PHD-NE7 ทัวร์ เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน บิน DD
PHD-NE7 ทัวร์ เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน บิน DD
ทัวร์
ภาคอีสาน
ราคาเริ่มต้น 9,999
รหัสทัวร์ PHD-NE7
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – อุบล – ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เวียนเทียน
โรงแรมรีเจ้น หรือเทียบเท่า
  2 อุบลราชธานี- ชมขบวนเทียนที่ยิ่งใหญ่ จ.อุบลราชธานี (เต็มวัน)
X X
โรงแรมรีเจ้น หรือเทียบเท่า
  3 อุบลราชธานี – วัดหนองบัว – หาดคูเดี่อ - กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อุบล – ผาแต้ม – เสาเฉลียง – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ – เวียนเทียน
อาหาร :    
โรงแรม : โรงแรมรีเจ้น หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : อุบลราชธานี- ชมขบวนเทียนที่ยิ่งใหญ่ จ.อุบลราชธานี (เต็มวัน)
อาหาร :   X  X
โรงแรม : โรงแรมรีเจ้น หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : อุบลราชธานี – วัดหนองบัว – หาดคูเดี่อ - กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
PHD-NE7 ทัวร์ เทศกาลแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี 3 วัน 2 คืน บิน DD

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
27 - 29 ก.ค. 61
9,999
9,999
9,999
9,999
11,799
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

04.30 น.
 
คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ในประเทศ ประตู 14 เคาน์เตอร์ สาย การบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ
06.10 น.
 
เหินฟ้าสู่ จ.อุบลราชธานี โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9312
07.15น.
 
ถึงอุบล รถตู้ปรับอากาศรอรับท่าน ออกเดินทาง รับประทานอาหารเช้า (1) ณ.ร้านอาหาร
10.00 น.
 
นำท่านสู่เข้าสู่ อุทยานผาแต้ม ชมผาสูงที่สวยงามตามธรมมชาติที่บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณ 3.000ปีชม เสาเฉลียง เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนานนับล้านปี
12.00น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ แพอารยา
14.00น.
 
นำท่านถึง วัดถ้ำคูหาสวรรค์ วัดนี้ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย "หลวงปู่คำคนิง จุลมณี"ซึ่งใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมจำพรรษา ปัจจุบันหลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้วแต่ร่างกายของท่านไม่เน่าเปื่อยบรรดาลูกศิษย์ได้เก็บร่างของท่านไว้ในโลงแก้วเพื่อบูชาบริเวณวัดมีจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพของลำน้ำโขงและฝั่งลาวได้อย่างชัดเจน หลังอาหารออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี
18.00น.
 
รับประทานอาหารเย็น(3) ณ ร้านอาหารหลังอาหารนำท่าน ร่วมเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา หลังจากนั้น เข้าพัก โรงแรมรีเจ้น หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น.
 
รับประทานอาหารเช้า (4) ณห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชม (จากโรงแรมที่พักสามารถเดินไปยังสถานที่จัดงานได้)
08.00น.
 
ชมขบวนเทียนโดยจะเคลื่อนขบวนไปตามถนนอุปราช ผ่านหน้าศาลากลางไปถนนชยางกูร จนถึงทุ่งศรีเมืองเป็นระยะทางประมาณ2-3 กม.รูปแบบของการจัด ขบวนประกอบด้วยขบวนเทียนหลวงพระราชทาน ขบวนต้นเทียนของคุ้มวัดต่างๆซึ่งแต่ละขบวนจะประ กอบด้วยการแสดง การละเล่น การฟ้อนรำการบรร เลงดนตรีในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง อิสระอาหารกลางวัน + เย็น ให้ท่านอิสระเต็มอิ่มกับการเดินชมงานรื่นเริง และถ่ายภาพความประทับใจกับขบวนเทียนต่างๆที่เรียงรายประดับไฟ ณ.ทุ่งศรีเมือง

วันที่สาม

07.00น.
 
รับประทานอาหารเช้า (5) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม
10.00น.
 
นำชม วัดหนองบัว ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจคือ "พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ ของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500 เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ รอบองค์พระธาตุเป็นกำแพงแก้ว ซึ่งทั้ง 4 มุม ของกำแพงแก้วได้ประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็กอีก 4 องค์ ภายในองค์พระธาตุ มีประตูทางเข้าทั้ง 4 ด้าน
12.00น.
 
นำท่านสู่ หาดคูเดื่อ เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมูล ชิวชิว รับประทานอาหารกลางวัน (6) ณ. ร้านอาหาร กับบรรยากาศบนแพอาหารบนแม่น้ำมูล ได้เวลาออก เดินทาง หาซื้อของฝากจากเมืองอุบลหลังจากนั้น ออกเดินทางสู่สนามบิน
17.00 น.
 
เหินฟ้าสู่ จ.กรุงเทพฯ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 9325
18.00น.
 
กลับถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯด้วยความสุข และความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X