JEJU SPECIAL WINTER เกาหลี
JEJU SPECIAL WINTER  เกาหลี
ทัวร์ เกาหลี เกาหลี ราคาถูก
ราคาเริ่มต้น 9,100
รหัสทัวร์ T02
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
X X X
  2 วันที่สองของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค
X
Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
  3 วันที่สามของการเดินทาง ร้านน้ามันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี
Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
  4 วันที่สี่ของการเดินทาง ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : วันแรกของการเดินทาง สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : วันที่สองของการเดินทาง อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค
อาหาร : X   
โรงแรม : Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : วันที่สามของการเดินทาง ร้านน้ามันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้า - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี
อาหาร :    
โรงแรม : Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : วันที่สี่ของการเดินทาง ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ
อาหาร :    X
โรงแรม :
JEJU SPECIAL WINTER เกาหลี

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
01 - 04 ธ.ค. 61
12,400
12,400
 
12,400
17,300
-
02 - 05 ธ.ค. 61
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
03 - 06 ธ.ค. 61
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
04 - 07 ธ.ค. 61
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
05 - 08 ธ.ค. 61
12,400
12,400
 
12,400
17,300
-
06 - 09 ธ.ค. 61
16,700
16,700
 
16,700
21,600
-
07 - 10 ธ.ค. 61
19,700
19,700
 
19,700
24,600
-
08 - 11 ธ.ค. 61
14,700
14,700
 
14,700
19,600
-
09 - 12 ธ.ค. 61
12,400
12,400
 
12,400
17,300
-
10 - 13 ธ.ค. 61
12,100
12,100
 
12,100
17,300
-
11 - 14 ธ.ค. 61
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
12 - 15 ธ.ค. 61
12,400
12,400
 
12,400
17,300
-
13 - 16 ธ.ค. 61
12,700
12,700
 
12,700
17,600
-
14 - 17 ธ.ค. 61
12,700
12,700
 
12,700
17,600
-
15 - 18 ธ.ค. 61
12,400
12,400
 
12,400
17,300
-
16 - 19 ธ.ค. 61
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
17 - 20 ธ.ค. 61
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
18 - 21 ธ.ค. 61
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
19 - 22 ธ.ค. 61
13,400
13,400
 
13,400
18,300
-
20 - 23 ธ.ค. 61
13,700
13,700
 
13,700
18,600
-
21 - 24 ธ.ค. 61
13,700
13,700
 
13,700
18,600
-
22 - 25 ธ.ค. 61
14,100
14,100
 
14,100
19,000
-
23 - 26 ธ.ค. 61
14,100
14,100
 
14,100
19,000
-
24 - 27 ธ.ค. 61
14,100
14,100
 
14,100
19,000
-
25 - 28 ธ.ค. 61
14,700
14,700
 
14,700
19,600
-
26 - 29 ธ.ค. 61
16,700
16,700
 
16,700
21,600
-
27 - 30 ธ.ค. 61
19,700
19,700
 
19,700
24,600
-
28 - 31 ธ.ค. 61
22,700
22,700
 
22,700
27,600
-
29 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
21,700
21,700
 
21,700
26,600
-
30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
19,700
19,700
 
19,700
24,600
-
31 ธ.ค. 61 - 03 ม.ค. 62
16,700
16,700
 
16,700
21,600
-
01 - 04 ม.ค. 62
13,400
13,400
 
13,400
18,300
-
02 - 05 ม.ค. 62
13,400
13,400
 
13,400
18,300
-
03 - 06 ม.ค. 62
13,400
13,400
 
13,400
18,300
-
04 - 07 ม.ค. 62
13,400
13,400
 
13,400
18,300
-
05 - 08 ม.ค. 62
12,400
12,400
 
12,400
17,300
-
06 - 09 ม.ค. 62
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
07 - 10 ม.ค. 62
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
08 - 11 ม.ค. 62
12,100
12,100
 
12,100
17,000
-
09 - 12 ม.ค. 62
12,400
12,400
 
12,400
17,300
-
10 - 13 ม.ค. 62
12,700
12,700
 
12,700
17,600
-
11 - 14 ม.ค. 62
12,700
12,700
 
12,700
17,600
-
12 - 15 ม.ค. 62
12,400
12,400
 
12,400
17,300
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรกของการเดินทาง
 
สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
23.00-23.30 น.
 
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ..... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ..... โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร
วันที่ 2
 
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค
02.35-03.05 น.
 
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเป็นสายการบินน้องใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ที่เพิ่งเข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบินคุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเที่ยวบินทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินที่มีระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างดีเยี่ยม
วันที่ 3
 
ร้านน้ำมันสน - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ชายหาดวอลจองรี
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก จากนั้นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตู้ปลาจำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้ำให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอันน่ารักจะทำให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตัว และมีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ที่นักประดาน้ำต้องใช้ทักษะและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา จากนั้นนำท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน
กลางวัน
 
อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะนำ จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหสำหรับทำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สำหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหสำหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนำผลเบอร์รี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนำมารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย ปัจจุบันนี้กลายเป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือนักดำน้ำที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝั่งของเกาะเชจูด้วยวิธีการตามแบบฉบับดั้งเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกให้ แฮนยอเป็นนางเงือกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ภายในพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจัดแสดง เป็นอาคารและวัตถุบอกเล่า เรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งข้าวของ เครื่องใช้ที่นำมาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมัยก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบายตา และที่สำคัญคือมีกฎห้ามไม่ให้ผู้ชายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปัจจุบันจะมีชุดที่รัดรูปเต็มตัวคล้ายกับนักประดาน้ำสีดำโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกันน้ำ เคียว ถุงตาข่ายและหินตะกั่วร้อยเพื่อถ่วงน้ำหนัก ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที่ดำลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ดำลงไปได้โดยไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั้นมีความแข็งแกร่งส่วนอาหารที่หามาได้นั้นก็มีหลากหลายทั้งสาหร่าย หอยเป๋าฮื้อ เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะท้องถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีวันหยุดประจำ) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ำทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยิบระยับนั้นดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม เป็นชายหาดที่ผู้คนเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน บริเวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารักกับบรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส
เย็น
 
อาหารเย็นพร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู เมนูประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง ทางเกาะเชจูขึ้นชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ จากนั้นพาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4
 
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - กรุงเทพ
เช้า
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น จากนั้นพาทุกท่านชม ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซึ่งถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเชจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสำอางค์ชั้นนำ Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครืองสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ำแตก , BB Cream , etc
กลางวัน
 
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ำปลี เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้
21:30 น.
 
เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551 เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X