NLC NZ86SQ ทัวร์ นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน บิน SQ
NLC NZ86SQ ทัวร์ นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน บิน SQ
ทัวร์
นิวซีแลนด์
ราคาเริ่มต้น 94,900
รหัสทัวร์ NLC NZ86SQ
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - ไคร้สเชิร์ช
X X X
  2 ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป
X
GODLEY RESORT HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  3 ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ TSS – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบ พีค
TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  4 ควีนส์ทาวน์ – อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  5 ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown -ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกกลาเซียร์
HEARTLAND FOX GRACIER HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  6 ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไคร้สเชิร์ช
ELMS 3 หรือเทียบเท่า
  7 ไคร้สเชิร์ช – ไคคูร่า – ไคร้สเชิร์ช
ELMS 3 หรือเทียบเท่า
  8 ไคร้สเชิร์ช – สิงคโปร์ - กรุงเทพ ฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - ไคร้สเชิร์ช
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : ไคร้สเชิร์ช – ทะเลสาบเทคาโป
อาหาร : X   
โรงแรม : GODLEY RESORT HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คุ๊ก – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ TSS – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบ พีค
อาหาร :    
โรงแรม : TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ – อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
อาหาร :    
โรงแรม : TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown -ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกกลาเซียร์
อาหาร :    
โรงแรม : HEARTLAND FOX GRACIER HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : ฟ๊อกกลาเซียร์ – โฮกิติกะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไคร้สเชิร์ช
อาหาร :    
โรงแรม : ELMS 3 หรือเทียบเท่า

7
สถานที่ : ไคร้สเชิร์ช – ไคคูร่า – ไคร้สเชิร์ช
อาหาร :    
โรงแรม : ELMS 3 หรือเทียบเท่า

8
สถานที่ : ไคร้สเชิร์ช – สิงคโปร์ - กรุงเทพ ฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
NLC NZ86SQ ทัวร์ นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน บิน SQ

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
23 - 30 มิ.ย. 61
94,900
94,900
94,900
94,900
16,900
-
SOLD OUT
21 - 28 ก.ค. 61
94,900
94,900
94,900
94,900
16,900
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

10.00 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 5 ) แถว K สายการสิงคโปร์ แอร์ไลน์ ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
12.15 น.
 
เหิรฟ้า  สู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ975
15.45 น.
 
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองไคร้สชิร์ช
19.50 น.
 
เหิรฟ้า  สู่เมืองไคร้สเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ SQ297

วันที่สอง

10.40 น.
 
เดินทางถึงนครไคร้สเชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ ***ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่อนุญาตให้นำเนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ นม เนย น้ำผึ้ง เข้าประเทศโดยเด็ดขาด กรุณาอย่านำอาหารสำรองติดตัวไป เพราะถ้าตรวจข้นเจอจะถูกยึดและเสียค่าปรับสูง*** หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ เดินทางผ่านเมืองแอชเบอร์ตัน Ashburton แหล่งรวมสินค้าและผลิตภัณฑ์จากแกะ อาหารเสริม และของที่ระลึกต่าง ๆ เดินทางผ่านเมืองเจอร์ราดีน และแฟร์รี่ เข้าสู่ ทะเลสาบเทคาโป เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก ณ GODLEY RESORT HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ ชมทัศนียภาพความสวยงามของทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจนทำให้น้ำทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เล็กๆ ริมทะเลสาบและอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ เดินทางสู่เมืองควีนสทาวน์ แวะชมวิว “ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก” ที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงตระหง่านและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปี ณ บริเวณจุดชมวิวริมทะเลสาบปูคากิ นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางแวะเมืองผลไม้ครอมเวล แหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งท่านสามารถชิมผลไม้สดๆ ตามฤดูกาลและเลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย เดินทางต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ รายการแนะนำ - ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมันกลาเซียร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ ใจกลางยอด เขาตามอัธยาศัย (ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์) - สนุกสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูงตื่นเต้นเร้าใจ ที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างแน่นหนา (ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารไทย
บ่าย
 
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลง เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earn slaw ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบพร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในบรรยากาศแสนโรแมนติค ได้เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง เพื่อนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ยอดเขาบ็อบ พีค ชมทัศนียภาพอันสวยงามวิจิตรตระการตาของเมืองควีนทาวน์จากมุมสูง พิเศษแถมฟรี ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการเล่นลูจ เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารจีน พิเศษ ลิ้มรสเมนูกุ้งมังกร และเป๋าฮื้ออันโอชะ หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ โดยผ่าน ทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ ( MILFORD SOUND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน โดยสถานที่แห่งนี้ได้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” ระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM จากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือสำราญ MILFORD SOUND SCENIC CRUISE
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันแบบอินเตอร์ฯบุฟเฟ่ต์  ณ ภัตตาคารบนเรือ ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติ โดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตรจากหน้าผา พร้อมชมทิวทัศน์อันแสนสวยงามวิจิตรตระการตาตลอดสองข้างทางได้เวลาอันสมควร ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก ณ TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักและเช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่ Arrowtown ซึ่งเป็นเหมืองทองเก่าในอดีต ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยนักแสวงโชคจากทั่วทุกสารทิศ ชมความน่ารักของชุมชนเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามทุกฤดูดังภาพวาด จากนั้นเดินทางเรียบแม่น้ำคาวารัวแวะถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของกีฬาบันจี้จั๊มพ์ กีฬาท้าทายความหวาดเสียว(ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบั้นจี้จั๊ม ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ทะเลสาบวานาก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้าที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางต่อผ่านช่องเขา Haast ลัดเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขาเซ้าท์เทรินแอลป์เข้าสู่ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ Fox Glacier ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 ชื่นชมกับธรรมชาติ ริมชายฝั่ง ทะเลทัสมัน สู่เขตอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ค Westland National Park นำท่านชมธารน้ำแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ ระดับน้ำทะเลมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการที่มีปริมาณหิมะและน้ำแข็งจำนวนมากทับถมกันมาเป็นเวลานาน จนเกิด การไหลเคลื่อนตัวจากยอดเขาลงมาตามหน้าผาสู่หุบเหวเบื้องล่างในอัตราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวัน
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารในโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HEARTLAND FOX GRACIER HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักและเช็คอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่เมืองโฮกิติกา Hokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหยกสีเขียว ในอดีตใช้เป็นอาวุธและนำมาทำเป็น เครื่องรางของชาวเมารี ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นรถบัสนำท่านมาถึงสถานีรถไฟ Arthur’ Pass เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ด้วยรถไฟ Tranz Alpine Train ที่สะดวกและสะอาดเหมือนใน ยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจีบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จนถึงเมืองไคร้สเชิร์ช รถโค้ชมารับท่านเพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนครไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความน่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ที่พัก ณ ELMS 3 หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ด

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองไคคูร่า เมืองท่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีพื้นที่นอกชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยประจำของฝูงวาฬขนาดเล็ก และเป็นจุดนัดพบของฝูงวาฬต่างๆ ที่อพยพไปตามกระแสน้ำอุ่นในแต่ละปีเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง นำท่านล่องเรือชมความน่ารักของวาฬเหล่านี้ พร้อมทั้งยังสามารถชมฝูงปลาโลมาและเหล่าแมวน้ำ อย่างใกล้ชิด (หมายเหตุ โดยทั่วไปจะมีฝูงวาฬ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้อย่างถาวร แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีฝูงวาฬที่อาจจะว่ายน้ำผ่านมาแวะพักเป็นครั้งคราวรายการทัวร์ล่องเรือชมวาฬนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศในแต่ละวันด้วย ว่าจะสามารถออกเรือได้หรือไม่)
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านเดินทางกลับสู่นครไคร้สเชิร์ช อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก ณ ELMS 3 หรือเทียบเท่า

วันที่แปด

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
12.00 น.
 
เหิรฟ้า  สู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ298
17.40 น.
 
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เปลี่ยนเครื่องเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.45 น.
 
เหิรฟ้า  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978
20.15 น.
 
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X