NLC AU94TG ทัวร์ ออสเตรีย ชิลเอาท์ เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน บิน TG
NLC AU94TG ทัวร์ ออสเตรีย ชิลเอาท์ เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน บิน TG
ทัวร์
อื่นๆ
ออสเตรเลีย
ราคาเริ่มต้น 53,900
รหัสทัวร์ NLC AU94TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
X X X
  2 เมลเบิร์น – ชมเมือง
X X
IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  3 เมลเบิร์น – รถจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy -เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  4 เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมลเบิร์น
IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  5 เมลเบิร์น – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เมลเบิร์น
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : เมลเบิร์น – ชมเมือง
อาหาร : X  X  
โรงแรม : IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : เมลเบิร์น – รถจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy -เกาะฟิลลิป ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวิน
อาหาร :    
โรงแรม : IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ด – เมลเบิร์น
อาหาร :    
โรงแรม : IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : เมลเบิร์น – ช้อปปิ้ง – สนามบิน
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
NLC AU94TG ทัวร์ ออสเตรีย ชิลเอาท์ เมลเบิร์น 5 วัน 3 คืน บิน TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
19 - 23 ก.ค. 61
53,900
53,900
53,900
45,900
62,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

21.30 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้า 4 สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่สอง

00.15 น.
 
ออกเดินทาง  สู่ประเทศออสเตรเลีย เที่ยวบินที่ TG465
13.05 น.
 
เดินทางถึงสนามบินทูลลามารีน เมืองเมลเบิร์น หลังจากผ่านพิธีการศุลกากรและรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
บ่าย
 
นำท่านชมเมือง เมลเบิร์น (Melbourne) เมืองหลวงแห่งรัฐวิคทอเรีย เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ ซึ่งเต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธ์ และได้รับสมญานามว่า Garden City ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาของประจำรัฐวิคทอเรีย นำท่านชมภายนอกกระท่อมของ กัปตันคุ๊ก Captain Cottage วีระบุรุษผู้ค้นพบประเทศออสเตรเลียและดินแดนแปซิฟิกตอนใต้ ซึ่งตั้งอยู่ในสวนสาธารณะฟิทต์ซอยด์อันร่มรื่น
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ณ IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางสู่เมืองดันนีดอง เพื่อเดินทางสู่สถานีรถจักรไอน้ำโบราณ ให้ท่านได้นั่งรถจักรไอน้ำโบราณ Puffing Billy Steam Train ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในในการท่องเที่ยว ให้ท่านได้นั่งห้อยขาและเพลิดเพลินกับการชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำคณะเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ตามเส้นทางเซ้าท์กิปส์แลนด์ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสองข้างทางที่ เต็มไปด้วยฟาร์มเลี้ยงแกะ วัวนม วัวเนื้อ สวนผัก ไร่ผลไม้ และไร่องุ่นสำหรับทำไวน์ ตลอดเส้นทาง
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร เสริฟพร้อมไวน์ขาวรสเลิศ อันเป็นอาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น จากนั้นนำท่านสู่ Phillip Island Nature Park ชมสถานอนุรักษ์นกเพนกวินที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเหล่านกเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก Fairy penguin ในยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมฝูงนกเพนกวินที่น่ารักพากันเดินพาเหรด Penguin Parade ขึ้นฝั่งกลับสู่รังเป็นจำนวนมาก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองเมลเบิร์น เข้าสู่ที่พัก ณ IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ตามเส้นทางสาย Great Ocean Road ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก ระหว่างการเดินทางให้ท่านชมความงามของทิวทัศน์ธรรมชาติที่กั้นระหว่างความชุ่มชื่นของชายฝั่งทะเลและความแห้งแล้งของดินแดน Down under สู่ อุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมป์เบลล์ (Port Campbell National Park)
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลก อาทิภาพยนตร์เรื่อง Jaws ที่โด่งดังไปทั่วโลก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมลเบิร์น
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร เข้าสู่ที่พัก ณ IBIS HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ที่ห้างสรรพสินค้าดังๆ มากมาย อาทิเช่น Mayor, David Jones, West Fields ตามอัธยาศัย อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์จากเดวิดโจนส์ ครีมบำรุงผิวทำจากไขมันแกะ เสื้อผ้ายี่ห้อดังนำสมัยในย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ได้เวลาตามนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินทูล่ามารีน เมืองเมลเบิร์นเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
15.25 น.
 
ออกเดินทาง  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
20.35 น.
 
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X