JG KYUKDOFLIGHT ทัวร์ ฟุกุโอกะ นางาซากิ เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG
JG KYUKDOFLIGHT ทัวร์ ฟุกุโอกะ นางาซากิ เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG
ทัวร์
ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นอื่นๆ
ราคาเริ่มต้น 39,900
รหัสทัวร์ JG KYUKDOFLIGHT
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ
X X X
  2 ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์
X X
HOTEL MARINE WORLD หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  3 เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวินน - สวนสันติภาพ - ย่านไชน่าทาวน์ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
X
HOTEL SEKIA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  4 ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ซุ้มอาหารสไตล์YATAI
FUKUOKA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
  5 สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินฟุกุโอกะ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ฟุกุโอกะ - ศาลเจ้าดาไซฟุ - โทซุพรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต - เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์
อาหาร : X   X
โรงแรม : HOTEL MARINE WORLD หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

3
สถานที่ : เมืองนางาซากิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เพนกวินน - สวนสันติภาพ - ย่านไชน่าทาวน์ - ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ - ออนเซ็น+ขาปูยักษ์ไม่อั้น
อาหาร :   X  
โรงแรม : HOTEL SEKIA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

4
สถานที่ : ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ - ภูเขาไฟอะโสะ - หมู่บ้านยูฟูอิน - ห้างคาแนลซิตี้ ฮากาตะ - ซุ้มอาหารสไตล์YATAI
อาหาร :    
โรงแรม : FUKUOKA WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

5
สถานที่ : สนามบินฟุคุโอกะ - กรุงเทพฯ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
JG KYUKDOFLIGHT ทัวร์ ฟุกุโอกะ นางาซากิ เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านฮอลแลนด์ 5 วัน 3 คืน บิน TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
02 - 06 พ.ย. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
07 - 11 พ.ย. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
09 - 13 พ.ย. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
14 - 18 พ.ย. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
16 - 20 พ.ย. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
05 - 09 ธ.ค. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
07 - 11 ธ.ค. 61 วันรัฐธรรมนูญ!!
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
วันรัฐธรรมนูญ!!
12 - 16 ธ.ค. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
14 - 18 ธ.ค. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
19 - 23 ธ.ค. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-
21 - 25 ธ.ค. 61
39,900
39,900
37,900
35,900
45,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

21.00 น.
 
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบินไทย ประตูทางเข้าที่ 3 เคาน์เตอร์ D

วันที่สอง

01.00 น.
 
เหินฟ้าสู่ เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองฟุกุโอกะ เมืองหลวงของเกาะคิวชู เกาะที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เพื่อเดินทางไป “ศาลเจ้าดาไซฟุ” สร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียวและเสียชีวิตลง จากนั้นได้เกิดเรื่องร้ายต่างๆขึ้นมากมายจนลือกันว่าต้นเหตุเป็นเพราะการเนรเทศท่านอย่างไม่เป็นธรรม ต่อมาท่านจึงได้รับการบูชาในฐานะเท็มมัง เทพแห่งวรรณกรรมและวัฒนธรรม ปัจจุบันนักเรียนทุกระดับชั้นต่างพากันมุ่งหน้ามายังสะพานโค้งของศาลเจ้าเพื่อบนบานขอให้สอบผ่าน

วันที่สาม

วันที่สี่

วันที่ห้า

11.35 น.
 
เหินฟ้าสู่เมืองไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649
14.55 น.
 
เดินทางถึงเมืองไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X