NLC AU83TG ทัวร์ นครซิดนีย์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยน เหมืองทองบัลลารัต 7 วัน 4 คืน บิน TG
NLC AU83TG ทัวร์ นครซิดนีย์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยน เหมืองทองบัลลารัต 7 วัน 4 คืน บิน TG
ทัวร์ ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 64,900
รหัสทัวร์ NLC AU83TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
X X X
  2 ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – QVB/ ไชน่า ทาวน์
X
CAPITAL SQUARE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  3 ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่นส์ - โคอาล่า ปาร์ค
CAPITAL SQUARE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  4 ซิดนีย์ - เมลเบิร์น – ชมเมือง – ชมกระท่อมกัปตันคุ๊ก - เกาะฟิลลิป – ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
MERCURE WELCOME HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  5 เมลเบิร์น – ถนนสายโรแมนติก “เกรทโอเชี่ยน”- เมลเบิร์น
MERCURE WELCOME HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  6 เมลเบิร์น – เหมืองทองบัลลารัต – ช้อปปิ้ง - สนามบิน
  7 เมลเบิร์น - สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
X X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ซิดนีย์ – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – QVB/ ไชน่า ทาวน์
อาหาร : X   
โรงแรม : CAPITAL SQUARE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ซิดนีย์ – บลูเม้าท์เท่นส์ - โคอาล่า ปาร์ค
อาหาร :    
โรงแรม : CAPITAL SQUARE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ซิดนีย์ - เมลเบิร์น – ชมเมือง – ชมกระท่อมกัปตันคุ๊ก - เกาะฟิลลิป – ขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
อาหาร :    
โรงแรม : MERCURE WELCOME HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เมลเบิร์น – ถนนสายโรแมนติก “เกรทโอเชี่ยน”- เมลเบิร์น
อาหาร :    
โรงแรม : MERCURE WELCOME HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : เมลเบิร์น – เหมืองทองบัลลารัต – ช้อปปิ้ง - สนามบิน
อาหาร :    
โรงแรม :

7
สถานที่ : เมลเบิร์น - สุวรรณภูมิ กรุงเทพ
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :
NLC AU83TG ทัวร์ นครซิดนีย์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยน เหมืองทองบัลลารัต 7 วัน 4 คืน บิน TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
25 - 31 ก.ค. 61
64,900
64,900
64,900
64,900
10,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

14.30 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถว D 12 สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทางและตั๋วโดยสาร
17.50 น.
 
ออกเดินทาง  สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

07.10 น.
 
เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านสู่เดินทางสู่ชายหาดยอดนิยม Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล แวะชม “The Gap" จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร นำท่านชมสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie’s chair จุดนี้ท่านสามารถถ่ายภาพโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาเบอร์ได้พร้อมกัน นำท่านชมและถ่ายภาพด้านนอกของ โอเปร่า เฮ้าท์ (Opera House) สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ ชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติก ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน ท่านสามารถชมวิวเมืองซิดนีย์ สะพานฮาเบอร์บริดจ์ และท่านยังสามารถถ่ายภาพภายนอกโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงามเป็นฉากหลัง ได้เวลานั้นนำท่านขึ้นฝั่ง ผ่านชมย่าน The Rock บริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซิดนีย์ นำท่านชมตึกสไตล์วิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ หรือช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง น้ำผึ้งฯ
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ CAPITAL SQUARE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ"อุทยาน แห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ำเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ Scenic Cableway ที่ทันสมัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โคอาล่า ปาร์ค
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันแบบ BBQ  ณ โคอาล่า ปาร์ค
บ่าย
 
หลังอาหารนำท่านชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้าง บูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่นครซิดนีย์
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ที่พัก CAPITAL SQUARE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  และเช็คเอ้าท์
.......... น.
 
เดินทางสู่  เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินภายในประเทศ (เที่ยวบินภายในประเทศ ซิดนีย์ – เมลเบิร์น ใช้เวลาบินประมาณ 1 ช.ม. 35 นาที)
……… น.
 
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น ชมนครเมลเบิร์น เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ เมืองหลวงแห่งรัฐวิคทอเรีย ซึ่งเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ และได้รับสมญานามว่า Garden City ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาของประจำรัฐวิคทอเรีย นำท่านชมภายนอกกระท่อมของ กัปตันคุ๊ก Captain Cottage วีระบุรุษผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลียและดินแดนแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟิทต์ซอยด์อันร่มรื่น
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำคณะเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ตามเส้นทางเซ้าท์กิปส์แลนด์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสองข้างทางที่เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ วัวนม วัวเนื้อ สวนผัก ไร่ผลไม้ และไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ ตลอดเส้นทาง
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร เสริพพร้อมไวน์ขาวรสเลิศ อันเป็นอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น จากนั้นนำท่านสู่ Phillip Island Nature Park ชมสถานอนุรักษ์นกเพนกวินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเหล่านกเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก Fairy penguin ในยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมฝูงนกเพนกวินที่น่ารัก พากันเดินพาเหรด Penguin Parade ขึ้นฝั่งกลับสู่รังเป็นจำนวนมาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองเมลเบิร์น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE WELCOME HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ตามเส้นทางสาย Great Ocean Road ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก ระหว่างการเดินทางให้ท่านชมความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติที่กั้นระหว่างความชุ่มชื่นของชายฝั่งทะเลและความแห้งแล้งของดินแดน Down under สู่ อุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมป์เบลล์ (Port Campbell National Park)
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันแบบตะวันตก  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น นำท่านชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก อาทิภาพยนตร์เรื่อง Jaws ที่โด่งดังไปทั่วโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่นครเมลเบิร์น
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ MERCURE WELCOME HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่ บัลลารัต เมืองแห่งเหมืองทองเก่า ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองมีชื่อเสียงทางด้านการขุดทองในยุคตื่นทอง ซึ่งเป็นยุคสั้นๆ ของออสเตรเลีย ชม โซเวอร์เร้นจ์ฮิลล์ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการทดลองร่อนทองคำ พร้อมชมแบบบ้านเรือนจำลองในยุคนั้น
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านเดินทางกลับเมลเบิร์น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ห้างสรรพสินค้าดังๆ มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ อาหารไทย  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินทูล่ามารีน เมืองเมลเบิร์นเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย

วันที่เจ็ด

00.30 น.
 
ออกเดินทาง  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 462
05.40 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X