PHD-NE7F ทัวร์ อุดร ทะเลบัวแดง สังคม เชียงคาน 3 วัน 2 คืน
PHD-NE7F ทัวร์ อุดร ทะเลบัวแดง สังคม เชียงคาน 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ภาคอีสาน
ราคาเริ่มต้น 8,599
รหัสทัวร์ PHD-NE7F
ระยะเวลา
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – หนองคาย
พันล้านบูทิคหรือเทียบเท่า
  2 อุดร – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง
ทวีสุข วังเวียง หรือเทียบเท่า
  3 วังเวียง – เวียงจันทน์ – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ดิวตี้ฟรี – อุดร – กรุงเทพฯ
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดพระธาตุบังพวน – วัดผาตากเสื้อ – หนองคาย
อาหาร :    
โรงแรม : พันล้านบูทิคหรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : อุดร – หนองคาย – เวียงจันทน์ – วังเวียง
อาหาร :    
โรงแรม : ทวีสุข วังเวียง หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : วังเวียง – เวียงจันทน์ – ประตูชัย – พระธาตุหลวง – ดิวตี้ฟรี – อุดร – กรุงเทพฯ
อาหาร :    
โรงแรม :
PHD-NE7F ทัวร์ อุดร ทะเลบัวแดง สังคม เชียงคาน 3 วัน 2 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 
16 - 18 ธ.ค. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
13,799
-
23 - 25 ธ.ค. 61
11,999
11,999
11,999
11,999
13,799
-

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

04.30 น.
 
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทพับบลิค ฮอลิเดย์คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
05.55 น.
 
ออกเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบินที่ DD9200
07.00 น.
 
ถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี นำท่านสมาชิกเดินทางสู่อำเภอกุมภวาปีโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP แวะรับประทานอาหารเช้า(1) ณ ร้านอาหาร
10.00 น.
 
นำท่านลงเรือชมทะเลบัวแดงอันกว้างใหญ่ไพศาลดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งในช่วงเช้าตรู่จนถึงเที่ยงวันบานเต็มท้องน้ำสุดลูกหูลูกตา พร้อมกับถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
12.00 น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน(2) ณ.ร้านอาหาร
13.00 น.
 
นำทานเดินทางสู่วัดพระธาตุบังพวน ไหว้พระธาตุบังพวนพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ชมสัตตมหาสถานโบราณครบ 7 สิ่ง หนึ่งในเดียวในโลก
14.30 น.
 
นำท่านเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ ซึ่งเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม มองจากผาลงมามองเห็นความเป็นอยู่ของชาวไทยลาว ช่วงฤดูหนาวท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับเกร็ดพญานาคริมโขง ที่สะท้อนแสงอาทิตย์ได้อย่างสวยงามมาก
18.00 น.
 
รับประทานอาหารเย็น(3)ร้านอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พักพันล้านบูทิคหรือเทียบเท่าพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00 น.
 
รับประทานอาหารเช้า(4) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง นำท่านกราบขอพร พระใส ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักสิทธ์ คู่เมืองหนองคายหลังจากนั้นออกเดินทางสู่ ด่านพรมแดนจังหวัดหนองคาย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาว ข้ามสะพานมิตรภาพ และออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองวังเวียง
12.00 น.
 
เดินทางถึง เมืองวังเวียง เมืองตากอากาศ ที่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว บนความเป็น ธรรมชาติและวิถีธรรมชาติที่มีเสน่ห์ เชิญชวนให้ ใครต่อใครอยากมาอิงแอบแนบชิดธรรมชาติที่นี่ รับประทานอาหารกลางวัน (5) ณ.ร้านอาหาร
14.00 น.
 
นำชม ถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดของวังเวียง ท่านจะได้สัมผัสถึงอากาศที่เย็นฉ่ำ และมีหินงอก หินย้อยรูปร่างแปลกๆๆอีกมากมาย
16.00 น.
 
เข้าที่พัก ทวีสุข วังเวียง หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ทุกท่านสามารถ เลือกเล่นกิจกรรมทางน้ำ ได้ อาทิเช่น ล่องเรือชม ธรรมชาติ, ล่องห่วงยาง, ล่องเรือคายัค ฯลฯ
18.00 น.
 
รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม (6) หลังอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

06.00 น.
 
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (7) หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง สู่เมืองเวียงจันทน์
12.00น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน(8) ณ.ห้องอาหาร
13.00น.
 
นำชมอนุสาวรีย์ประตูชัย สถาปัตยกรรมผสมระหว่าง “ลาวล้านช้างฝรั่งเศส” และนำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่ยิ่งใหญ่และงดงามที่สุดของลาว หลังจากนั้นออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สะพานมิตรภาพลาว-ไทยผ่านพิธีการลาว SHOPPING ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ด่าน สปป.ลาว หลังจากนั้นออกเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี
18.00 น.
 
รับประทานอาหารเย็น(9) ณ ร้านอาหาร
19.30 น.
 
เดินทางถึงสนามบินจังหวัดอุดรธานี นำท่านเช็คอินที่เค้าท์เตอร์สายการบินนกแอร์
21.40 น.
 
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบินที่ DD9219
22.40 น.
 
เดินทางถึงกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X