In Love Russia มอสโคว์ มูร์มัสค์
In Love Russia มอสโคว์ มูร์มัสค์
ทัวร์ ยุโรป รัสเซีย
ราคาเริ่มต้น 52,900
รหัสทัวร์ SG : SMRU-W51387
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
X X X
  2 เตหะราน - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
X
Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า
  3 มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือ
  4 อนุสาวรีย์อโลชา - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า
  5 เมืองมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์
Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า
  6 พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต
Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า
  7 มอสโคว์ - เตหะราน
X X
  8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) - เตหะราน
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : เตหะราน - มอสโคว์ - จัตุรัสแดง - ห้างสรรพสินค้ากุม
อาหาร : X   
โรงแรม : Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - หมู่บ้านซามิ - Snow Mobile - ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือ

4
สถานที่ : อนุสาวรีย์อโลชา - พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็ง - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ - ตามล่าหาแสงเหนือ
อาหาร :    
โรงแรม : Park Inn by Radisson Polarnie Zori หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เมืองมูร์มันสค์ - มอสโคว์ - วิหารเซนต์ซาเวียร์
อาหาร :    
โรงแรม : Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : พระราชวังเครมลิน - สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ - ถนนอารบัต
อาหาร :    
โรงแรม : Izmaylovo Gamma หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : มอสโคว์ - เตหะราน
อาหาร :   X  X
โรงแรม :

8
สถานที่ : สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
In Love Russia มอสโคว์ มูร์มัสค์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com