PHD-N4F ทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน บิน DD หรือ SL
PHD-N4F ทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน บิน DD หรือ SL
ทัวร์ ภาคเหนือ
วันปีใหม่
วันคริสต์มาส
ราคาเริ่มต้น 8,599
รหัสทัวร์ PHD-N4F
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – กระเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – แม่ฮ่องสอน
X
โรงแรมใบหยกชาเล่ต์ หรือ เทียบเท่า
  2 ซูตองเป้ - ปางอุ๋ง – บ้านดิน – ภูโคลน – วัดน้ำฮู – ปาย
X
บ้านโชคดีปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
  3 สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ห้วยน้ำดัง – ม่อนแจ่ม – กรุงเทพฯ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – ออบหลวง – สวนสนบ่อแก้ว – กระเหรี่ยงคอยาว – พระธาตุดอยกองมู – แม่ฮ่องสอน
อาหาร :    X
โรงแรม : โรงแรมใบหยกชาเล่ต์ หรือ เทียบเท่า

2
สถานที่ : ซูตองเป้ - ปางอุ๋ง – บ้านดิน – ภูโคลน – วัดน้ำฮู – ปาย
อาหาร :    X
โรงแรม : บ้านโชคดีปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ห้วยน้ำดัง – ม่อนแจ่ม – กรุงเทพฯ
อาหาร :    
โรงแรม :
PHD-N4F ทัวร์ แม่ฮ่องสอน ปาย ปางอุ๋ง 3 วัน 2 คืน บิน DD หรือ SL

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
23 - 25 ธ.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
11,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

04:30 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
06:05 น.
 
เหินฟ้าสู่ จ.เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8300
07.15น.
 
ถึงเชียงใหม่เปลี่ยนขึ้นรถตู้ปรับอากาศ รับประทานอาหาร (1) ออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10.00 น.
 
ถึง ออบหลวง นั้นนำท่านชมประติ กรรมธรรมชาติธารลึกช่องผาแคบ ที่แฝงด้วยตำนานรักอันหวานซึ้ง แวะ สวนสนบ่อแก้ว ชมความงามของ สนสามใบ และสนสองใบที่ปลูกเรียงรายสองข้างทาง
12.00น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ.ร้านอาหาร
16.00น.
 
นำท่านเข้าชม หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า ชมความเป็นอยู่และเลือกหาซื้อสินค้าชาวเขา หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน
18.00น.
 
นำท่านกราบพระธาตุ ดอยกองมู ที่ศํกดิ์สิทธิ์คู่เมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมชมทิวทัศน์รอบๆตัวเมืองหลังจากนั้นชมความงดงามของศิลปะไทยใหญ่ และกระจกเขียนสีโบราณ ที่ วัดจองคำจองกลาง
19.00 น.
 
เข้าที่พัก โรงแรมใบหยกชาเล่ต์ หรือ เทียบเท่า จ.แม่ฮ่องสอน เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย *** อิสระอาหารเย็น ที่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน***

วันที่สอง

06.00 น.
 
รับประทานอาหารเช้า(3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท
07.00 น.
 
นำท่านเดินทางไปยัง สวนธรรมภูสมะ ชมสะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ยาวประมาณ 600 เมตร ที่สร้างขึ้นด้วยแรงศรัทธาของพระเณร และชาวบ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ วัสดุที่ใช้ก้หาได้ในท้องถิ่น เสาจากไม้เก่าของชาวบ้านปูพื้นด้วยไม้ไผ่ ทอดยาวจากสวนธรรมภูสมะถึงหมู่บ้านกุงไม้สัก ผ่านลำน้ำแม่สะงา ผ่านทุ่งนาของชาวบ้าน เพื่อให้พระ ภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ถือเป็นสะพานไม้แห่งศรัทธา จากนั้นพาทุกท่านเดินทางต่อไปยัง ปางอุ๋ง/บ้านรวมไทย ชมบรรยากาศของสายหมอกรอบๆ ทะเลสาบ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ชมแปลงไม้ดอกสีสวยนานาชนิด จากนั้นนำท่านไปยัง บ้านรักไทย สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวจีนฮ่อ สัมผัสบ้านดิน ชิมชารสเลิศ
12.00 น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน(4) ณ ร้านอาหารลีไวน์รักษ์ไทย หลังจากนั้นนำท่านไปยัง ภูโคลน ซึ่งเป็นบ่อโคลนที่มีอยู่เพียงสามแห่งในโลกให้ท่านได้ทดลองพอกโคลนเพื่อสุขภาพช่วยให้ผิวพรรณผุดผ่อง
14.00 น.
 
เดินทางสู่ อ.ปาย แวะถ่ายรูปกับสถานที่ยอดนิยม ณ COFFEE IN LOVE จากนั้นพาทุกท่านกราบหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ที่พระเศียรส่วนบนเปิดปิดได้ และมีน้ำขังอยู่ที่วัดน้ำฮู
17.00 น.
 
นำท่านเข้าที่พัก บ้านโชคดีปาย รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
18.00 น.
 
ให้ท่านได้เดินถนนคนเดิน สัมผัสกับเมืองปายยามค่ำคืน ที่สุดแสนโรแมนติก ตามอัธยาศัย ***อิสระอาหารเย็น***สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่สาม

07.00 น.
 
หลังรับประทานอาหารเช้า(5) นำท่านเดินทางสู่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย สะพานแห่งนี้ถูก สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทหารประเทศญี่ปุ่น เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำปายและลำเลียงเสบียงและอาวุธเข้าไปยังประเทศพม่า จากนั้นพาท่านไปยัง ห้วยน้ำดัง ชมความงดงามทะเลหมอกที่ลอยล่องอยู่ในทะเลแห่งขุนเขาและชมไอหมอกที่เกาะอยู่บนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว
12.00 น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ ร้านอาหาร
14.00 น.
 
ชมบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและเมฆหมอก สัมผัสความหนาวเย็น ณ.ดอยม่อนแจ่ม สถานที่ถ่ายทำละครหลายเรื่อง ถ่ายรูปจุดชมวิวยอดฮิตแบบพาโนราม่า 360องศาที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่ลงตัว
15.00 น.
 
เยี่ยมชม สวนเอเดน พร้อมเลือกซื้อผลไม้สดจากไร่ และนำท่านหาซื้อของฝากร้านวนัสนันท์
18.00 น.
 
รับประทานอาหารเย็น(7) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารเดินทางสู่สนามบิน
22.10 น.
 
เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8327

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X