PHD-S1F ทัวร์ สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน
PHD-S1F ทัวร์ สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ ภาคใต้

วันแม่
ราคาเริ่มต้น 8,900
รหัสทัวร์ PHD-S1F
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
โรงแรม
  1 กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดพะโค๊ะ – หาดทองรีสอร์ท
X
โรงแรม หาดทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
  2 เกาะกระ – ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน – บ่อน้ำร้อน – เขาคอหงษ์
X
โรงแรม เรด เพลนเนท หรือเทียบเท่า
  3 หาดใหญ่ – วัดช้างไห้ – ศาลเจ้าเล่งจูเกียง(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) – กรุงเทพฯ
X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ – เกาะยอ – วัดพะโค๊ะ – หาดทองรีสอร์ท
อาหาร : X   
โรงแรม : โรงแรม หาดทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

2
สถานที่ : เกาะกระ – ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน – บ่อน้ำร้อน – เขาคอหงษ์
อาหาร :    X
โรงแรม : โรงแรม เรด เพลนเนท หรือเทียบเท่า

3
สถานที่ : หาดใหญ่ – วัดช้างไห้ – ศาลเจ้าเล่งจูเกียง(เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) – กรุงเทพฯ
อาหาร :    X
โรงแรม :
PHD-S1F ทัวร์ สงขลา พัทลุง ปัตตานี 3 วัน 2 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่
[พักคู่]
ผู้ใหญ่
[พัก 3 คน]
เด็ก
[มีเตียงเสริม]
เด็ก
[ไม่มีเตียง]
ผู้ใหญ่
[พักเดี่ยว]
หมายเหตุ
 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

วันแรก

07.00 น.
 
คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 ประตู 14 เคาน์เตอร์ สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและเอกสาร
09.20 น.
 
เหินฟ้าสู่หาดใหญ่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7104
10.45 น.
 
ถึงหาดใหญ่ นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ วีไอพี นำท่านเดินทางสู่ เกาะยอ ชมและถ่ายรูปกับสะพาน ติณสูรานนท์ หาซื้อสินค้าผ้าเกาะยอ
12.00น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน(1) ณ.ร้านอาหาร
13.00น.
 
นำท่านชม วัดพระโค๊ะ "สมเด็จเจ้าพะโคะ" หรือ "หลวงปู่ทวด" เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้รับสมญานามว่า "หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด" ความเป็นมาของวัดพะโคนี้มีความน่าสนใจ กล่าวตามพงศาวดารเมืองพัทลุงเรียกว่า "วัดหลวง" สร้างในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ได้พระราชทานที่กัลปนา (ยกให้) ครั้งแรกประมาณปี พ.ศ. 2057 ต่อมาสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2091 - 2111) ได้รับพระราชทานที่กัลปนาวัดนี้ เรียกว่าวัดราชประดิษฐาน และได้สร้างพระโคตมะ หรือพระพุทธรูปไสยาสน์ ที่ประดิษฐานอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ คำว่า "พะโคะ" น่าจะมาจากคำว่า "พระโคตมะ" วัดพะโคะ ถือเป็นวัดคู่บารมีหลวงปู่ทวดเช่นเดียวกับวัดช้างให้ เป็นที่ประดิษฐาน "ลูกแก้ววิเศษ" ของหลวงปู่ทวด ตามตำนานเล่าว่า ในคราวที่หลวงปู่ทวดยังเป็นทารกอยู่นั้น มี “งูจงอาง” หรือที่ภาษาปักษ์ใต้เรียกว่า "งูบองหลา" หรือ "ตระบองหลา" ได้แสดงกฤษดาภินิหาร โดยการเข้าไปพันโอบล้อมรอบเปลที่นายหู และนางจัน พ่อแม่ของท่านได้นำไปผูกไว้ที่ใต้ต้นเม่า แล้วคาย “ลูกแก้ววิเศษ” ไว้ โดยที่ไม่ทำอันตรายท่านเลย ลูกแก้วดังกล่าวได้รับการเก็บรักษาไว้ที่วัดพะโคะ ดังนั้น ภาพหลวงปู่ทวด หรือวัตถุมงคลของวัดพะโคะ จึงมักมี “ลูกแก้ว” ปรากฏอยู่ด้วยเสมอ หลังจากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดพัทลุง
18.00 น.
 
เข้าพักโรงแรม หาดทอง รีสอร์ท หรือเทียบเท่า หลังจากนั้น บริการอาหารเย็น (2) ณ ห้องอาหาร หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

07.00น.
 
บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30น.
 
นำท่านลงเรือลำใหญ่ ท่องทะเลสาบสู่ เกาะกระ ซึ่งได้รวบรวมสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายให้ท่านได้สักการะขอพร รอยเท้าหลวงปู่ทวด ศาลเจ้าโต๊ะนิ ถ้ำโพธิสัตว์กวนอิม ต้นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง สระสะท้อนน้ำซึ่งตลอดระยะทางเดินรอบเกาะระยะทาง 300 เมตร จะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติแบบเต็มอิ่ม
11.30น.
 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
14.00น.
 
นำท่าน ลงเรือ ชมความงดงาม ภายใน ถ้ำน้ำเย็นเขาชัยสน สัมผัส กับการลอดท้องมังกรที่น่าตื่นเต้น ชมหินงอกหินย้อยที่คงความสวย งามเป็นธรรมชาติภายใต้ภูเขาที่ต้องเขาชมแบบการผจญภัย ตื่นเต้น แต่ว่าปลอดภัย ในการเที่ยวชม
15.00น
 
นำชม บ่อน้ำร้อนเขาชัยสน น้ำร้อนจากตาน้ำร้อนไหลมาเติมน้ำเก่า ก็ถูกหมุนเวียนออกไปตามทางที่สร้างเอาไว้โดยเฉพาะ น้ำที่ไหล ออกมาจากบ่อน้ำร้อนจริงๆ นั้นอุณหภูมิประมาณ 60 น้ำร้อนผุดขึ้นมาตามธรรมชาติพอล้นบ่อก็ไหลมาที่นี่ ก็เริ่มเย็นตัวลงบ้างแล้ว ให้ท่านได้เอ้าเท้าแช่เพื่อความผ่อนคลาย ได้เวลานำกลับที่พัก
17.00น.
 
นำท่านสู่เมืองหาดใหญ่ นำท่านสู่ยอด เขาคอหงษ์ ซึ่งสามารถมองลงมาเห็นตัวเมืองหาด ใหญ่แบบพานอรามา นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาคอหงษ์ เป็นที่ประดิษฐานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ พระโพธิสัตว์กวนอิม ท้าวมหาพรหม และพระพุทธมงคลมหาราช เป็นต้น
18.00น.
 
นำท่านเข้าพักโรงแรม เรด เพลนเนท หรือเทียบเท่า เมืองหาดใหญ่ เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก หลังจากนั้นให้ท่านเดินเลือกหาสินค้าราคาถูกจากตลาด กิมหยงและสันติสุข(อิสรอาหารเย็นตามอัธยาศัย)ได้เวลากลับเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม

07.00น.
 
บริการอาหารเช้า (5) ณ.ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเก็บสัมภาระออกเดินทาง
09.00น.
 
นำท่านกราบหลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ จังหวัดปัตตานี เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตำนานกล่าวว่า พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคำจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้ แล้วนิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกว่า ท่านลังกา หรือ สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด
11.00น.
 
นำท่านกราบขอพร ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (เจ้าแม่ลิ่มกอเหนี่ยว) เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่า เดิมเรียกตลาดจีนเมืองปัตตานี สร้างในสมัยราชวงศ์เหม็ง ศักราชบ้วนเละ ปีที่ 2 ตรงกับ พ.ศ.2117 สมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา แห่งกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า ศาลเจ้าซูก๋ง หรือศาลโจ๊วซูกง เป็นศาลเจ้าประจำชุมชนชาวจีน มีองค์พระหมอ หรือโจ๊วซูกง มาเป็นเทพประธานประจำศาลเจ้า
12.00น.
 
รับประทานอาหาร(6) ณ.ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง แบบจุใจที่ตลาดกิมหยงและสันติสุข ได้เวลสมควรนำท่าน เดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
17.20 น.
 
เหินฟ้าออกเดินทางจากหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD 7113
18.45 น.
 
ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสุขและความประทับใจ

เงือนไขการจอง

0
0
รวม
0

โทรจองทัวร์นี้ 02-011-9250
จองผ่าน LINE ID : phumthaitravel หรือ 0959194761
Copyright © 2018 phumthaitravel.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X