JFH EMJH0916 เรือสำราญ EMERALD PRINCESS ซีแอตเทิล เคทชิเกน จูโน่ สแกกเวย์ วิกตอเรีย 11 วัน
JFH EMJH0916 เรือสำราญ EMERALD PRINCESS ซีแอตเทิล เคทชิเกน จูโน่ สแกกเวย์ วิกตอเรีย 11 วัน
ทัวร์ เรือสำราญ
ราคาเริ่มต้น 109,999
รหัสทัวร์ JFH EMJH0916
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
สายการบิน
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล
X X X
  2 ซีแอตเทิล – ล่องเรือ Emerald Princess
เรือสำราญ Emerald Princess
  3 ล่องน่านน้ำสากล
เรือสำราญ Emerald Princess
  4 เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า
เรือสำราญ Emerald Princess
  5 Tracy Arm Fjord – เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
เรือสำราญ Emerald Princess
  6 เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
เรือสำราญ Emerald Princess
  7 ล่องน่านน้ำสากล
เรือสำราญ Emerald Princess
  8 เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา
เรือสำราญ Emerald Princess
  9 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
X
  10 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
X X X
  11 ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ซีแอตเทิล – ล่องเรือ Emerald Princess
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Emerald Princess

3
สถานที่ : ล่องน่านน้ำสากล
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Emerald Princess

4
สถานที่ : เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Emerald Princess

5
สถานที่ : Tracy Arm Fjord – เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Emerald Princess

6
สถานที่ : เมืองสแกกเวย์, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Emerald Princess

7
สถานที่ : ล่องน่านน้ำสากล
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Emerald Princess

8
สถานที่ : เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา
อาหาร :    
โรงแรม : เรือสำราญ Emerald Princess

9
สถานที่ : เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
อาหาร :    X
โรงแรม :

10
สถานที่ : เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

11
สถานที่ : ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
JFH EMJH0916 เรือสำราญ EMERALD PRINCESS ซีแอตเทิล เคทชิเกน จูโน่ สแกกเวย์ วิกตอเรีย 11 วัน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

13.00 น.
 
พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Qประตูทางเข้าที่ 8 อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน อีวีเอ แอร์ (EVA Airways)
16.25 น.
 
ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน เมืองไปทเป ประเทศไต้หวัน โดยเที่ยวบินBR068
21.15 น.
 
เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวันเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
23.40 น.
 
ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน สู่สนามบินซีแอตเทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบิน BR026 ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **********
19.30 น.
 
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกา ตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งช้ากว่าประเทศไทย 15 จากนั้นผ่านพิธีการตรวจหนังสือเดินทาง และศุลกากร นำท่านโดยสารรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่โรงแรมที่พัก Double Tree by Hilton Hotel Seattle Airport หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.
 
นำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเทิล (Seattle)เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของ มลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเท่านั้น "นครซีแอตเทิล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติกของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆ คนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเทิลยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเทิลเป็น 1 ใน 10 สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเทิล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึก ที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง จากนั้นนำท่านสัมผัสความเก่าแก่ของเมืองที่ ไพโอเนียร์ สแควร์ (Pioneer Square)ซึ่งถือว่าเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดในซีแอตเทิล ที่นี่มีร้านแกลเลอรี่ที่จัดแสดงงานศิลปะของศิลปินชื่อดัง, ห้องอาหาร, ร้านหนังสือ และเครื่องประดับมากมาย นำท่านแวะถ่ายรูปกับ สมิท ทาวเวอร์ (Smith Tower) อาคารที่สร้างขึ้นใน ปี ค.ศ. 1914 จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ประจำเมืองซีแอตเติล ที่มีความสวยงามและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวซีแอตเทิล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สเปซ นีดเดิล (Space Needle)สัญลักษณ์ของซีแอตเทิล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเทิลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายใน สเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซีแอตเทิล เพื่อทำการเช็คอินขึ้นเรือสำราญEmerald Princess ซึ่งเป็นเรือสำราญสัญชาติอเมริกัน ที่พร้อมให้บริการในระดับสากล และเมื่อขึ้นมาบนเรือสำราญแล้ว (หากเวลาเอื้ออำนวย) เจ้าหน้าที่จะพาท่านเดินชมภายในเรือสำราญเพื่อรับทราบถึงรายละเอียดและสถานที่ต่างๆ บนเรือสำราญ ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ช.ม. ตามห้องอาหารต่างๆ ก่อนรับประทานอาหารค่ำ *** ก่อนที่เรือสำราญจะทำการถอนสมอออกเดินทาง ทางเรือจะมีการซ้อมหนีภัยตามหลักสากล (Muster Drill) ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านมารายงานตัวยังจุดที่กำหนดไว้ โดยสังเกตจุดรวมพลของแต่ล่ะท่านได้ที่แผ่นป้ายด้านหลังประตูห้องพักของท่าน***
16.00 น.
 
เรือสำราญออกจากท่าเรือซีแอตเทิล มุ่งหน้าสู่เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ไม่ว่าจะเป็นสปา, ซาวน่า, ห้องอาหารบุปเฟ่ต์, ร้านขายสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกมากมาย ***ท่านสามารถรับทราบรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เรือสำราญ Emerald Princess จะจัดขึ้นในวันถัดไปได้จากเอกสาร Princess Patterที่จะส่งถึงห้องพักของท่านทุกคืน***

วันที่สาม

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่สี่

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
06.30 น.
 
เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเคทชิเกน รัฐอลาก้า
09.00 น.
 
นำท่านสู่ เมืองเคทชิเกน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่าเป็น เมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles)ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็น เมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลา และกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณของปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ มาสร้างบ้านพักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีต เพื่อให้คนรุ่นหลังที่มา เที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย หัวหน้าทัวร์จะนำท่านเที่ยวชมย่านชุมชนที่โด่งดังในอดีต ครีก สตรีท (Creek Street)เป็นที่ชุมนุม ของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์“บ้านดอลลี่”สถานที่หาความ สำราญของชายหนุ่มในอดีต จากนั้นให้ท่านได้เดินชมเมืองเคทชิเกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิเกน ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ Note: เคทซิเกน เป็นเมืองที่ฝนตกบ่อยมากแทบทุกวันและวันละหลายครั้ง จึงควรพกร่มและเสื้อกันฝนไปด้วย ของฝากยอดนิยมประจำเมืองนี้คือ อาหารกระป๋องที่ทำมาจากปลาเซลมอน
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
บ่าย
 
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถลงไปเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ทำมาจากปลาเซลมอน ได้ที่ร้านจำหน่ายของฝากต่างๆ
15.00 น.
 
เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือเมืองเคทชิเกน เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่ อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน่ ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่ห้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
05.00 – 09.00 น.
 
เรือสำราญฯ เริ่มล่องเข้าสู่ Tracy Arm Fjordsซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก ทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโก ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาและธารน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในอลาสก้า หากโชคดีท่านอาจจะได้ยินเสียงการแยกตัวเป็นแผ่นตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข็งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงดังกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรียบมิได้อีกแล้วในโลก ให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนได้ Note: ก่อนเรือจะแล่นเข้าใกล้ธารน้ำแข็ง ให้ท่านเตรียมจองพื้นที่ส่วนตัวประจำดาดฟ้าเรือให้ดี เพราะจะมีคนจำนวนมากมาแย่งกันเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด ควรเตรียมอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม เพราะเมื่อเรือแล่นเข้าใกล้ธารน้ำแข็งอุณหภูมิอาจจะลดลงจนถึงศูนย์องศา และควรนำกล้องส่องทางไกลไปด้วยเพื่อจะได้เห็นภาพธารน้ำแข็งละลายตัวอย่างชัดเจน
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
12.30 น.
 
เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองจูโน่ รัฐอลาสก้า เมืองจูโน่เรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีธารน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ซึ่งมีธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier)เป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ - MENDENHALL GLACIER & MOUNT ROBERTS TRAMWAY (CODE JNU105)- USD 69.95 / ท่าน ทัวร์นี้จะนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) เพื่อเข้าชมธารน้ำแข็งยักษ์ เมนเดลฮอลล์ กลาเซียร์ (Mendenhall Glacier)ซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 ไมล์ มีน้ำแข็งปกคลุมหนากว่า 100 ฟุต ท่านจะได้สัมผัสกับทุ่งน้ำแข็งที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สัมผัสบรรยากาศทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่เต็มพื้นที่ จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของยอดเขา ซึ่งท่านจะได้พบกับทิวทัศน์ของเมืองจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ - MENDENHALL GLACIER HELICOPTER TOUR (CODE JNU810) – USD 349.95/ท่าน ทัวร์นี้จะนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติ ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ (Mendenhall Glacier National Park) โดยนั่งเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งท่านได้ชมวิวของธารน้ำแข็งฯ จากมุมสูง และท่านยังจะได้มีโอกาสเดินบนธารน้ำแข็งฯ แห่งนี้ด้วย
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
22.00 น.
 
เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือเมืองจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองสแกกเวย์ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน่ ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่หก

เช้า
 
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ
06.00 น.
 
เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองสแกกเวย์รัฐอลาสก้า เมืองสแกกเวย์ เป็นเมืองท่าและเป็นปากประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชคที่ “ทุ่งทองคลอนไดค์” (Klondike Gold Fields) ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อราว 100 ปีก่อนโดยมีทางรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน (White Pass and Yukon Railway) ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขาและหุบเหวเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ซึ่งทุกวันนี้เหลือเพียงความทรงจำ อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ - WHITE PASS SCENIC RAILWAY (CODE SGY201) – USD 134.95/ท่าน นำท่านขึ้นสู่ฝั่งเพื่อออกเดินทางโดย รถไฟสายไวท์พาส (The White Pass and Yukon Railroad) ที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1898 - 1900 เชื่อมต่อระหว่างเมืองสแกกเวย์และเมืองไวท์ฮอร์ส มุ่งหน้าสู่เหมืองทองในอดีต นำท่านขึ้นรถไฟที่จอดเทียบอยู่บริเวณท่าเรือ ซึ่งจะพาท่านย้อนยุคศึกษาประวัติเส้นทางรถไฟโบราณสายนี้ที่ตัดข้ามขุนเขาและหุบเหว เพื่อพานักแสวงโชคเดินทางเข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดาเพื่อแสวงหาทองแทนการใช้ม้าหรือเดินเท้าผ่านธรรมชาติอันทุรกันดาร และโหดร้ายทารุณ โดยรถไฟจะวิ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เกือบ 3,292 ฟุต ซึ่งตลอดสองข้างทางที่ท่านจะได้พบคือความงดงามแห่งธรรมชาติที่เหนือคำบรรยาย
กลางวัน
 
รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
บ่าย
 
อิสระให้ท่านเดินเล่นชมตัว เมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส ได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ท่าเรือ
17.00 น.
 
เรือสำราญล่องออกจากท่าเรือเมืองสแกกเวย์เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน่ ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่เจ็ด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรือสำราญฯ หลังจากนั้น อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญฯ ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็น ช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆ หลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนส Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม , บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ พักผ่อนบนเรือสำราญตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ หลังรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกใช้บริการห้องกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือสำราญ ท่านสามารถเข้าชมโชว์พิเศษที่ทางเรือจัดให้ ณ ห้องเธียร์เตอร์ที่ชั้น 6 และชั้น 7 ด้านหัวเรือ หากท่านใดที่ชอบการเสี่ยงโชค ท่านสามารถไปได้ที่คาสิโน ชั้น 6 สำหรับท่านที่ชอบแดนซ์หรือนั่งฟังเพลง ก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ คลับ/เลาจน์ หรือ บาร์ต่างๆ ได้

วันที่แปด

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ เรือสำราญมุ่งหน้าสู่เกาะวิกตอเรีย แห่งเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างทางหากโชคดีท่านอาจจะมีโอกาสเห็นฝูงปลาโลมา และปลาวาฬเพชรฆาต ว่ายวนอยู่ไม่ไกลจากตัวเรือ ซึ่งฤดูกาลล่องเรือสำราญนี้ เป็นช่วงที่สามารถเห็นปลาวาฬและปลาโลมาได้ง่าย
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ
ค่ำ
 
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญฯ
19.00 น.
 
เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองวิกตอเรีย ประเทศแคนาดา "เมืองวิกตอเรีย" (Victoria)อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เมืองแห่งสวน" (City of Gardens) อีกทั้งยังเป็นเมืองหลวงของรัฐบริติชโคลัมเบีย (British Columbia) รัฐหนึ่งของประเทศแคนาดา ที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของประเทศ โดยมีเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐคือเมือง "แวนคูเวอร์" เมืองวิกตอเรียเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความสะอาด ความปลอดภัย และทิวทัศน์ที่มีความงดงามมากเมืองหนึ่ง วิกตอเรียจึงมักได้รับเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอันดับ ต้นๆจากนิตยสารท่องเที่ยวสากลเป็นประจําและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกว่า 3.5 ล้านคนต่อปี อิสระให้ท่านเลือกซื้อทัวร์เสริมที่ทางเรือได้จัดเตรียมไว้ให้ แนะนำทัวร์เสริมบนฝั่งที่น่าสนใจ - DOUBLE – DECKER CITY HIGHLIGHTS (CODE YYJ110) – USD 49.95/ท่าน ผ่านชมจุด Mile 0 Makerจุดเริ่มต้นทางหลวงที่ยาวที่สุดในโลก มีความยาวถึง 4,990 ไมล์สู่ 10 จังหวัดในแคนาดา ก่อนรถจะนำท่านแล่นช้าๆ สู่เขา Tolmie ให้ท่านลองกำลังขาด้วยการเดินสู่จุดชมวิว วิว 360 องศาของเมืองวิกตอเรียจะรอท่านอยู่ หากท่านไปในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสจะสามารถเห็นเขา Barker ฝั่งประเทศอเมริกาได้เลยทีเดียว ระหว่างทางลงจากเขาผ่านมหาวิทยาลัย วิกตอเรีย ที่มีประวัติยาวนาน ก่อตั้งมาแล้วกว่า 150 ปี แล้วแวะพักทานของว่างร้านที่มีชื่อเสียงมากว่า 50 ปี (ค.ศ. 1964 Tim Hortons มีสาขาถึง 3,665 ร้านทั่วแคนาดา ต่อจากนั้นรถจะนำท่านสู่เขตเมืองเก่า ผ่านชมอาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (British Columbia Parliament Buildings) โดยตัวอาคารนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองวิกตอเรีย อาคารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1893 -1896 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดมาเยือนเมื่อมีโอกาสมายังเมืองวิกตอเรีย ผ่านชมอาคาร โบสถ์ และตึกต่าง ๆ มากมายในเมืองนี้ที่มีรูปแบบศิลปะแบบโกธิค ท่านจะยังคงได้เห็นรถม้านำเที่ยว และวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของคนท้องถิ่น นอกจากนี้วิกตอเรียยังได้ชื่อว่าเป็น City of Gardens เพราะรอบ ๆ เมือง เต็มไปด้วยต้นไม้และสวนสวย ๆ มากมาย รวมทั้งสวน Bacon Hill อายุกว่า 135 ปี มีพื้อนที่กว้างถึง 200 เอเคอร์ (8 แสนตารางเมตร) ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
23.59 น.
 
เรือสำราญออกจากท่าเรือวิกตอเรีย เพื่อมุ่งหน้าสู่ท่าเรือเมืองซีแอตเทิล หมายเหตุ ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

วันที่เก้า

เช้า
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนเรืสำราญฯ
07.00 น.
 
เรือสำราญเทียบท่า ณ ท่าเรือ เมืองซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน
08.30 น.
 
นำท่านเช็คเอาท์ออกจากเรือสำราญฯ และนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองซีแอตเทิล ณ บริเวณท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งทุกท่านจะต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองซีแอตเทิล ชมPike Place Market ซึ่งเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังเป็นที่ตั้งของร้านกาแฟสตาร์บั๊ค สาขาแรกของโลก
กลางวัน
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านสู่ ซีแอตเทิลพรีเมี่ยมเอาท์เลต (Seattle Premium Outlet)ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในเมืองซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi , Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ** อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
19.00 น.
 
นำท่านเดินทางสู่สนามบินซีแอตเทิล
20.00 น.
 
เดินทางถึงสนามบินซีแอตเทิล นำท่านเช็คอินเพื่อรับตั๋วโดยสารและโหลดกระเป๋า

วันที่สิบ

01.30 น.
 
ออกเดินทางจากสนามบินซีแอตเทิล สู่เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR025 ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล **********

วันที่สิบเอ็ด

05.10 น.
 
เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
09.00 น.
 
ออกเดินทางจากสนามบินเถาหยวน เมืองไทเป โดยเที่ยวบิน BR211
11.35 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X