซ์ – ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล
อาหาร :    
โรงแรม :

8
สถานที่ : ท่าอากาศยานอตาเติร์ก อิสตันบูล - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
ITC TK94 ทัวร์ ตุรกี อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน บิน TK

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
24 - 31 ต.ค. 61
36,888
36,888
36,888
36,888
44,388
-
07 - 14 พ.ย. 61
35,888
35,888
35,888
35,888
43,388
-
21 - 28 พ.ย. 61
35,888
35,888
35,888
35,888
43,388
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

18.30 น.
 
พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศประตู 10 เคาน์เตอร์ U ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ Turkish Airlines เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า
21.45 น.
 
ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี สายการบิน Turkish Airlines โดยเที่ยวบิน TK065 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

วันที่สอง

04.00 น.
 
เดินทางถึง ท่าอากาศยานอตาเติร์ก (Ataturk Airport) เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล (Istanbul) (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) เมืองสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เดิมชื่อ คอนสแตนติโนเปิล เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่งThrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้นส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่1) หลังทานอาหารนำท่านชม ฮิปโปโดม (Hippodrome) ตั้งอยู่ที่จัตุรัสสุลต่านอาเหม็ดซึ่งคั่นระหว่างมหาวิหารโซเฟีย Hagia Sophia และ มัสยิดสีน้ำเงิน เป็นสิ่งก่อสร้างสมัยกรีก เมื่อ ค.ศ.203 ใช้เป็นสนามแข่งม้าและแข่งรถศึก(Chariot Racing)ที่นี่จะมีเสาสำคัญ 3 ต้นคือ เสาคอนสแตนตินที่ 7, เสาอิยิปต์ (Obelisk of Thutmose) และเสารูปงู นำท่านชมสุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง ชื่อนี้ได้มาจากกระเบื้องเคลือบสีน้ำเงินที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน และถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1 ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 7 ปี (ภายในอาจมีการปรับปรุง ทำให้บางช่วงไม่สามารถชมด้านในได้) จากนั้นชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน พิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนา นิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง หนึ่ง และ ถือเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง จุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ (ปิดเข้าชมทุกวันจันทร์) จากนั้นนำท่านเข้าชมอ่างเก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน (Yerebatan Saray or The Underground Cistern) ซึ่งเป็นอุโมงค์เก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครอิสตันบูล สามารถเก็บน้ำได้มากถึง 88,000 ลูกบาศก์เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 6 กว้าง 70 เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 8 เมตร ภายในอุโมงค์ มีเสากรีกต้นสูงใหญ่ค้ำเรียงรายเป็นแถวถึง 336 ต้น และมีเสาต้นที่เด่นมากคือ เสาเมดูซ่า อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมความงามใต้ดินของอุโมงค์เก็บน้ำขนาดใหญ่
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่2)
บ่าย
 
นำท่านเข้าชม พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ออตโตมัน ปัจจุบันพระราชวังทอปกาปีกลายเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ใช้เก็บมหาสมบัติอันล้ำค่าอาทิ เช่น เพชร 96 กะรัต กริชทองประดับมรกต เครื่องลายครามจากจีน หยก มรกต ทับทิม และเครื่องทรงของสุลต่านฯลฯ(ปิดเข้าชมทุกวันอังคาร) จากนั้นนำท่านชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (Dolmabahce Palace) ซึ่งใช้เวลาก่ อสร้างถึง 12 ปี ผสมผสานศิลปะแบบพระราชวังยุโรปกับแบบอาหรับอย่างสวยงาม ชมโคมไฟระย้าขนาดใหญ่น้ำหนักถึง 4.5 ตัน เครื่องแก้วเจียระไน และพรมทอผืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่3) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก: Ramada Encore Bayrampasa หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4) นำท่านเดินทางสู่ เมืองบูร์ซา (Bursa) (ระยะทาง 154ก.ม./2.30ช.ม.) นำท่านชมความงามของมัสยิดเก่าแก่ Bursa Grand Mosque ภายในจะพบกับผลงานอันละเอียดอ่อน และประณีตของงานกระเบื้องประดับที่มีสีสันลวดรายที่ละเอียด และซับซ้อนอย่างพิสดารทั้งลายรูปวงกลม รูปดาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามและรูปเรขาคณิต ให้ท่านได้ชมความสวยงามของตัวเมืองที่ในอดีตกษัตริย์ที่เคยปกครองอาณาจักรออตโตมาน ได้ใช้เมืองนี้เป็นที่ฝังศพ และนอกจากนั้นยังถูกตกแต่งให้เป็นสวนที่สวยงาม ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ที่เขียวชอุ่มเป็นจำนวนมาก จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีสีเขียว Green Bursa สุสานสีเขียว Green Tomb สุเหร่าสีเขียว หรือ Yesil Mosque สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา ที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองบูร์ซาถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1491 - 1421 โดยสถาปนิกชื่อ Haci Ivaz Pasa โดยใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเบอร์ซา อาคารสุเหร่ามีความโดดเด่นด้วยการใช้กระเบื้องหินอ่อนสีฟ้าเขียวในการตกแต่ง ผนังและเพดาน ด้านในก็ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องโมเสคสีฟ้าเขียวเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ภายในสุเหร่าแห่งนี้ยังมีที่บรรจุศพของสุลต่านเมห์เมดที่ 1 และครอบครัว สถานที่แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศตุรกี
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่5)
บ่าย
 
นำท่านช้อปปิ้ง ตลาดผ้าไหมเมืองบูร์ซา Bursa Silk Market ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากทะเลมาร์มามากนัก โดยตลาดแห่งนี้ค้าขายผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมเป็นหลัก โดยเฉพาะผ้าคลุมศีรษะลวดลายพื้นเมืองจะขายดีเป็นพิเศษ อันเนื่องมาจากตุรกีเป็นประเทศที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากอีกหนึ่งประเทศ ซึ่งนอกจากผ้าคลุมแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าหลากหลายแบบ และด้วยสีสันของผ้าไหมที่สดใสนี่เองที่ทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นตลาดที่สวยงามที่สุด จนครั้งหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ควีนอลิซาเบท แห่งอังกฤษเคยมาเยือนด้วย สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ Izmir (ระยะทาง 330 กิโลเมตร / 4.20 ชั่วโมง) เป็นเมืองเก่าแก่ รายล้อมด้วยหุบเขา แต่ก็มีส่วนที่ติดทะเลอยู่บ้างเสมือนเป็นเมืองตากอากาศแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรป
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่6) ที่พัก: Armis Hotel Izmir หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7) นำท่านสู่ เมืองโบราณเอฟฟิซุส City of Ephesus อาคารที่เป็นสัญลักษณ์ของนครเอฟฟิซุส คือ ห้องสมุดของเซลซุส Library of Celsus และอาคารสำคัญอีกแห่งคือวิหารแห่งจักรพรรดิเฮเดรียน Temple of Hadrian สร้างขึ้นถวายแด่จักรพรรดิเฮเดรียน ความโดเด่นของวิหารแห่งนี้คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มาก จากนั้นปิดท้ายกันที่สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในนครเอฟฟิซุส คือ โรงละคร Great Theatre ซึ่งสร้างโดยสกัดเข้าไปในไหล่เขาให้เป็นที่นั่ง สามารถจุคนได้ถึง 25,000 คน ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 10 ของประชากรในยุคนั้น สร้างสมัยกรีกโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านพระแม่มารี House of Virgin Mary ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหาริย์โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมัน ชื่อ แอนนา แคเธอรีน เอมเมอริช Anna Catherine Emmerich ในปี ค.ศ. 1774-1824 ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง เมื่อเธอเสียชีวิตลงมีคนพยายามสืบเสาะค้นหาบ้านหลังนี้ จนพบในปี ค.ศ. 1891 ปัจจุบันบ้านพระแม่มารีได้รับการบูรณะเป็นบ้านอิฐชั้นเดียว ภายในมีรูปปั้นของพระแม่มารี ซึ่งพระสันตะปาปา โป๊ปเบเนดิกส์ที่ 16 ได้เคยเสด็จเยือนที่นี่ บริเวณด้านนอกของบ้านมีก๊อกน้ำสามก๊อกที่เชื่อว่าเป็นก๊อกน้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ แทนความเชื่อในเรื่อง สุขภาพ ความร่ำรวย และความรัก ถัดจากก๊อกน้ำเป็น กำแพงอธิษฐาน ซึ่งมีความเชื่อว่า หากต้องการให้สิ่งที่ปรารถนาเป็นความจริงให้เขียนลงในผ้าฝ้าย แล้วนำไปผูกไว้แล้วอธิษฐาน นำท่านช้อปปิ้ง ณ ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง ซึ่งตุรกีเป็นประเทศที่ผลิตหนังที่มีคุณภาพที่สุด อีกทั้งยังผลิตเสื้อหนังส่งให้กับแบรนด์ดังในอิตาลี เช่น Versace , Prada , Michael Kors อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่8)
บ่าย
 
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ Pamukkale (ระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) คำว่า “ปามุคคาเล่” ในภาษาตุรกี หมายถึง “ปราสาทปุยฝ้าย” Pamuk หมายถึง ปุยฝ้าย และ Kale หมายถึง ปราสาท เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูน (แคลเซี่ยมออกไซด์) ผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” ที่ตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศเหนือ รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศเกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามแปลกตาและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน จนทำให้ ปามุคคาเล่ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1988 นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาล่ เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน นำท่านชมหน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำ แร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างมหัศจรรย์ น้ำแร่นี้มีอุณหภูมิประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส ประชาชนจึงนิยมไปอาบหรือนำมาดื่ม เพราะเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการรักษาโรคหัวใจ โรคไขข้ออักเสบ ความดันโลหิตสูง โรคทางเดินปัสสาวะ และโรคไต ในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่าน้ำพุร้อนสามารถรักษาโรคได้ นำท่านชมเมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1แห่งแพร์กามุม
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่9) ที่พัก: Ninova Thermal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่10) นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองคอนย่า Konya (402 ก.ม./ 5 ช.ม.) เป็นเมืองที่นิยมใช้เป็นจุดพักของการเดินทางในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจุกเติร์ก ซึ่งเป็นอาณาจักรแห่งแรกของชาวเติร์กในตุรกี หรือที่ยุคนั้นเรียกอนาโตเลียเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (มื้อที่11)
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคัปปาโดเกีย Cappadocia (ระยะทาง 236 กิโลเมตร ใช้เวลานั่งรถประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก เมืองที่มีลักษณะภูมิประเทศสวยงามมาก ระหว่างทางแวะถ่ายรูป คาราวานสไลน์ ที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Han Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดินเคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน นำท่านชม นครใต้ดินชาดัค Underground City of Chadak เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรู เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้งห้อง โถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่12) ชมระบำหน้าท้อง (Belly dance) และการแสดงพื้นเมืองต่างๆของตุรกีอันลือชื่อที่น่าตื่นตาตื่นใจ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม พัก: Avrasya Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่13) หมายเหตุ: สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 05.00 น.เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน 1ท่าน ราคาประมาณ 220 USD ) หรือถ้าหากใครอยากสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการนั่งรถ Jeep Safari ลัดเลาะไปตามแกรนด์แคนยอน ตรอกซอกเขาที่เป็นรูปทรงต่างๆ ได้เห็นปล่องภูเขาไฟในอีกมุมมองหนึ่ง ให้ท่านได้แวะถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม (ค่าทัวร์ไม่รวมค่ารถJeep 1ท่าน ราคาประมาณ 120 USD ) นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) นำท่านเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Goreme Open-Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารพื้นเมือง (มื้อที่14)
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่คัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดิน มาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพเป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า และได้รับการแต่งตั้งจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี เข้าชมบ้านชนพื้นเมือง Local Cave House ของชาวพื้นเมือง Cappadocia พร้อมดื่มชา กาแฟ เนื่องจากธรรมเนียมของชาวเมืองตุรกี เมื่อมีผู้มาเยี่ยมเยียนก็จะมอบชา กาแฟ เป็น Welcome drink เพื่อแสดงถึงน้ำใจและมิตรภาพระหว่างเพื่อนใหม่ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพบ้านพื้นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ นำท่านเดินทางชม โรงงานทอพรม (Carpet) โรงงานเซรามิค (Pottery)และร้านจิวเวอร์รี่ Jewellery อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอังการา Ankara (ระยะทาง 287 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.45 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บริเวณกลางคาบสมุทรอานาโตเลีย เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากอิสตันบูล ระหว่างทางแวะเที่ยวชมความสวยงามของ ทะเลสาบเกลือ (LAKE TUZ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่15) ที่พัก: Turist Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่16) เดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล Istanbul (ระยะทาง 450 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.20ช.ม.)
เที่ยง
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (มื้อที่17)
บ่าย
 
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ซึ่งเป็นช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้น ประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมา พบกันที่นี่ นอกจากความ สวยงามแล้ว ช่องแคบบอสฟอรัสยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญยิ่งในการป้องกันประเทศตุรกีอีกด้วย ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็นพระราชวังโดลมาบาห์เช่หรือบ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้ง Candy Shop และ ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากได้ในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชาหรือกาแฟ รวมถึงผลไม้อบแห้งอันขึ้นชื่0.อของตุรกี อย่าง แอปริคอท หรือจะเป็นถั่วพิทาชิโอซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมาย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน (มื้อที่18) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ

วันที่แปด

01.25 น
 
ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK068
15.00 น.
 
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X