NLC AU86TG ทัวร์ นครซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค บลูเม้าเท่นส์ 5 วัน 3 คืน บิน TG
NLC AU86TG ทัวร์ นครซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค บลูเม้าเท่นส์ 5 วัน 3 คืน บิน TG
ทัวร์ ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 49,900
รหัสทัวร์ NLC AU86TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
X X X
  2 ซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
X
TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  3 ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์ – ซิดนีย์
TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  4 ซิดนีย์ – ฟรีเดย์ / อิสระช้อปปิ้ง
X X
TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  5 ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – ซิดนีย์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ซิดนีย์ - ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์
อาหาร : X   
โรงแรม : TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ซิดนีย์ – โคอาล่า ปาร์ค – บลูเมาท์เท่นส์ – ซิดนีย์
อาหาร :    
โรงแรม : TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ซิดนีย์ – ฟรีเดย์ / อิสระช้อปปิ้ง
อาหาร :   X  X
โรงแรม : TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
NLC AU86TG ทัวร์ นครซิดนีย์ โคอาล่า ปาร์ค บลูเม้าเท่นส์ 5 วัน 3 คืน บิน TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
25 - 29 ก.ค. 61
48,900
48,900
48,900
48,900
56,800
-
10 - 14 ส.ค. 61
49,900
49,900
49,900
49,900
57,800
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

14.30 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า2) แถวที่ D12 สายการบินไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความ สะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทางและตั๋วโดยสาร
17.50 น.
 
ออกเดินทาง  สู่ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 475 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

07.10 น.
 
เดินทางถึงสนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำท่านสู่ชายหาดยอดนิยม บอนไดบีช Bondi Beach ซึ่งเป็นสถานที่ที่นิยมมาพักผ่อน และอาบแดดของชาวซิดนีย์ อยู่ทางตอนใต้ของตัวเมือง ชมอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบให้เข้ากับบรรยากาศชายทะเล แวะชม เดอะแก๊ป "The Gap" จุดชมวิวบริเวณปากอ่าว ทางเข้า-ออก ของเรือเดินสมุทร นำท่านชมสวนสาธารณะที่คู่บ่าวสาวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด Mrs. Macquarie’s chair จุดนี้ท่านสามารถถ่ายภาพสะพานฮาเบอร์บริดจ์และโอเปร่า เฮ้าส์ ได้พร้อมกัน นำท่านชมและถ่ายภาพด้านนอก โอเปร่า เฮ้าส์ Opera House สัญลักษณ์ของเมืองซิดนีย์
กลางวัน
 
บริการอาหารกลางวัน อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมวิวอ่าวซิดนีย์ ชมทิวทัศน์อันงดงามแสนโรแมนติค ของอ่าวซิดนีย์ซึ่งติดอันดับหนึ่งในสิบอ่าวที่สวยที่สุดในโลกซึ่งสอดแทรกด้วยธงทิวของเรือใบต่างสีสัน ท่านสามารถ ชมวิวเมืองซิดนีย์, ชมสะพานฮาเบอร์บริดจ์ และท่านยังสามารถถ่ายภาพของโรงอุปรากรซิดนีย์ Opera House ตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์อย่างโดดเด่นสวยงามเป็นฉากหลัง ได้เวลาเรือกลับเข้าฝั่ง ผ่านชมย่าน The Rock บริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองซิดนีย์ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย หลังจากเดินทางไกล
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ อาหารจีน  ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมความน่ารักของสัตว์พื้นเมืองนานาชนิด ถ่ายรูปคู่กับโคอาล่า และสนุกสนานกับการป้อนอาหารจิงโจ้อย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงการสาธิตการตัดขนแกะและการขว้าง บูมเมอแรงที่ถูกวิธี ที่โคอาล่าปาร์ค Koala Park
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันแบบบาร์บีคิว  ณ โคอาล่าปาร์ค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ "อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์" ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “หุบเขาสีน้ำเงิน” ชมความงามแปลกตาของยอดเขาสามพี่น้อง "Three Sisters Rock" และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างใกล้ชิดบริเวณเหนือหุบเขา Jamieson และสนุกสนานตื่นเต้นกับการนั่งรถรางไฟฟ้า Scenic Railway ที่มีความชัน 52 องศา ซึ่งชันที่สุดในโลก และกระเช้าไฟฟ้า Scenic Cableway ได้เวลานำท่านเดินทางกลับเมืองซิดนีย์
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (ฟรีเดย์) อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง หรือ ชมตึกสไตล์วิคตอเรียน QVB (Queen Victoria Building) อายุกว่า 100 ปี ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields, อาทิเช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ หรือ เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (Sydney Aquarium) ชมโลกใต้น้ำที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียเข้าอุโมงค์ใต้น้ำชมปลาหลากสีที่จำลองชีวิตความอยู่ของปลาจากใต้ท้องทะเล ชมปลากระเบนยักษ์ ความน่ารักของปลาการ์ตูน ชมแมวน้ำที่น่ารักบางตัวว่ายน้ำบางตัวอาบแดด และสัตว์น้ำอื่นๆอีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้งสินค้าของฝากของที่ระลึกมากมายจากย่านไชน่าทาวน์ที่มีชื่อเสียง เช่น ครีมรกแกะ พวงกุญแจ ตุ๊กตาโคอล่า ตุ๊กตาจิงโจ้ นมผึ้ง น้ำผึ้งฯ ***อาหารกลางวัน และอาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย*** เข้าสู่ที่พัก ณ TRAVELODGE HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
10.00น.
 
เหิรฟ้า  กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 476 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
15.25 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X