NLC NZ90TG ทัวร์ นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะเหนือ ชมหมู่บ้านฮอบบิต 6 วัน 4 คืน บิน TG
NLC NZ90TG ทัวร์ นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะเหนือ ชมหมู่บ้านฮอบบิต 6 วัน 4 คืน บิน TG
ทัวร์ นิวซีแลนด์
ยุโรป
ราคาเริ่มต้น 70,900
รหัสทัวร์ NLC NZ90TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
X X X
  2 อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village
X X
AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า
  3 อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิตัน - โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – ฮังกิ ดินเนอร์
SUDIMA HOTEL 3 หรือเทียบเท่า
  4 โรโตรัว – อโกรโดม ฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาและเล่นลูจ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
SUDIMA HOTEL 3หรือเทียบเท่า
  5 โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ช้อปปิ้ง
AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า
  6 อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
อาหาร : X  X  X
โรงแรม :

2
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village
อาหาร : X  X  
โรงแรม : AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิตัน - โรโตรัว – น้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia – ฮังกิ ดินเนอร์
อาหาร :    
โรงแรม : SUDIMA HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

4
สถานที่ : โรโตรัว – อโกรโดม ฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาและเล่นลูจ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์
อาหาร :    
โรงแรม : SUDIMA HOTEL 3หรือเทียบเท่า

5
สถานที่ : โรโตรัว – ถ้ำหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ช้อปปิ้ง
อาหาร :    
โรงแรม : AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า

6
สถานที่ : อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
NLC NZ90TG ทัวร์ นิวซีแลนด์ มหัศจรรย์เกาะเหนือ ชมหมู่บ้านฮอบบิต 6 วัน 4 คืน บิน TG

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

16.00 น.
 
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถวD สายการบินไทย 18.45 น.ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
18.45 น.
 
เหิรฟ้าบินตรงสู่  สู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์โดยเที่ยวบินที่ TG 491 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง

10.45 น.
 
ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอ็อคแลนด์ ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ ชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม ชมทัศนียภาพของเมืองอ๊อคแลนด์ บนยอดเขาอีเดน (Mt. Eden) ที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดและท่านสามารถมองเห็นเมืองอ็อคแลนด์ได้แบบ 360 องศา นำท่านชม Parnell Village ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองที่เก่าแก่ที่สุด (oldest suburb) ที่ยังคงอนุรักษ์สภาพอาคารบ้านเรือนในสภาพสมัยก่อน ให้นักท่องเที่ยวได้ เดินชมสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมืองแห่งน้ำแร่ น้ำพุร้อน และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City นำท่านเดินทางผ่านเมือง มาตามาต้า Matamata ชมหมู่บ้านฮอบบิตัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังก้องโลก The Lord of The Rings ชื่นชมความสวยงามของบ้านหลังกระทัดที่ฝังตัวอยู่ในเนินดิน โผล่มาให้เห็นเพียงประตู หน้าต่างเล็กๆ อิสระถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
 
นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรโตรัว นำท่านชมอุทยานน้ำพุร้อนเท พูย่า Te Puia ศูนย์อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่องไม้และ การทอเครื่องนุ่งห่มจากต้นป่านและความเป็นอยู่ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและน้ำพุร้อนใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานานนับพันปี
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำแบบพื้นเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี เข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมการสาธิตวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้และชมการแสดงตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์แม่พันธ์กว่า 19 สายพันธุ์ ที่ฟาร์ม อโกรโดม Agrodome Farm จากนั้นนำท่านโดยสารขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Skyline Gondola ขึ้นไปชมวิวเมืองโรโตรัวบนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซึ่งสูง 900 เมตรจากพื้นดิน พิเศษ ให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับการ เล่นลูจ LUGE เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย
 
อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม Rainbow Springs สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชมสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน, สัตว์พื้นเมืองต่างๆ
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ พัก SUDIMA HOTEL 3หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ นำท่านเดินทางสู่เมืองไวโตโม่ นำท่านชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Caves) ชมความงามภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาล เต็มเพดานผนังถ้ำที่ทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะได้พบกับความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไป ถ้ำที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่ท่านไม่ควรพลาด และไม่สามารถหาดูได้ตามถ้ำทั่วไป
เที่ยง
 
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย
 
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก จากย่านควีนสตรีท ย่านช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ฯ หรือลองเสี่ยงโชคที่ Sky City Casino ตามอัธยาศัย
ค่ำ
 
บริการอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อน หรือ ลองเสี่ยงโชคที่ คาสิโน ที่ Sky City ตามอัธยาศัย

วันที่หก

เช้า
 
บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพมหานคร
13.10 น.
 
เหิรฟ้า  สู่สนามบินกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG492 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
20.25 น.
 
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X