PHD-NE5F ทัวร์ อุบล ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 3 วัน 2 คืน บิน DD
PHD-NE5F ทัวร์ อุบล ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 3 วัน 2 คืน บิน DD
ทัวร์ ภาคอีสาน

วันปิยะมหาราช
ราคาเริ่มต้น 11,999
รหัสทัวร์ PHD-NE5F
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก - ปราสาทวัดภู
โรงแรม เอราวัณ หรือเทียบเท่า
  2 จำปาสัก – คอนพะเพ็ง- หลี่ผี
โรงแรม เอราวัณ หรือเทียบเท่า
  3 ปากเซ – อุทยานนาเจียง – น้ำตกตาดผาส้วม – ช่องเม็ก – อุบลฯ – กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี – ช่องเม็ก - ปราสาทวัดภู
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม เอราวัณ หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : จำปาสัก – คอนพะเพ็ง- หลี่ผี
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรม เอราวัณ หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : ปากเซ – อุทยานนาเจียง – น้ำตกตาดผาส้วม – ช่องเม็ก – อุบลฯ – กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
PHD-NE5F ทัวร์ อุบล ลาวใต้ คอนพะเพ็ง หลี่ผี 3 วัน 2 คืน บิน DD

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
21 - 23 ต.ค. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
-
28 - 30 ต.ค. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
-
04 - 06 พ.ย. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
-
11 - 13 พ.ย. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
-
18 - 20 พ.ย. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
-
25 - 27 พ.ย. 61
10,999
10,999
10,999
10,999
12,999
-
02 - 04 ธ.ค. 61
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
-
09 - 11 ธ.ค. 61
12,999
12,999
12,999
12,999
14,999
-
16 - 18 ธ.ค. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
-
23 - 25 ธ.ค. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
13,999
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

04.30 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2ชั้น 3 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสารในการเดินทาง
06.10 น.
 
เหินฟ้าสู่อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9312
07.15 น.
 
ถึงสนามบินจังหวัดอุบล รถตู้ปรับอากาศรอรับท่านออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า(1)(กล่อง) ออกเดินทาง สู่ด่านชายแดน ช่องเม็ก ผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง ข้ามด่านเข้าสู่ ดินแดนลาวใต้ หลังจากนั้นขึ้นรถคันเดิมมุ่งตรงสู่เมืองปากเซ
12.00 น.
 
ถึงเมืองจำปาสักพาทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน(2)ร้านอาหาร
14.00 น.
 
หลังอาหารพาทุกท่านออกเดินทางสู่แหล่งมรดกโลกที่ ปราสาทวัดภู ชมปราสาทขอมที่สร้างขึ้นสมัยเจ้าชัยวรมันที่ 1 มีอายุประมาณ 1600 ปี และได้รับเป็นมรดกโลกแห่งที่ 2 ของลาว ตัวของปราสาทสร้างจากศิลาแลงอยู่บนยอดเขาสิวลึงค์
18.00 น.
 
รับประทานอาหารเย็น(3)หลังอาหารพาท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม เอราวัณ หรือเทียบเท่า

วันที่สอง

07.00 น.
 
รับประทานอาหารเช้า(4)ที่โรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ไนแองกาล่าแห่งเอเชีย น้ำตกคอนพะเพ็ง
10.00 น.
 
ถึงน้ำตกคอนพะเพ็งชมความยิ่งใหญ่ของมหานทีสี่พันดอน ที่ยิ่งใหญ่และสวยงามของสายน้ำที่ไหลกระทบกับแก่งหิน
12.00 น.
 
อาหารกลางวัน(5) หลังอาหารเดินทางสู่ บ้านน้ำเพียงดิน ลงเรือหางยาวเดินทางสู่น้ำตกหลี่ผี
14.00 น.
 
ถึงน้ำตกหลีผีซึ่งอยู่บนเกาะดอนคอน ชมความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ชมสะพานรถไฟและซากหัวรถจักรโบราณ หลี เป็นเครื่องมือจับปลาที่สร้างขึ้นมากลางแม่น้ำโขงเมื่อถึงฤดูน้ำหลากปลาก็จะมาค้างบนหลี่
18.00 น.
 
บริการอาหารเย็น(6) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00 น.
 
อาหารเช้า(7) หลังอาหารพาทุกท่านเดินทางสู่เมืองปาก ซองเดินทางไปชม น้ำตกตาดฟาน ที่มีความสูงและมี ความสวยงามมาก
10.00 น.
 
พาชมความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆที่ อุทยานนาเจียง น้ำตกตาดผาส้วม หลังจากนั้นออกเดินทาง กลับเข้าเมืองปากเซ
12.00 น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน(8)ณ.ร้านอาหาร หลังอาหาร เดินทางกลับด่าน ถึงด่านช่องเม็กให้ท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ก่อนกลับเข้าฝั่งไทย หลังจากนั้น เดินทางสู่ สนามบินจังหวัดอุบลราชธานี
19.05น.
 
เหิรฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 9319
20.05น.
 
ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X