PHD-JING ทัวร์ สิบสองปันนา สัมผัสเส้นทางชุมชนไทลื้อ 4 วัน 3 คืน บิน DD/SL
PHD-JING ทัวร์ สิบสองปันนา สัมผัสเส้นทางชุมชนไทลื้อ 4 วัน 3 คืน บิน DD/SL
ทัวร์ ภาคเหนือ

วันปิยะมหาราช
ราคาเริ่มต้น 13,900
รหัสทัวร์ PHD-JING
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ - เชียงราย – เชียงของ - บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง
X
STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
  2 สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยูง-หมู่บ้านเผ่าไอ้หนี-น้ำตกมังกรเก้าตัว-วัดป่าเจย์-ล่องเรือแม่น้ำโขง พร้อมดูโชว์
STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
  3 ตลาดเช้า-หมู่บ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง - นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง
STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
  4 เชียงรุ้ง – เชียงของ - เชียงราย – กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ - เชียงราย – เชียงของ - บ่อเต็น – บ่อหาน – เชียงรุ้ง
อาหาร : X   
โรงแรม : STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

2
สถานที่ : สวนป่าดงดิบ-โชว์นกยูง-หมู่บ้านเผ่าไอ้หนี-น้ำตกมังกรเก้าตัว-วัดป่าเจย์-ล่องเรือแม่น้ำโขง พร้อมดูโชว์
อาหาร :    
โรงแรม : STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

3
สถานที่ : ตลาดเช้า-หมู่บ้านไทลื้อ – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ - เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง - นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง
อาหาร :    
โรงแรม : STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

4
สถานที่ : เชียงรุ้ง – เชียงของ - เชียงราย – กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
โรงแรม :
PHD-JING ทัวร์ สิบสองปันนา สัมผัสเส้นทางชุมชนไทลื้อ 4 วัน 3 คืน บิน DD/SL

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
28 - 31 ต.ค. 61
13,900
13,900
13,900
12,900
16,900
-
07 - 10 พ.ย. 61
14,900
14,900
14,900
13,900
17,900
-
21 - 24 พ.ย. 61
14,900
14,900
14,900
13,900
17,900
-
06 - 09 ธ.ค. 61
14,900
14,900
14,900
13,900
17,400
-
19 - 22 ธ.ค. 61
14,900
14,900
14,900
13,900
17,400
-
30 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
15,900
15,900
15,900
15,900
19,400
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

06.00 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
07.30น.
 
เหินฟ้าสู่เชียงราย โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8714
08.45น.
 
ถึงสนามบิน เชียงราย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.เชียงของ สู่ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกด่านอำเภอเชียงของ เพื่อข้ามแม่น้ำโขงไปยัง ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าที่ด่านเมืองห้วยทราย สปป-ลาว หลังพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศลาว
12.30น.
 
บริการอาหารกลางวัน(1) ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางไปตาม เส้นทางหมายเลข R3A ซึ่งเป็นถนนที่รัฐบาลจีนพยายามผลักดันให้เป็นเส้นทาง Logistics ในการลำเลียงสินค้าจีนสู่ประเทศไทย ลาว พม่า เวียดนาม เดินทางสู่ หลวงน้ำทา สภาพเส้นทางจะมีลักษณะเป็นภูเขา ชมทัศนียภาพสองข้างที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ ถึงด่านบ่อเต็น (ด่าน ตม.ลาว) เป็นด่านชายแดนประเทศลาวและประเทศจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (ด่าน ตม.จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศจีน เดินทางตามเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์เส้นทางสายใหม่ นำท่านเข้าเดินทางสู่เมืองเชียงรุ้ง
18.00 น.
 
ถึงเมืองเชียงรุ้ง(12ปันนา) บริการอาหารเย็น (2) ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าพัก โรงแรม STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น.
 
บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.00น.
 
หลังอาหารนำท่านชม สวนป่าดงดิบ หรือ ป่าเขตร้อน ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธ์นานาชนิด นำท่านนั่งรถกอล์ฟไฟฟ้า สู่เนินเขาที่จัดเป็นสวนต่างๆสวยงาม ชมการแสดงของนกยูงจำนวนหลายร้อยตัวบินลงมาจากยอดเขา จากสัญญาณเป่านกหวีดของผู้คุม เป็นที่ชื่นชอบของแขกผู้มาเยือน ถ่ายรูปกันอย่างจุใจ นำท่านสู่หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย ชมการแสดงจากชาวเขาเผ่าต่างๆ อาทิ การแสดงของเผ่าไอ้หนี หรือชนเผ่าอีก้อ ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกที่ น้ำตกเก้ามังกร จากนั้นนำท่านสู่ลานแสดงหลักของอุทยานสวนป่าดงดิบ ชมการแสดงพื้นเมืองของแต่ละชนเผ่า เช่น งานเทศกาลสงกรานต์ และงานลอยกระทงของชนเผ่าไต หรือชนเผ่าไทลื้อ
12.00น.
 
บริการอาหารกลางวัน (4) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร
14.00น.
 
นำท่านไปเยี่ยมชม สถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ รับบริการนวดฝ่าเท้าและตรวจสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนจีนฟรี
16.00น.
 
นำท่านเที่ยวชม วัดป่าเจ ซึ่งเป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจ ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็นศาสนสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของแขวงสิบสองปันนา
18.00น.
 
รับประทานอาหารเย็น(5) ณ.ภัตตคาร หลังอาหาร นำท่านขึ้นเรือชมวิว ล่องชมความงามของเมืองเชียงรุ้งในยามราตรี เรือลำนี้จะล่องไปตามแม่น้ำ ล่านชังเจียงหรือแม่น้ำโขงตอนบน ผ่านชมความงามของเมืองเชียงรุ้งยามพลบค่ำ พร้อมชมชุมชนน้อยใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ชมการแสดงพื้นเมืองบนเรือระหว่างล่องเรือ ได้เวลานำท่านกลับเข้าพัก โรงแรม STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00น.
 
บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม ตลาดเช้าเมืองเชียงรุ้ง ซึ่งคราครั่งไปด้วยพ่อค้าแม่ขาย และชาวบ้านที่มาจับจ่ายตลาดอย่างคึกคัก ภายในตลาดเช้านอกจากจะมีสินค้าจำพวกผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด ของป่ามากมาย อีกทั้งอาหารกิ่งสำเร็จรูป เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้า รองเท้า ฯลฯ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงรุ้ง มีประวัติศาสตร์พันกว่าปี เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในสิบสองปันนา ให้ท่านเที่ยวชมวัดเก่าแก่ม่านห่อน่า หรือเลือกซื้อผลไม้พื้นเมืองและของที่ระลึกต่างๆที่ ตลาดหมู่บ้านม่านห่อน่า จากนั้นนำ ท่านชม ร้านหยก สินค้าขึ้นชื่อของจีน
12.00น.
 
บริการอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติในสิบสองปันนา ยูนนานการลงทุนรวม 155 ล้านหยวนซึ่งสร้างขึ้นในสถาบันคุ้มครองสิบสองปันนาจากรอบนอกของเมืองเชียงรุ้งพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร พิพิธภัณฑ์ นี้รวมทั้งหมดสามชั้น ชั้น1เป็นห้องที่แสดงประวัติศาสตร์สิบสองปันนา ชั้น 2 เป็นห้องแสดงวัฒนธรรมชนชาติต่างๆของสิบสองปันนา ชั้น3เป็นห้องแสดงความงามที่น่าตื่นตาตื่นใจของป่าดิบชื้น สัตว์และพืชต่างๆนาๆในสิบสองปันนา พิพิธภัณฑ์นี้เป็น สถานที่ท่องเที่ยว ที่ได้เรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของสิบสองปันนาที่ดีที่สุด จากนั้นพาไปชม เมืองใหม่ 9 จอม 12 เชียง ที่ได้รับการขนานนามว่า อัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่รวมเอา 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ไว้อย่างลงตัว ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่ เป็นศูนย์แห่งการท่องเที่ยว ธุรกิจนานาชาติ ตั้งอยู่ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขง บนเนื้อที่ 1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองเชียงรุ่ง จากนั้นนำท่าน ชมการทำมีด ณ ร้านจำหน่ายมีดแห่งเมืองเชียงรุ้ง
18.00น.
 
รับประทานอาหารเย็น(8) ณ.ภัตตคาร จากนั้นนำท่านไปชม นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง เป็นการแสดงนํ้าพุแสงสีเลเซอร์ที่วิจิตรงดงาม ริมแม่น้ำโขง โดยมีแสงสีในยามราตรีของอุทยาน 9 จอม 12 เชียง เป็นฉากหลัง ได้เวลานำท่านกลับเข้าพัก โรงแรม STARWAY HOTEL หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่

07.00น.
 
บริการอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00น.
 
เก็บสัมภาระ อำลาเมืองเชียงรุ้ง(สิบสองปันนา) เดินทางสู่ ด่านบ่อหาน (ด่าน ตม.จีน) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งประเทศจีน เดินทางต่อสู่ ด่านบ่อเต็น (ด่าน ตม.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว
12.00น.
 
บริการอาหารเที่ยง (10) ณ ร้านอาหาร หลังอาหาร เดินทางสู่ ห้วยทราย (สปป.ลาว) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฝั่งลาว นำข้าม สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาเข้าด่านอำเภอเชียงของของไทย เดินทางสู่ สนามบิน จ.เชียงราย
19.40น.
 
เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไลออแอร์ เที่ยวบินที่ SL545
21.05น.
 
ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X