Norwegian Jade สิงคโปร์–ลังกาวี-ภูเก็ต-ปีนัง-สิงคโปร์
Norwegian Jade สิงคโปร์–ลังกาวี-ภูเก็ต-ปีนัง-สิงคโปร์
ทัวร์ เรือสำราญ
ราคาเริ่มต้น 21,800
รหัสทัวร์ Norwegian Jade
ระยะเวลา 7 วัน 6 คืน
สายการบิน
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 สิงคโปร์
X X
ห้องพักบนเรือสำราญ
  2 เรือล่องน่านน้ำสากล
ห้องพักบนเรือสำราญ
  3 ลังกาวี (มาเลเซีย)
ห้องพักบนเรือสำราญ
  4 ภูเก็ต (ไทย)
ห้องพักบนเรือสำราญ
  5 ปีนัง (มาเลเซีย)
ห้องพักบนเรือสำราญ
  6 เรือล่องน่านน้ำสากล
ห้องพักบนเรือสำราญ
  7 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สิงคโปร์
อาหาร : X  X  
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

2
สถานที่ : เรือล่องน่านน้ำสากล
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

3
สถานที่ : ลังกาวี (มาเลเซีย)
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

4
สถานที่ : ภูเก็ต (ไทย)
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

5
สถานที่ : ปีนัง (มาเลเซีย)
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

6
สถานที่ : เรือล่องน่านน้ำสากล
อาหาร :    
โรงแรม : ห้องพักบนเรือสำราญ

7
สถานที่ : ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
Norwegian Jade สิงคโปร์–ลังกาวี-ภูเก็ต-ปีนัง-สิงคโปร์

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com